PROGRAMPERIODEN NÄRMAR SIG SITT SLUT

Numera tar vi endast emot ansökningar om så kallade brobyggarprojekt. Vi räknar med att öppna ett nytt program under våren 2022: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2021-2027. Se till att vara startklar!

Projektbudget

Det är viktigt att planera för ert projekts kostnader och finansiering.

Bygga en budget

Projektets budget ska utgå ifrån de aktiviteter som ni anger i er ansökan och de vägledande frågorna: Vad ska göras? Hur ska det göras? Vem ska göra det och när ska det göras?

Kostnader som ni tar upp i budgeten ska ha en tydlig koppling till de planerade aktiviteterna.

En bra budget förutsätter därför väl genomtänkta och beskrivna aktiviteter. Involvera en ekonom i projektets budgetarbete på ett tidigt stadium. Budgeten ska läggas upp utifrån de kostnadsslag som anges nedan.

Kostnadsslag i budget

 • Personal, till exempel heltidsanställning, deltidsanställning och timanställning.
 • Kontor och administration, till exempel hyra för kontorslokaler, allmänna nyttigheter (el, värme, vatten) och kontorsmaterial.
 • Resor och logi.
 • Extern sakkunskap och externa tjänster, till exempel studier eller kartläggningar, marknadsföring i samband med en insats och ekonomisk förvaltning.
 • Utrustning, till exempel hårdvara och programvara för IT, möbler och inredning, och verktyg.
 • Schablonkostnader (Overhead)

Utöver detta finns budgetposten

 • Avgår intäkter

Läs mer om kostnadsslag under avsnittet i Genomföra.

Obligatoriska kostnader i budget

Projekt med stöd som överstiger 2 miljoner euro måste budgetera för upphandling av en extern löpande utvärdering av projektets genomförande. Se mer om särskilda villkor för upphandling av extern utvärderare här. Dessutom ska danska stödmottagare budgetera för revision av projektets utgifter enligt fastställd prislista.

Projektgemensamma kostnader

Vissa utgifter såsom projektledning, administration och konferensutgifter är gemensamma för projektet, men betalas av en partner. I budgeten får varje partner automatiskt 50 procent av sina kostnader finansierade, vilket innebär att kompensation för gemensamma kostnader inte kan hanteras där. Det är inte heller tillåtet att skicka fakturor mellan projektets partner. Fördelningen av dessa gemensamma kostnader kan istället regleras i partnerskapsavtalet.

Det finns undantag för regeln kring vidarefakturering. Ett av dessa är regeln kring vidarefakturering av fakturor gällande projektledning mellan EU och Norge. Läs mer om regler kring vidarefakturering här.


Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300