Hoppa till meny

När är statsstöd tillåtet?

Det finns två möjligheter till undantag där statsstöd är tillåtet, antingen är det stöd av mindre betydelse, eller så faller stödet under det allmänna gruppundantaget. Båda är reglerade i EU-förordningar och har villkor för att kunna tillämpas.

Stöd av mindre betydelse/försumbart stöd/de minimis

EU-kommissionen anser att små stödbelopp inte har en potentiell påverkan på konkurrensen och handeln mellan medlemsstaterna. Den anser därför att sådant stöd faller utanför vad som betraktas som otillåtet statsstöd. Stöd av mindre betydelse regleras i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013.

Tillämpning

Stödmottagare ansvarar för att redogöra för och följa upp att stödet ges i enlighet med gällande regelverk. Detta innefattar att dels redogöra för det stöd som ges till företag genom projektet, dels redogöra för allt annat stöd som företaget fått under de två föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret.

Ladda ner intyg om forsumbart stöd.öppnas i nytt fönster

Lead Partner ombesörjer att ”Intyg om Försumbart stöd” fylls i och sänds åter till programmets gemensamma sekretariat innan aktiviteterna med deltagande företag påbörjas.

Insatser som de minimis får beviljas för är mjuka investeringar, till exempel:

 • kontantstöd som beviljas med stöd av en författning eller ett regeringsbeslut
 • konsultinsatser
 • mässdeltagande
 • utbildningar och seminarier
 • eget arbete
 • forskningstid

Den gällande förordningen innehåller regler om hur de minimis får beviljas. I korta drag gäller följande:

 • stöd av mindre betydelse kan beviljas till både små och stora företag
 • stöd av mindre betydelse får inte beviljas till utgifter som har samband med exportverksamhet
 • stöd av mindre betydelse får inte beviljas till företag inom fiske- och vattenbrukssektorn
 • stöd av mindre betydelse får inte beviljas till företag inom primär produktion av jordbruksprodukter
 • det totala stödet till ett företag får inte överstiga 200 000 € under en period om tre beskattningsår (innevarande och de 2 föregående beskattningsåren)
 • taket för stöd till företag inom vägtransportsektorn är 100 000 € under tre beskattningsår
 • om ett företag ingår i en koncern gäller stödtaket (200 000 € respektive 100 000 €) för hela koncernen
 • beloppet avser bruttobelopp, det vill säga före skatteavdrag eller annan avgift
 • stödet kan beviljas i form av kontantbelopp eller i annan form
 • stöd i annan form uträknas med hjälp av enbruttobidragsekvivalent 
 • om stödtaket (200 000 €/100 000 €) överskrids kan allt stöd återkrävas
 • de minimis får inte kombineras med godkänt statsstöd till samma projekt så att villkoren för sådant statsstöd åsidosätts

Allmänt gruppundantag

Syftet med det allmänna gruppundantaget är att underlätta medlemsstaternas möjligheter att bevilja stöd till företag, utan att det måste anmälas till EU-kommissionen på förhand, och utan att kommissionens uttryckliga godkännande krävs innan något stöd beviljas. Det allmänna gruppundantaget regleras i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Tillämpning

För att ett statligt stöd ska kunna tillämpas under det allmänna gruppundantaget krävs att stödet ges enligt en stödordning med laglig grund (till exempel en förordning eller annat regeringsbeslut) som hänvisar till gruppundantagsförordningen.

Exempel på insatser kan gälla rådgivning, affärsutveckling, FoU, innovation och kluster- och nätverkssatsningar.

Svenska förordningar som medger statligt stöd under det allmänna gruppundantaget är Förordning (2015:210)PDF om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag samt  Förordning (2015: 212)PDF om statligt stöd inom strukturfonderna.

Nedan följer en sammanfattning av möjligheterna enligt Förordning (2015:210). Till varje punkt finns ytterligare information i ett länkat utdrag ur förordning (EU) nr 651/2014.  


Konsulttjänster för små och medelstora företag

12 § Stöd till konsulttjänster för små och medelstora företag får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 18 i kommissionens förordning (EU)nr 651/2014.

Sådant stöd ska avse produktutveckling, marknadsföring, kompetensutveckling eller andra liknande ändamål.

Stödet får inte överstiga 150 000 kronor.

Se ytterligare information i utdrag ur Artikel 18, förordning (EU) nr 651/2014PDF

Små och medelstora företags deltagande i mässor

14 § Stöd till små och medelstora företags deltagande i mässor får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 19 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014. Stöd får endast lämnas för ett företags kostnader för ett första deltagande i en mässa. Stödet får inte överstiga 1 800 000 kr.

Se ytterligare information i utdrag ur Artikel 19, förordning (EU) nr 651/2014PDF

Samarbetskostnader som uppstår då små och medelstora företag deltar i projekt för europeiskt territoriellt samarbete

15 § Stöd för samarbetskostnader som uppstår då små och medelstora företag deltar i projekt för europeiskt territoriellt samarbete får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 20 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Se ytterligare information i utdrag ur Artikel 20, förordning (EU) nr 651/2014PDF

Forsknings- och utvecklingsprojekt

16 § Stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 25 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014. De stödberättigade kostnaderna ska hänföras till en av de specifika kategorierna industriell forskning, experimentell utveckling eller genomförbarhetsstudier.

Se ytterligare information i utdrag ur Artikel 25, förordning (EU) nr 651/2014PDF

Innovationskluster

17 § Stöd till innovationskluster får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 27 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014. Stöd till innovationskluster kan endast beviljas den juridiska person som driver innovationsklustret (klusterorganisationen).

Se ytterligare information i utdrag ur Artikel 27 förordning (EU) nr 651/2014PDF

Innovationsstöd till små och medelstora företag

18 § Innovationsstöd till små och medelstora företag får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 28 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Se ytterligare information i utdrag ur Artikel 28 förordning (EU) nr 651/2014PDF

Process- och organisationsinnovation

19 § Stöd till processinnovation och organisationsinnovation får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 29 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Se ytterligare information i utdrag ur Artikel 29 förordning (EU) nr 651/2014PDF

Uppföljning

 • Särredovisa kostnader gällande statsstöd
 • Säkerställ att särskilt villkor följs (innehåll och takbelopp, stödprocent)
 • Räkna med kontroll/ revision

Beräkna statsstödsbelopp per privat deltagande aktör (beroende på särskilt villkor):

a) Beräkna stödberättigande utgifter, och därefter
b) Beräkna stödprocent för statsstödsdelen

och/ eller

b) Beräkna samlat statsstödsbelopp per mottagare av statsstöd

Exempelvis

a) Samtliga kostnader kopplat till respektive privat deltagare
b) Dra ifrån kostnader som inte är kopplat till statsstöd (t ex allmänna projektkostnader)
c) Dra ifrån deras egna bidrag (om ej offentligt finansierat)

 • Spara underlag; redovisning, beräkning, innehåll/ förklaring.
 • Ansvar ligger hos deltagande privata aktörer och projektets partner.
 • Konsekvens om villkor inte följs: Återbetalningsskyldighet av stödbelopp (även bidragsekvivalent), inklusive ränta, för de företag som gynnats


Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar