Hoppa till meny

Vad är statsstöd?

Statligt stöd är när offentliga medel selektivt gynnar aktörer som bedriver ekonomisk verksamhet som är föremål för handel mellan medlemsstaterna.

Alla nedanstående kriterier måste vara uppfyllda för att en åtgärd ska vara statsstöd:

 • Offentliga medel
 • Mottagaren är ett företag
 • Medför ett gynnande för vissa företag
 • Snedvrider eller kan snedvrida konkurrensen och påverkar handeln mellan medlemsstater

Offentliga medel

Stöd i form av medel från staten, myndigheter, bolag där staten har ett bestämmande inflytande, statliga stiftelser eller medel från landstingen, kommunerna, bolag med kommunalt bestämmande inflytande samt kommunala stiftelser. Stöd från Interreg-Öresund-Kattegat-Skagerrak räknas som offentliga medel.

Mottagaren är ett företag

Med företag menas i detta sammanhang varje organisation, oavsett juridisk form eller ägande, som med eller utan vinstsyfte bedriver ekonomisk verksamhet, det vill säga som köper/säljer varor eller tjänster på en eller flera marknader.

Medför ett gynnande för vissa företag

Med gynnande menas att stödet ska innebära en ekonomisk fördel som ett företag inte skulle ha fått i sin normala verksamhet, till exempel:

 • Direkta bidrag
 • Nedsättning av skatt eller avgift
 • Lån eller garanti på förmånliga villkor
 • Offentliga köp till överpris, försäljning till underpris eller subventionerad lokalhyra
 • Kapitaltillskott på andra än marknadsvillkor
 • Subventionerade tjänster, t. ex rådgivning, utbildning

Med vissa företag menas att stödet selektivt riktas till vissa företag, till skillnad från så kallade allmänna åtgärder. Exempel på selektiv avgränsning är::

 • Stöd riktas specifikt till ett eller flera företag
 • Geografisk avgränsning
 • Sektors- eller branschspecifika förmåner
 • Typ av företag, till exempel storlek eller företagsform
 • Utrymme för skönsmässiga bedömningar

Snedvrider eller kan snedvrida konkurrensen och påverkar handeln mellan medlemsstater

Det är tillräckligt om det kan visas att stödmottagare bedriver en ekonomisk verksamhet på en marknad där det förekommer handel mellan medlemsstaterna.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis föreligger statligt stöd när offentliga medel selektivt gynnar aktörer som bedriver ekonomisk verksamhet som är föremål för handel mellan medlemsstaterna.

Utgångspunkten är att statligt stöd är förbjudet.

Centrala bestämmelser finns i EUF-fördragets artiklar 107-109, med den grundläggande definitionen i artikel 107.1:

”Om inte annat föreskrivs i detta fördrag, är stöd som ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel, av vilket slag det än är, som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion, oförenligt med den gemensamma marknaden i den utsträckning det påverkar handeln mellan medlemsstaterna.

Kommentarer
 1. Ronny Andresson
  Hej,

  Ett företag som bedriver projekt med delfinansiering från VINNOVA enligt deras definition om försumbart stöd. Ska man då ta upp detta som statligt stöd eller inte i en ev. ansökan till kommande Interreg IV? //Ronny
  # 1
  fredag, 13 februari kl. 15:01
 2. Lise Moltved, Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak
  Hej Ronny.

  Tak for dit spørgsmål!

  Ja, du har helt ret. Dette gælder som statslig støtte.

  Mange hilsener
  Lise
  # 2
  fredag, 13 februari kl. 16:05
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar