PROGRAMPERIODEN NÄRMAR SIG SITT SLUT

Vi tar inte emot nya projektansökningar inom det nuvarande Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Vi räknar med att öppna ett nytt program under 2022: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2021-2027. Se till att vara startklar!

Tillämpning av De minimis

Stödmottagare ansvarar för att redogöra för och följa upp att stödet ges i enlighet med gällande regelverk. 

Detta innefattar att dels redogöra för det stöd som ges till företag genom projektet, dels redogöra för allt annat stöd som företaget fått under de två föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret.

Ladda ner Intyg om försumbart stöd och De minimis erklæring

Lead Partner ombesörjer att ”Intyg om Försumbart stöd” fylls i och sänds åter till programmets gemensamma sekretariat innan aktiviteterna med deltagande företag påbörjas.

Insatser som de minimis får beviljas för är mjuka investeringar, till exempel:

 • kontantstöd som beviljas med stöd av en författning eller ett regeringsbeslut
 • konsultinsatser
 • mässdeltagande
 • utbildningar och seminarier
 • eget arbete
 • forskningstid

Den gällande förordningen innehåller regler om hur de minimis får beviljas. I korta drag gäller följande:

 • stöd av mindre betydelse kan beviljas till både små och stora företag
 • stöd av mindre betydelse får inte beviljas till utgifter som har samband med exportverksamhet
 • stöd av mindre betydelse får inte beviljas till företag inom fiske- och vattenbrukssektorn
 • stöd av mindre betydelse får inte beviljas till företag inom primär produktion av jordbruksprodukter
 • det totala stödet till ett företag får inte överstiga 200.000 euro under en period om tre beskattningsår (innevarande och de 2 föregående beskattningsåren)
 • taket för stöd till företag inom vägtransportsektorn är 100.000 euro under tre beskattningsår
 • om ett företag ingår i en koncern gäller stödtaket (200.000 euro respektive 100.000 euro) för hela koncernen
 • beloppet avser bruttobelopp, det vill säga före skatteavdrag eller annan avgift
 • stödet kan beviljas i form av kontantbelopp eller i annan form
 • stöd i annan form uträknas med hjälp av enbruttobidragsekvivalent 
 • om stödtaket (200.000 euro/100.000 euro) överskrids kan allt stöd återkrävas
 • de minimis får inte kombineras med godkänt statsstöd till samma projekt så att villkoren för sådant statsstöd åsidosätts

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300