Denne side er (endnu) ikke oversat til dansk

Nedenfor er en liste over de sprog siden er oversat til:

Cross-border Talent bridge

Det råder kompetensbrist inom life science och tech-sektorn på båda sidorna om Öresund. Cross-border Talent bridge ska se till att öka den globala attraktionskraften i Öresund.

Kompetensbristen är påtaglig i Öresundsregionen - det behövs kompetent personal inom både life science och techbranschen (med-, food- respektive bio-tech).

Projektpartnerskapet består av Lunds kommun, Copenhagen Capacity, Ideon Science Park, Medicon Village, Mobile Heights, Köpenhamns kommun och Medicon Valley Alliance. Därtill har ett flertal universitet och andra aktörer uttryckt stöd och kommer vara följare i projektet.

Genom att samla dessa nyckelaktörer och fördjupa ett redan existerande gränsöverskridande samarbete vill partnerskapet åtgärda de hinder och barriärer som finns för att attrahera och behålla kompetens. Det finns redan arbetssätt, metoder och erfarenheter, som aktörerna tagit fram på andra håll. I och med projektet kommer att dela lärandet med varandra.

Projektet ska genomföra insatser inom fyra områden:

  • För att ge internationella talanger incitament att stanna i regionen ska projektet skapa målgruppsanpassade aktiviteter som sänker barriärerna för rekrytering och delta i matchmakingevents, karriärprogram, mentorsprogram och välkomstevent. Projektet vill att fler internationella studenter ska välja att stanna kvar efter sina utbildningar.
  • För att skapa en attraktiv region, för att locka internationella talanger, kommer projektet att skapa aktiviteter som seminarieserier, för att förbereda företag att anställa talanger. Det kommer också att ske digitala och fysiska attraktionskampanjer, som visar på regionens karriärmöjligheter och kvaliteter. Förhoppningen är att förändra attityder så att fler företag vill rekrytera talanger från en internationell marknad.
  • För att på sikt kunna riva administrativa och rättsliga hinder och barriärer kommer projektet att kartlägga behov och formulera budskap om vilka förändringar som krävs, gentemot regionala och nationella beslutsfattare.
  • För att skapa ett gemensamt lärande och en långsiktigt hållbar strategi för internationell kompetensförsörjning kommer partnerskapet och andra regionala aktörer att kontinuerligt träffas på lärseminarier och workshops.

De olika delarna av projektet kan ses som byggstenar som på sikt ska leda till att internationella talanger attraheras att komma till Öresundsregionen, stanna kvar och få jobb. Små- och medelstora företag är de aktörer som har svårast att nå internationella talanger, därför riktas särskilda aktiviteter gentemot dessa. Cirka 120 företag kommer delta i matchmaking och seminarieserier.