Denne side er (endnu) ikke oversat til dansk

Nedenfor er en liste over de sprog siden er oversat til:

SorTex

Projektet ska utveckla och testa metoder för insamling och försortering av textilavfall i Danmark och Sverige.

Inom EU genereras årligen cirka 7,5 megaton textilavfall, men det är bara i genomsnitt 30-35 procent som samlas in. SorText vill öka mängden textilavfall som samlas in, blir återanvänt och återvunnet. På så vis ska den cirkulära ekonomin för textilavfall stärkas.

Bland projektets partner ingår bland annat kommuner, energibolag, avfallsbolag, privata företag och den akademiska världen. Projektet kommer börja med att kartlägga rådande kunskapsläge och vilka teknologier som finns inom textilavfallsområdet.

Försorteringen är projektets kärna. SorTex vill kunna bidra till sänkta kostnader i sorteringen, bidra till nya lönsamma cirkulära affärsmodeller samt en säkrare arbetsmiljö och ökad kompetens hos den personal som arbetar med försortering.

De lösningar som projektet kommer fram till ska gå att skala upp och ner utifrån de förutsättningar som finns på olika försorteringanläggningar i Sverige och Danmark. Projektet kommer också att sammanställa en praktisk metodbok för effektiv och ändamålsenlig textilinsamling i Norden, där just kommuner och dess avfallsbolag är den huvudsakliga målgruppen.

Vid projektets slut räknar man med att tester av insamlingsmetoder har lett till att mängden textilavfall i övriga avfallsfraktioner har minskat med 70 procent. Övriga förväntade resultat är bland annat att omkostnader per ton försorterade textilier ska ha minskat med 20 procent samt att 20 nya arbetsplatser har skapats inom försorteringen, anpassade för utsatta grupper på arbetsmarknaden.