BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20230329T102515Z DESCRIPTION:Möt en rådgivare: Gränslös arbetsmarknad - vad kan du söka pengar till?\n \nVill du stärka den gränsöverskridande arbetsmarknaden i södra Skandinavien? Då har ditt projekt goda möjligheter att få fin ansiering från Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.\n \nBrist på kompet ens arbetskraft är ett reellt samhällsproblem som vi gärna vill komma t illrätta med.\n \nI vår webbseminarieserie Möt en rådgivare får du sv ar på hur insatsområdet Gränslös arbetsmarknad kommer in i bilden och vilken typ av projekt som kan få finansiering inom insatsområdet genom I nterreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.\n \nVi har bland annat bjudit in proj ektledaren för Interreg-projektet Nordfokus\, Morten Fabricius Meyer. Mor ten kommer att berätta om hur Nordfokus tänker sig lösa kompetensutmani ngarna i södra Skandinavien\, utan att bidra till ökad konkurrens mellan länderna.\n \nInterregs projektrådgivare Andreas Zilcken och Lone Hylan der modererar samtalet och de kommer också att berätta senaste nytt inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.\n \nMöt en rådgivare sker online via Microsoft Teams\, torsdag den 27 april kl. 13.00-13.45.\n \nDelta här (Microsoft Teams) \n \n \nInterreg Öresund-Ka ttegat-Skagerrak\nBesök interreg-oks.eu \nFöl j oss på Linkedin \n \nVi finansierar projekt över gränsen mellan svenskar\, danskar och norrmän inom insatsområdena Innovation och entreprenörskap\, Grön omställning\ , Transport och mobilitet samt Gränslös arbetsmarknad. #overgransen #int erregoks\n \n \n \nMød en rådgiver: Grænseløst arbejdsmarked - hvad ka n du søge penge til?\n \nVil du bidrage til at skabe et stærkere grænse overskridende arbejdsmarked i det sydlige Skandinavien? Så er det med sto r sandsynlighed dit projekt\, som vi gerne vil finansiere.\n \nMangel på en kompetent arbejdskraft er et reelt samfundsproblem\, som vi gerne vil k omme til livs.\n \nI denne udgave af Mød en rådgiver får du svar på\, hvad indsatsområdet helt specifikt indeholder\, hvad vi vil med indsatsom rådet og hvilke projekter\, som vi leder efter.\n \nVi har blandt andet i nviteret projektleder af Interreg-projektet Nordfokus\, Morten Fabricius M eyer. Morten vil gøre os klogere på\, hvordan Nordfokus vil løse kompet enceudfordringerne i programområdet uden skabe konkurrence mellem landene .\n \nProjektrådgivere Andreas Zilcken og Lone Hylander moderer samtalen og stiller relevante spørgsmål. Zilcken og Hylander sørger også for\, at du er opdateret på senest nyt om programmet.\n \nMød en rådgiver for egår online via Microsoft Teams torsdag den 27. april kl. 13.00-13.45.\nA rrangør: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak\n \nDeltag her (Microsoft T eams). \n \n \nInterreg Öresund-Kattegat-Skage rrak\nBesøg interreg-oks.eu/dansk \nFølg os på Linkedin \n \n \nVi finansierer grænseoverskridende projekter mellem svenskere\, danskere og nordmænd inden for indsatsområderne Innovation og entreprenørskab\, Gr øn omstilling\, Transport og mobilitet samt Grænseløst arbejdsmarked. # overgransen #interregoks\n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230427T134500 DTSTAMP:20230329T102515Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230427T130000 LAST-MODIFIED:20230329T102515Z LOCATION:Microsoft Teams-möte PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Möt en rådgivare: Gränslös arbetsmarknad - vad kan du söka pengar till? TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000A069F1033262D901000000000000000 0100000001EBC7B00CFAB524D9CF73644DC38DE98 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Möt en rådgivare: Gränslös arbets marknad - vad kan du söka pengar till?

< span style='font-family:"Arial"\,sans-serif\;mso-bidi-font-family:"Times N ew Roman"'> \;

Vill du stärka den gränsöverskridande arbetsmarknaden i södra Skandinavien? Då har ditt projekt goda möjligheter att få finans iering från Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

 \;

Brist på kompetens arb etskraft är ett reellt samhällsproblem som vi gärna vill komma tillrät ta med.

 \;

I vår webbseminarieserie Möt en rådgivare får du svar på hur insatsområdet Gränslös arbetsmarknad kommer in i bilden och vilken typ av projekt som kan få finansiering inom insatsområdet genom Interreg Ör esund-Kattegat-Skagerrak.

 \;

Vi har bland annat bjudit in projektledaren för Interreg-projektet Nordfokus\, Morten Fabricius Meyer. Morten kommer att berätta om hur Nordfokus tänker sig lösa kompetensutmaningarna i södra Skandinavien\, utan att bidra till ökad konkurrens mellan länderna.

&n bsp\;

Interregs proj ektrådgivare Andreas Zilcken och Lone Hylander modererar samtalet och de kommer också att berätta senaste nytt inom Interreg Öresund-Kattegat-Sk agerrak.

 \;

Möt en rådgivare sker online via Microsoft Teams\, torsdag den 27 april kl. 13.00-13.45.

 \;

Delta här (Microsoft Teams)< /span>

 \;

 \;< /b>

Interreg Öresu nd-Kattegat-Skagerrak

Besök interreg-o ks.eu

Följ oss på Linkedin

 \;

Vi finansierar projekt över gränsen mellan svenskar\, danskar o ch norrmän inom insatsområdena Innovation och entreprenörskap\, Grön o mställning\, Transport och mobilitet samt Gränslös arbetsmarknad. #overgransen #interregoks

 \;

&nbs p\;

 \;

Mød en rådgiver: Grænseløst arbejdsmarked - hvad kan du søge penge til?

 \;

Vil du bidrage til at skabe et stærkere grænseoverskridende arbejdsmarke d i det sydlige Skandinavien? Så er det med stor sandsynlighed dit projek t\, som vi gerne vil finansiere.

< span lang=DA style='font-size:12.0pt\;font-family:"Arial"\,sans-serif\;mso -bidi-font-family:"Times New Roman"\;mso-ansi-language:DA'> \;

Mangel på en kompetent arbejdskraft er et reelt samfun dsproblem\, som vi gerne vil komme til livs.

 \;

I denne udgave af Mød en rådgiver får du svar på\, hvad indsatsområdet helt specifikt indeholder\, hvad vi vil m ed indsatsområdet og hvilke projekter\, som vi leder efter.

 \;

Vi har blandt andet inviter et projektleder af Interreg-projektet Nordfokus\, Morten Fabricius Meyer. Morten vil gøre os klogere på\, hvordan Nordfokus vil løse kompetenceud fordringerne i programområdet uden skabe konkurrence mellem landene.

 \;

Projektrådgivere Andreas Zilcken og Lone Hylander moderer samtalen og stiller relevante sp ørgsmål. Zilcken og Hylander sørger også for\, at du er opdateret på senest nyt om programmet.

 \;

Mød en rådgiver foregår online via Microsoft Teams torsdag den 27. april kl. 13.00-13.45.

Arrangør: Interr eg Öresund-Kattegat-Skagerrak

 \;

< a href="https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23% 2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MGU2ZTM2ZmQtNmIyOC00NjMzLThjMzItYzA4YTAxM TFjNWFm%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522a28f98ea-f 0f9-49e4-9295-79ee826679e2%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522f04380b9-6533-4 43b-a0d2-638a42ca38bb%2522%257d%26anon%3Dtrue&\;type=meetup-join&\;d eeplinkId=1e361ff5-8aad-4fb2-80fd-d23bc9e21cac&\;directDl=true&\;msL aunch=true&\;enableMobilePage=true&\;suppressPrompt=true">Deltag her (Microsoft Teams).

 \;

 \;

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Besøg < a href="https://interreg-oks.eu/dansk">interreg-oks.eu/dansk

Følg os på Linkedi n

 \;

 \;

Vi finansierer grænseoverskridende projekter mellem svenskere\, dansker e og nordmænd inden for indsatsområderne Innovation og entreprenørskab\ , Grøn omstilling\, Transport og mobilitet samt Grænseløst arbejdsmarke d. #overgransen #interregoks

 \;

< /div> X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT60M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR