5. Uppfyller projektet urvalskriterierna?

För att kunna bedöma hur väl ert projekt bidrar till att uppfylla programmets mål använder vi urvalskriterier.

Urvalskriterier är vårt sätt att göra en fördjupad bedömning av kvaliteten på projektansökningarna. Bedömningen sker i handläggningen av ansökningen och utgör sedan underlag till styr- eller övervakningskommittéerna som fattar beslutet om projektet ska godkännas eller inte.

Gränsregionalt mervärde

Ni behöver motivera varför och hur ert projekt ska arbeta gränsöverskridande. Det gränsregionala mervärdet ska visa sig i aktiviteter och resurser, men också i resultat och effekter.

Genomförandekapacitet

Er genomförandekapacitet motiverar ni framför allt genom att beskriva hur partnerskapet är sammansatt, vilken kompetens som finns, hur väl projektet är förankrat (internt och externt) samt er struktur och era resurser.

Resultatorientering och bidrag till programmets mål

Ni behöver förklara hur ert projekt bidrar till programmets mål och visa på en tydlig koppling mellan utmaningar/möjligheter, aktiviteter och projektmål. Ni ska också visa hur detta leder till resultat och bestående effekter.

Hållbar utveckling

Projektet ska ta hänsyn till hållbar utveckling vid planering, i genomförandet och i förhållande till förväntade resultat. Med hållbar utveckling menar vi jämställdhet mellan män och kvinnor, likabehandling och icke-diskriminering samt klimat och miljö.

Ni som ansöker om att driva ett förprojekt kommer inte att bedömas på urvalskriteriet hållbar utveckling och inte heller på delar som handlar om resultat och effekter i de andra urvalskriterierna.

Vill du veta mer om urvalskriterierna?

I programhandboken finns mer information.

Hjälpte informationen på sidan dig?