Stödberättigande kostnader

För att en kostnad ska vara stödberättigande krävs att den uppfyller ett antal grundläggande krav.

Kostnader är stödberättigande om de;

 • är relaterade till projektets aktiviteter
 • är tillkommande utöver projektpartnerns ordinarie verksamhet
 • följer beslut om stöd avseende budget och verksamhet
 • är ställda till projektpartner
 • är uppkomna och bokförda hos projektpartner under den tidsperiod som anges i beslut om stöd och kan dokumenteras (i Norge är det tillräckligt att utgiften är bokförd under projektperioden)
 • är betalda
 • är projektbokförda

Stödberättigande kostnader ska också

 • präglas av kostnadseffektivitet. Det innebär att alla kostnader ska utgå från principerna om sund ekonomisk förvaltning, som bygger på begreppen sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet. I praktiken betyder det att kostnader som framstår som oskäliga inte är stödberättigande, varken helt eller delvis.
 • följa gällande nationella upphandlings- eller inköpsregler, eller om upphandling inte krävs, enligt beaktande av principerna om likvärdighet, ickediskriminering, öppenhet, ömsesidigt erkännande samt proportionalitet
 • följa reglerna om informationsskyldighet

Exempel på utgifter som inte är stödberättigande

Det finns ett antal typer av utgifter som inte är stödberättigande:

 • Utgifter som uppstått före startdatum respektive efter slutdatum för projektperioden
 • Utgifter som överstiger projektets totala budget
 • Schablonberäkningar med undantag för schablonberäkning för indirekta kostnader
 • Ränteutgifter på lån, växelkursförluster, dröjsmålsränta eller motsvarande
 • Böter, straffavgifter eller rättgångsuetgifter
 • Individuella tjänstepensionsförsäkringar utöver kollektivavtal
 • Utgifter som har ingått som underlag i ett annat EU-projekt
 • Mervärdesskatt som inte utgör en slutlig utgift för projektpartnern
 • Ideellt arbete (oavlönat)
 • Utgifter för aktiviteter som inte nämns i ansökan och som därmed inte ligger som underlag för beslutet
 • Utgifter för att ställa/infria ansvarsförbindelser, garanti- och andra åtaganden för projektets räkning (inklusive bonus till projektmedlemmar)
 • Försäljning av tjänst eller vara mellan projektpartners
 • Underentreprenörskontrakt, eller konsultavtal, där utgiften utgör en procentuell andel av projektets budget.
 • Köp av vara eller tjänst från leverantör med sammanfallande ekonomiskt intresse.
 • Stipendier
 • Kostnader för gåvor, om inte värdet är högst 50 euro per gåva och de hör samman med marknadsföring, kommunikation, reklam eller information


Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300