Nationell kontroll/Revision

Nationella kontrollanter (First Level Control) ska godkänna projektets utgifter innan utbetalning av stöd.

Projektets utgifter kontrolleras av nationell kontroll. Den nationella kontrollen består dels av en administrativ kontroll som utförs på alla projektpartner vid varje redovisningstillfälle och dels av kontroll på plats.

Syftet med kontroll på plats är att verifiera aktiviteter, levererade varor, tjänster och investeringar, att informationsplikten följs, samt få en bekräftelse på att redovisade räkenskapsunderlag är korrekta.

I Danmark utförs kontrollen av en revisionsfirma, PwC. I Danmark betalar projektens partner för den nationella kontrollen, som är en stödberättigande utgift.

I Norge är det förvaltande organisation (Østfold Fylkeskommune) som utför granskning av norska projektpartner. I samband med projektens slutredovisning görs även en kontroll som utförs av den revisor som norsk projektägare normalt anlitar.

I Sverige har Tillväxtverket, en statlig myndighet, fått uppdraget att granska svenska projektpartners utgifter. Granskningen är avgiftsfri för stödmottagarna.

Dokumentation för revision

För att få stöd för era utgifter måste det finnas underlag i form av fakturor, övriga verifikat och annan dokumentation för att utgifterna är stödberättigande och är nödvändiga för projektets genomförande.

Fakturor, anställningskontrakt, lönespecifikationer och annan dokumentation ska sparas hos den organisation där utgiften bokförs och betalas. All dokumentation, inklusive anställningskontrakt och upplysningar om lön, ska  finnas tillgänglig för nationella kontrollanter och ska på begäran skickas till nationell kontrollant.

Nedanstående är en förteckning över den dokumentation som ska finnas tillgänglig vid varje ansökan om utbetalning.

 • LägesrapportWord
 • Sammanställning projektkostnaderExcel
 • Intyg periodräkenskaper Word/ Erklæring perioderegnskabWord.
 • En projektspecifik utskrift av huvudbok med projektets samtliga utgifter, inklusive utgifter för personal och eventuella intäkter. Projekt ska särredovisas i bokföringen hos alla parter som deltar i projektet. Bokföringen ska omfatta projektets samtliga transaktioner så att det är möjligt att löpande följa projektets ekonomi. För Norsk prosjekteier är det inte ett krav att norska underpartners personalkostnader bokförs på projektspecifik kod, men det rekommenderas. För danska projektpartner är det inte ett krav att personalkostnader bokförs på en projektspecifik kod i ekonomisystemet, men det rekommenderas. Dock kvarstår alla övriga krav för att löneutgiften ska godkännas som stödberättigande, så som bokföring och dokumentation, för både norska och danska partner.
 • Avstämning som visar eventuella differenser mellan bokföring i huvudbok och redovisade utgifter i ansökan om utbetalning.
 • Alla fakturor eller övriga verifikat som redovisas för perioden.
 • Betalningsbevis från bank efterfrågas vid behov.
 • Partnerskapsavtal.
 • Frågeformulär för svenska projektpartner vid första ansökan om utbetalning.Excel
 • ”Erklæring på forretningsgange” för danska projektpartner vid första ansökan om utbetalning.
 • PersonalkostnadssammanställningExcel / Personaleomkostnings afstemning Excel (OBS! Obligatorisk för svenska partner)
 • För de anställda som arbetar full tid för projektet ska det finnas ett anställningsavtal eller ett tillägg till anställningsavtal, i vilket framgår arbetsuppgifter i projektet, period som anställningen avser och lön. För danska projektpartner gäller, enligt dansk bekendtgørelse, att utgifter för lön först kan inkluderas i ansökan om utbetalning från det datum då avtalet eller tillägget till avtalet är undertecknat.
 • För deltidsanställda som arbetar en fast procentsats i projektet ska det finnas ett intyg för varje anställd. Mall för intyg finns här.Word För danska projektpartner kan, enligt dansk bekendtgørelse, utgifter för lön först inkluderas i ansökan om utbetalning från det datum då intyget är undertecknat. Erklæring deltidsansættelse finns härWord.
 • Attesterad tidredovisning för deltidsanställda som arbetar varierande antal timmar i projektet.Excel
 • Uträkning av timutgift enligt programmets anvisningar, samt lönespecifikation eller anställningsavtal som styrker den lön som ligger till grund för uträkningen.
 • Dokumentation för att ni har beaktat lagarna kring upphandling.
 • Underlag i samband med resor och representation såsom deltagarlistor, syfte, inbjudan, program och biljetter.

Vilka underlag som ska bifogas varierar beroende på land. Här kan du se vad olika projektpartner ska bifoga vid ansökan om utbetalning.

Varför godkänns inte utgifterna?

De vanligaste orsakerna till att utgifter underkänns av nationell kontroll är att:

 • Utgifterna inte är redovisade i en projektspecifik bokföring.
 • Utgifter har uppkommit innan/efter projektperioden. Tjänster/varor måste vara levererade under projektperioden. Det är inte tillåtet att förskottsbetala en tjänst/vara för att utgiften ska hamna inom projektperioden.
 • Programmets logo med Europeiska unionens emblem saknas.
 • Tjänster/varor är inte korrekt upphandlade eller dokumentation saknas för hur upphandlingen gjorts.
 • Utgifterna är inte projektrelaterade.
 • Dokumentation saknas för hur utgifterna är kopplade till projektet.
 • Ofullständig tidredovisning för arbetad tid inom projektet.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Vem kan kontrollera ert projekt?

  Ert projekt kan bli kontrollerat av flera olika instanser vid olika tidpunkter under projektets gång.

  Nationella kontrollanter, förvaltande myndighet, sekretariatet, revisionsmyndigheten för programmet, nationella myndigheter och EU-myndigheter har rätt att följa arbetet och ta del av handlingar och bokföring, som ger upplysning om ert projekt.

  Om kontrollen försvåras av projektets partner finns det en risk för att utbetalt stöd kan återkrävas.

  Second Level Control

  Revisionsmyndigheten (Ekonomistyrningsverket, Stockholm) är ansvarig för övervakning av programmets nationella kontroll och utför vissa direktkontroller (stickprov) av programmets projekt i Sverige. Motsvarande kontroller utförs av Erhvervsstyrelsen i Danmark.

  I Norge har norsk förvaltande organisation, Østfold fylkeskommune, Riksrevisjonen och Kommunal- og moderniseringsdepartementet tillstånd att genomföra kontroll av att stödet förbrukas enligt programmets regler.