Projektet som banar väg för ett sammanhängande transportsystem

Öresundsbron.

Öresundbron. Foto: Pixabay

Varje år reser mer än 12 miljoner resenärer över Öresund med tåg. Det innebär både minskad belastning på klimatet, ökning av antalet arbetstillfällen och stärkt tillväxt i Öresundsregionen.

Artikeln publicerades första gången i mars 2022 på overgransen.eu.

Men resandet innebär också utmaningar för infrastrukturen, service och enskilda pendlare. Hur kan transportsystemet i Greater Copenhagen utvecklas till att bli mer likriktat och hållbart för att möta framtidens behov? Det har projektet Ett sammanhängande transportsystem utrett.

Projektet, som gjordes möjligt tack vare EU-medel från Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, har gjort ett strategiskt och långsiktigt arbete. Men målet, ett mer likriktat och hållbart transportsystem som omfattar bägge sidor av gränsen, uppnås först i framtiden. För projektet har det därför varit viktigt att identifiera utvecklingsmöjligheter och säkerställa att arbetet tas vidare när samarbetet avslutats.

Tre delar

Projektet har varit indelat i tre delar. I det första delprojektet, att ta fram strategiska scenarier för tågtrafiken, har projektet tagit fram en systemplan som pekar ut behoven av infrastrukturinvesteringar. Med den har projektet kunnat bidra med viktiga inspel till den svenska infrastrukturplanen. Johan Edgren, kommunikationsansvarig, berättar mer.

– I vårt rådgivande organ, Advisory Board, satt bland annat Trafikverkets planeringschef med. Han fick informationen direkt från oss innan rapporten var klar, så när Trafikverkets inriktningsbeslut för den svenska infrastrukturplanen kom så stod det med ett avsnitt om behovet av att bygga ut landanslutningar i Danmark och Sverige för att förbättra järnvägskapaciteten över Öresundsbron.

Förbättra servicenivån

I den andra delen, att stärka ett sammanhängande kollektivtrafiksystem, har projektet identifierat utmaningar för den regionala kollektivtrafiken i Greater Copenhagen och föreslagit nödvändiga aktiviteter för att förbättra servicenivån för Öresundsresenärerna. Resultaten har landat i två nya projekt, som enligt Bengt Nilsson, projektledare, kommer driva aktiviteterna vidare.

– Det ena handlar om biljettsystemet och det andra om trafikinformation. Det är lite kortare projekt för att ta steget vidare och hitta lösningar. Så vi har identifierat problemen, men inte kommit fram till själva lösningarna.

Framtidens rörlighet

I det tredje delprojektet, att skapa bättre förståelse för hur framtidens gröna och intelligenta mobilitet kan se ut, har projektet tagit fram två animerade filmer om hur framtidens rörlighet kan se ut, och möjliga initiativ inom framtidens mobilitet har identifierats. Slutsatserna har Greater Copenhagen tagit på sig att arbeta vidare med.

– Det finns ett samarbetsforum inom Greater Copenhagen, Mobility Forum, som är intresserade av att ta detta vidare. När vårt projekt slutar så är inte vi ansvariga för det längre och kommer inte driva det vidare. Så vi har jobbat hårt för att sälja in våra slutsatser och för att andra ska ta dem vidare, säger Bengt Nilsson.

I projektet har lika andel svenska och danska aktörer från region, kommun och universitet samverkat. Samarbetet över gränsen har inneburit stora värden för projektet och varit avgörande för det långsiktiga arbetet, menar Bengt Nilsson.

– Vi har ökat kunskapen gemensamt på båda sidorna, men också etablerat bra kontakter. Vi har inte bara skapat en slutrapport där det står vissa saker, utan det finns många på svensk och dansk sida som står bakom de här slutsatserna, vilket har varit viktigt för fortsättningen.

Trots att samarbetet avslutats har projektet säkerställt att arbetet – att skapa ett sammanhängande transportsystem i Greater Copenhagen – lever vidare. Bland annat läggs just nu grunderna för att utveckla en gemensam trafikinformation och för att skapa ett mer digitaliserat biljettsystem.

Mer om Ett sammanhängande transportsystem

Läs mer på projektets hemsida.