Cargo Express

Hur kan godstransporter mellan svenska västkusten och Oslofjorden flyttas över från vägar till sjöfart? Projektet Cargo Express ska ta fram olika förslag och vad som krävs för att de ska bli verklighet.

I dagsläget sker merparten av transportflödena mellan svenska västkusten och norska Oslofjorden med lastbil. Det finns en volym av gods - enligt projektet Cargo Express sker det cirka 1600 gränspassager varje dag vid Svinesundsbron.

Utgångspunkten är att det finns potential för att ersätta transporterna med mer hållbar närsjöfart. Först ska projektet skapa sig en bättre förståelse för vilka kriterier som de stora transportköparna ställer på de transporter som sker inom Europa. Det handlar om transportkostnad, mål om minskade utsläpp, ledtider, leveransprecision och risken för skador på gods.

Utifrån kriterierna kommer Cargo Express att ta fram ett antal scenarior för hur transporter kan flyttas över till sjöfart. Resultatet från analyser av scenariorna kommer sedan att ligga till grund för att ta fram nya koncept för framtidens effektiva närsjöfartsystem. Målsättningen är att konceptet ska utgå från en fungerande affärslogik med transportköparen i fokus.

Projektet kommer att lägga kraft på att kommunicera sina resultat, eftersom man vill kunna skapa engagemang och inte minst påverka framtida utvecklingsplaner inom både offentliga och privata organisationer, för att kunna driva på utvecklingen av sjöfart som ett attraktivt alternativt till vägtransporter. Visionen är att det ska finnas ett konceptuellt förslag till framtida sjöfartssystem inom Öresund-Kattegat-Skagerrak vid utgången av 2032.