Green Sponge Buildings in Scandinavia

Kan "gröna väggar" vara en lösning för att tackla utmaningarna med ökad nederbörd i stadsmiljö? Green Sponge Buildings ska undersöka saken.

I Skandinavien väntas blötare vintrar och torrare somrar framöver, men med tätare och kraftigare nederbörd. Det förändrade klimatet belastar vårt samhälle både ekonomiskt, socioekonomiskt och hälsomässigt.

Projektet Green Sponge Buildings in Scandinavia ska bidra till klimatanpassning genom att se om byggnader kan utgöra en del av lösningen i skandinaviska städer. Så kallade gröna väggar, ytterväggar täckta med växtlighet, har en potential att lagra och fördröja regnvattnets sipprande väg till marken och ner i avloppet. Därmed blir belastningen på avloppssystemen inte lika stor, vilket i sin tur kan minska hälsorisker.

Projektet har genomfört ett förprojekt som medfinansierades av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Där kunde man se att det finns en outnyttjad potential och kunskapslucka kring gröna väggar, till skillnad från gröna tak som är väldokumenterade. En fördel med gröna väggar är, enligt projektet, att de är mer lämpliga att etablera på befintlig bebyggelse, inte bara på nyproduktion.

Projektet kommer att genomföra en rad olika aktiviteter för att undersöka vilken potential gröna väggar i städer kan ha för att minska framtidens klimatutmaningar. Ett av de uppsatta målen är att ta fram ett beslutsverktyg som ska underlätta för aktörer som överväger att etablera gröna väggar.