Land4Climate

Projektet vill återställa 20-40 våtmarksområden i Sverige och Danmark - ett sätt att både hantera ökande vattenmängder och få utsläppen av koldioxid att minska.

Med klimatförändringar följer större vattenmängder i städer och landområden. För att inte orsaka skador behöver vattenmängderna hanteras. Våtmarker kan vara en nyckel till att lösa problemet, eftersom dessa låglänta marker, på danska kallat lavbundsjorde, kommer att kunna hålla kvar stora mängder vatten.

Både i Sverige och Danmark ligger fokus på att låta dessa låglänta områden svämmas över av vatten och alltså återställas till de våtmarker de än gång varit. Samtidigt som marken tar emot vatten blir den kolrika jorden vattenmättad, vilket innebär att utsläppen av koldioxid minskar. Våtmarkerna ser också till att näringsutläpp från jordbruket minskar, den biologiska mångfalden ökar och grundvattentillgången säkras. Våtmarkerna kan också ge potential för att anlägga förnyelsebara energianläggningar. Genom att tänka multifunktionellt kring uttaget av mark går det att lösa flera problem på ett begränsat område, utan alltför många markintensiva planer.

Projektet Land4Climate har som mål att öka genomförandehastigheten på stora våtmarksprojekt och etablera flera mindre projekt. Detta ska ske genom att kommuner tar sig an rollen som lokal facilitator i tätt samarbete med andra relevanta aktörer. Kommunerna ska genom projektet få den kunskap och de metoder de behöver för att motivera lokala markägare att återställa våtmarker. Kommunerna ska också samordna ansökningsprocesser och genomförandet, vilket ofta involverar flera markägare.

I projektet deltar tio kommuner i Danmark och Sverige. Land4Climate har som förväntat resultat att dessa kommuner, tillsammans med Segeåns Vattenråd och Skogsstyrelsen har satt igång 2-4 våtmarksprojekt per kommun. Uttaget av areal för våtmarker har i genomsnitt varit större i Danmark än i Sverige. Projektet förväntar sig därför att det sätts igång fler projekt i Sverige än i Danmark, men att projekten kommer att omfatta 480 hektar mark i Danmark och 240 hektar i Sverige.