Samarbejde om alternativ plantebeskyttelse i specialafgrøder i Norge, Sverige og Danmark

Växtskyddsmedel för specialgrödor behöver både vara effektiva och orsaka så lite skada som möjligt. I detta projekt går trädgårdsnäringen i Norden samman för tester med moderna växtskyddsmedel.

Specialgrödor som grönsaker behöver skyddas mot skadedjur, mögel och ogräs för att produktionen ska kunna vara hög och konkurrenskraftig. Samtidigt behöver produktionen vara miljövänlig.

Målet med projektet är att öka användningen av lågriskmedel i specialgrödor. Detta ska ske genom att ta fram bästa praxis för att använda lågriskmedel och sprida den kunskapen över gränserna till odlare.

Det finns flera alternativ till de traditionella, kemiska växtskyddsmedlen, men det är en mångfacetterad grupp av medel. Projektet ska framför allt titta närmare på lågriskmedel och basämnen, men även andra medel kan komma ifråga. Utmaningen är att medlen har andra verkningsmekaniskmer och ofta lägre och varierande effekt jämför med de traditionella bekämpningsmedlen. Därför kan lågriskmedel varken användas eller testas på samma sätt som de traditionella medlen. Det finns därför ett behov av att inhämta kunskap om hur lågriskmedel ska testas för att därefter få fram resultat om medlens effekt och optimal användning. Resultaten ska spridas och användas i kompetensutveckling av rådgivare, odlare och producenter.

Projektet kommer att genomföra sina aktiviteter i samarbete mellan partner i Norge, Sverige och Danmark.