Så här gick 2017 för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Detta är en sammanfattning från programmets årliga genomföranderapport för 2017.

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak är ett EU-finansierat program där 15 regioner i norra Danmark, sydöstra Norge och sydvästra Sverige tillsammans arbetar för att hitta gemensamma lösningar på utmaningar inom innovation, hållbar energi och transport, samt sysselsättning.

Efter tre av programmets sju år har nästan 60% av de totala medlen beslutats, och dessa nästan 75 miljoner euro - som kommer från EU – har fördelats till 39 projekt. Sverige, Danmark och Norge bidrar tillsammans med lika mycket medel. Sammanlagt deltar 300 aktörer från dessa 15 regioner i de 39 projekten. Ungefär 120 kommer från Sverige, 110 från Danmark och drygt 70 från Norge.

Projekten verkar för att i detta område med 9 miljoner invånare skapa fler jobb, minska utsläppen av fossila bränslen och skapa mer hållbara transporter, höja små- och medelstora företags konkurrenskraft samt utveckla hälso- och sjukvården.

Hittills har 470 nya jobb skapats inom programmet, bland annat inom den snabbväxande och starkt globaliserade spelindustrin. Dessutom har 143 studenter fått möjlighet att arbeta på andra sidan gränsen antingen i sina studier eller genom praktikplatser. Hittills har 150 företag deltagit i programmet och fått stöd till att växa, hitta nya marknader eller utveckla nya tjänster eller produkter. Flera projekt arbetar med att ställa om samhället mot ett minskat beroende av fossila bränslen. Projekten har både lett till en ökad produktion av förnybar energi men också till en ökad användning av förnybar energi i termer av fler fossilfria fordon i kollektivtrafiken och tillgång till fler laddstolpar och tankställen för el- och biogasdrivna fordon. Flera projekt bidrar också till att ta fram nya hälsolösningar – exempelvis fler och bättre behandlingar för barnlösa, bättre behandling av fästingburna infektioner, för att förhindra fallolyckor etc.

Ovan nämnda axplock är bara en del av det enorma smörgåsbord med åtgärder som dessa medel från EU möjliggör och som i förlängningen syftar till att höja tillväxten och sysselsättningen, samt förbättra livsvillkoren i en av EU:s alla gränsregioner - Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300