Utlysning av ansökningsomgång 2015:1, Interreg-Öresund-Kattegat-Skagerrak

Ansökningsomgången är öppen: 2015-02-26 – 2015-03-26

Sista dag för ansökan: 2015-03-26

Urval av projekt sker i juni månad vid möte i Styr- respektive Övervakningskommitté

Bakgrund

Det territoriella samarbetsprogrammet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak är ett program inom ramen för Europeiska regionala utvecklingsfonden. Programmet styrs av följande dokument:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1301/2013
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1303/2013
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1299/2013,

samt därtill hörande delegerade och implementerade akter, särskilt

 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 481/2014,
 • Svenska regeringens förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder,

SFS 2014:1383

 • Lov nr 1599 af 20.december 2006 om administration af tilskud fra Den Europæiske regionalfond og den Europæiske Socialfond med senere ændringer,
 • Bekendtgørelse nr 144 af 18.februar 2014 om henlæggelse af beføljelser til Erhvervsstyrelsen efter lov om administration af tilskud fra den Europæiske Regionalfond og den Europæiske Socialfond,
 • Bekendtgørelse nr 532 af 27. maj 2014 om ansvar og kompetencefordeling m.v. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond, och
 • Bekendtgørelse nr 586 af den 3 juni 2014om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling  af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond.

För er som sökande finns första version av handbok på www.interreg-oks.eu.länk till annan webbplats

Om programmet

EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak syftar till att ge stöd till gemensamma skandinaviska projekt som utvecklar samhället inom innovation, grön ekonomi, transport och sysselsättning. Programmet är i hög grad baserat på existerande regionala strategier i de femton regioner från Danmark, Norge och Sverige som ingår i programgeografin. Hela det Europeiska strukturfondsprogrammets investeringar skall bidra till förverkligandet av Europa 2020-målen om smart, hållbar och inkluderande tillväxt.

Projektansökningar ska redovisa medfinansiering om 50%, där en viss del gärna får vara privat medfinansiering. Företagens medverkan i projekten är önskvärd i form av deltagande och/eller medfinansiering, men inte som projektägare. Som deltagare i projekt får företagen del av projektens insatser utan att bära ansvaret för projektägarskapet med de administrativa och likvida krav som ett projektägarskap medför.

Programmets totala budget 2014-2020 är ca 143 miljoner Euro, och budgeten fördelas mellan fyra insatsområden enligt följande: Innovation (35%), Grön ekonomi (27%), Transporter (18%) och Sysselsättning (20%).

Om ansökningsomgången

Första möjliga dagen för projektstart är det datum då ansökan kommer in till det gemensamma sekretariatet för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak (tidigast 26 februari).

Alla insatsområden och investeringsprioriteringar inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak är sökbara.

 • Insatsområde 1: Innovation
  För att öka konkurrenskraften i Öresund-Kattegat-Skagerrak-området ska kapaciteten för forskning och innovation förbättras. Projekt inom insatsområdet innovation ska därför bidra till att skapa ett mer innovativt näringsliv och förbättra forsknings- och innovationsinfrastrukturen i hela regionen. Projekten ska bidra till följande mål:
  • Öka antalet forskare som är verksamma gränsregionalt eller internationellt, samverkar med näringslivet och arbetar inom Öresund-Kattegat-Skagerraks 13 styrkeområden
  • Öka tillämpad forskning och innovationsinriktad aktivitet inom Öresund-Kattegat-Skagerrak område

 • Insatsområde 2: Grön ekonomi
  Projekt inom insatsområdet grön ekonomi ska bidra till att främja produktion och distribution av energi som hämtas från förnybara källor. Projekten kan också stödja energieffektivitet, smart energiförvaltning och användning av förnybar energi inom offentliga infrastrukturer och byggnader, samt inom bostadssektorn. Projekten ska bidra till följande mål:
  • Öka antalen samarbeten för utveckling av ny teknik, nya styrinstrument och metoder för att främja ökad produktion av förnybar energi
  • Öka andelen användning av förnybar energi (i förhållande till total energianvändning)
  • Minskad energiförbrukning i offentlig verksamhet

 • Insatsområde 3: Transport
  Projekt inom insatsområdet transporter ska stödja ett multimodalt gemensamt europeiskt transportområde genom att investera i det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). Projekten kan också främja regional rörlighet genom att koppla ihop sekundära och tertiära knutpunkter med TEN-T infrastruktur, samt utveckla och förbättra miljövänliga och koldioxidsnåla transportsystem. Projekten ska bidra till följande mål:
  • Förbättra tillgängligheten till och genom Öresund-Kattegat-Skagerrak-regionen
  • Minska transporttiden med miljövänliga transportformer för personer och gods till närmaste knutpunkt i TEN-T
  • Öka det miljövänliga transportarbetet i utvalda korridorer, inklusive i kärnnätverket TEN-T samt i och omkring tätorter

 • Insatsområde 4: Sysselsättning
  Projekt inom insatsområdet sysselsättning ska stödja utvecklingen av företagsinkubatorer och investeringsstöd för egenföretagande, mikroföretag och nyföretagande. Projekten kan också främja hållbar och kvalitativ sysselsättning samt arbetskraftens rörlighet genom integrering av gränsöverskridande arbetsmarknader. Projekten ska bidra till följande mål:
  • Främja ökad sysselsättning i egenföretag, mikroföretag och nystartade företag
  • Öka antalet gränsarbetspendlare

Viktig information

Ansökningar som har kommit in till det gemensamma sekretariatet för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak är allmänna handlingar. Det innebär att ansökan ska lämnas ut till den som begär det, såvida den inte bedöms omfattas av sekretess.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer beslut om stöd, lagar och regelverk på nationell- och EU-nivå, och vad som i övrigt följer av Handboken.

Krav på ansökan om stöd

 • Inriktningen i ansökan ska stämma överens med sökt program och med ansökningsomgången. 
 • Ansökan om stöd ska göras i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrakprogrammets formulär i det elektroniska systemet ”Min Ansökan”. Ansökan ska helst skickas in via systemet och vara undertecknad av person som är behörig att företräda sökande.
  ”Min Ansökan” hittar ni här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Om ni inte skickar ansökan elektroniskt ska ansökan göras på ansökningsblankett, och undertecknas av person som är behörig att företräda sökande och skickas med vanlig post till programmets gemensamma sekretariat.
 • För att er ansökan om stöd ska beredas av det gemensamma sekretariatet så ska den ha kommit in till Tillväxtverket senast vid den tidpunkt som anges i ansökningsomgången.
 • I ”Min Ansökan”, ansökningsblankett, och www.interreg-oks.eulänk till annan webbplats framgår det vilka uppgifter som en ansökan ska innehålla, samt vilka bilagor den omfattar, för att räknas som komplett. Därutöver får det gemensamma sekretariatet för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak begära in ytterligare uppgifter.

Mer information om att ansöka finns på www.interreg-oks.eulänk till annan webbplats, avsnitt Ansöka.

Beredning av ansökan

Det gemensamma sekretariatet för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak bedömer om en ansökan uppfyller kraven i förordningar, lagar och föreskrifter samt anvisningar i Handboken. Det gemensamma sekretariatet bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program och så kallade urvalskriterier. Handläggare på det gemensamma sekretariatet kontaktar alltid er som sökande under beredningen.

Urval och beslut

Ansökningar som det gemensamma sekretariatet bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av urval i Styr- eller Övervakningskommitté (beroende på om projektet omfattar delar av, eller hela, programgeografin) i juni månad. Det gemensamma sekretariatet ger besked om ansökan inte uppfyller kraven för att tas upp för prioritering. När protokollet från möte i Styr- respektive Övervakningskommitté är justerat fattar Förvaltande myndighet beslut enligt prioriteringarna.

Kontakt med sekretariatet för Interreg-Öresund-Kattegat-Skagerrak

Vid frågor om innovation, kontakta:

Linda Reinholdsson: linda@interreg-oks.eu, telefon: +45 33 26 89 09

Andreas Catoni: andreas@interreg-oks.eu, telefon: +46 8 681 6539

Carina Jagetun: carina@interreg-oks.eu, telefon: +46 8 681 6542

Ole Pedersen: ole@interreg-oks.eu, telefon: +46 8 681 6570


Vid frågor om grön ekonomi, kontakta:

Linda Reinholdsson: linda@interreg-oks.eu, telefon: +45 33 26 89 09

Ole Pedersen: ole@interreg-oks.eu, telefon: +46 8 681 6570


Vid frågor om transporter, kontakta:

Sofie Håkansson: sofie@interreg-oks.eu, telefon: +45 33 26 89 03

Andreas Catoni: andreas@interreg-oks.eu, telefon: +46 8 681 6539


Vid frågor om sysselsättning, kontakta:

Sofie Håkansson: sofie@interreg-oks.eu, telefon: +45 33 26 89 03

Carina Jagetun: carina@interreg-oks.eu, telefon: +46 8 681 6542

Vid frågor om projektekonomi, redovisning etc, kontakta:

Daniel Pettersson: daniel@interreg-oks.eu, telefon: +46 8 681 6543


Börja din ansökan.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300