Uppdaterad information för ansökningsomgång 3

Ansökningsomgång 3 är öppen 1 februari till 4 mars. Nedan finns information om ansökningsomgången, samt information för er som vill arbeta med integrationsprojekt.

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks tredje ansökningsrunda kommer vara öppen mellan 1 februari och 4 mars 2016. Vid detta tillfälle kommer ni kunna ansöka om projekt inom alla fyra insatsområden inom delområdena Öresund, samt Kattegat-Skagerrak. På grund av den stora mängd medel som redan beviljats inom området kommer ni under denna ansökningsomgång inte kunna skicka in projektansökningar inom den gemensamma Öresund-Kattegat-Skagerrak-geografin. Vi uppmuntrar ansökningar inom insatsområdena Grön ekonomi och Transport, samt i delområdet Öresund.


Möjligheter för integrationsprojekt

Förvaltande myndighet och det gemensamma sekretariatet har mot bakgrund av den aktuella flyktingsituationen fått frågor om och hur Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak kan nyttjas för de integrationsutmaningarna som har uppstått.

Inom ramen för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks insatsområden är det möjligt att stödja projektansökningar som underlättar integration av personer med utländsk bakgrund. Projekt med syfte att främja integration av personer med utländsk bakgrund är främst aktuella inom insatsområdet Sysselsättning och det specifika målet ”att främja ökad sysselsättning i egenföretag, mikroföretag och nystartade företag”.

Exempel på gränsregionala samarbetsinsatser som kan vara aktuella är:

· Insatser som stärker integrationsperspektivet i företagsrådgivningssystemet

· Anpassning av befintliga företagsfrämjande stödstrukturer till personer med utländsk bakgrund.

· Insatser som syftar till en snabb etablering av företagare med utländsk bakgrund

· Insatser som syftar till att underlätta anställning av personer med utländsk bakgrund.


Vid eventuella frågor kontakta gärna då det gemensamma sekretariatet och/eller förvaltande myndighet.


Läs mer om vilka insatsområden och geografier som är öppna under ansökningsomgång 4 och 5 här.