Innehållsförteckning

Ändringslogg

Här kan du läsa om nyligen publicerade avsnitt och om uppdateringar av handbokens innehåll som påverkar förutsättningarna för att genomföra projekt.

Programhandboken uppdateras efterhand som det publiceras nya förordningar och när förvaltande myndighet gör nya ställningstaganden.

Hantera prenumerationer

Uppdateringar

2024-06-13

 • 3.8 Arkivering av handlingar
  Korrigerad text i enlighet med dansk förordning om vilka krav som gäller för danska stödmottagares arkivering av handlingar.
 • 5.1 Beräkning av lön för svenska stödmottagare
  Avser korrigering av skrivfel i tabell där det informeras om vilka kostnader som inte får ingå i beräkning av lön.
 • 5.1.1 Förtydligande om intyg deltidsanställning för danska stödmottagare
  Den tidigare strama tolkningen av danska förordning har lättas upp, vilket innebär att det är tillräckligt att intyget är daterat och undertecknat innan ansökan om utbetalning skickas in.
 • 7.3.1 De minimis
  Uppdaterad text om villkoren för tillämpning av de minimis.
 • 7.3.2 GBER artikel 28
  Uppdaterad text om villkoren för att tillämpa GBER artikel 28 - projekt där små- och medelstora företag tar del av stöd och rådgivning.
 • 7.5 Stöd av mindre betydelse (de minimis)
  Ny förordning om tillämping av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

2023-11-23

 • 7.4.1 Redogörelse av statsstöd vid ansökan
  Arbete med hållbar utveckling räknas inte som övergripande koordinering vid projektets genomförande.

2023-11-21

 • 3.3.1 Förtydligande av krav på kommunikation på projektpartners hemsida.

2023-10-06

 • 5.1Uppdaterad text om övertid
 • 5.1Uppdaterad text om lönebikostnader för danska stödmottagare.

2023-09-21

 • 3.3.2 Uppdaterad text under rubriken Placering av logon, om vad som gäller när Interreg-logon används tillsammans med andra logotyper.

2023-09-19

 • 4.4.1 Uppdaterad vägledning till danska stödmottagare om vad som gäller vid köp då det råder sammanfallande intresse.
 • 4.5 - 4.5.2 Uppdaterad vägledning om upphandling till danska stödmottagare. Vägledningen är hämtad från Erhvervsstyrelsens "Vejledning om støtteberettigelse, Regionalfonden, Socialfonden Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling 2021-2027", juli 2022.
 • 4.6 - 4.6.1 Uppdaterad vägledning om upphandling till svenska stödmottagare. Vägledningen är hämtad från Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027.

2023-08-16

 • 2.8.1/2.3/2.4 Projekt som omfattas av statsstödsregler kan tillämpa klumpsumma.
 • 2.8.3 Projekt som omfattas av statsstödsregler kan tillämpa schablon "Personal + för övriga kostnader upp till 40%"

2023-06-20

 • 4.2 Förtydligande om moms. För aktiviteter som har beviljats statsstöd enligt det allmänna gruppundantaget (GBER) är moms som kan återvinnas enligt nationell momslagstiftning inte en stödberättigad kostnad.

2023-06-08

 • 3.3.1 Förtydligande om återkrav av stöd från projekt som inte uppfyller informationsplikten.

2023-05-25

 • 2.6.2 Uppdaterad text om gränsregionalt mervärde.
 • 3.5 Nytt avsnitt med instruktioner om att skriva läges- och slutrapport.

2023-04-20

 • 3.6.3 / 8.3.1 / 8.3.2 Uppdaterad text om aktivitetsindikator och registrering av person- och CVR-nummer.

2023-03-02

 • 5.8 Uppdaterad text om infrastruktur, bygg- och anläggningsarbeten. Kompletterande information om vilka förutsättningar som gäller för projekt som söker om stöd för att göra investeringar i infrastruktur, bygg- och anläggningsarbeten.

2023-01-27

 • 2.3 Uppdaterad text med förtydliganden om förprojekt. Bland annat om syftet med förprojekt och att "resultat av förprojekt ska föreligga" innan ansökan om efterföljande huvudprojekt görs.
 • 2.4 Nytt avsnitt om förutsättningar för att söka stöd för småskaliga projekt
 • 2.5.3. Ny text om senaste datum för projektstart vid ansökan om stöd
 • 4.6 Ny text om stödberättigande kostnader för representation
 • 5.8 Ny text om kostnadsslaget "Infrastruktur, bygg- och anläggningsarbeten" med tillhörande information om krav på miljöprövning och klimatsäkring.
 • 9 Nytt kapitel med vägledning till e-tjänsten Min ansökan.


Hjälpte informationen på sidan dig?