Få hjälp att formulera era budskap

Budskapen ska ses som stommen i konceptet "Vi går över gränsen". De ska bidra till att skapa medvetenhet och sprida kunskap om projekten och programmets samhällsnytta och resultat inom programområdet.

De gemensamma budskapen ska ses som en hjälp till att koppla resultaten från enskilda projekt till en större verklighet, som EU och resten av världen. Budskapen ska väcka nyfikenhet och skapa ingångar till dialog och relationsskapande genom att vara förklarande, men med en tonalitet som vågar sticka ut och ta plats.

Ett starkt varumärke förutsätter en konsekvent och långsiktig kommunikation
som skapar igenkänning och förtroende. Det är därför viktigt att sprida
gemensamma, välunderbyggda budskap om programmets nytta, resultat och
dess ambitioner.

Budskapen bör ses som en verktygslåda där det finns möjlighet att använda delar av budskapen beroende på kanal och vilken målgrupp som ska nås. Det kan till exempel vara om du vill formulera ett hisstal eller en del av partnerskapsavtalet.

Budskapshuset

I den här visuella modellen har vi samlat budskapen i ett hus. Modellen kan användas av projekt, men också av regioner, politiska beslutsfattare och internt av personal på Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Budskapen hjälper oss att kommunicera samma koncept, men det kommer att låta och se ut på olika vis, beroende på vilket kommunikativt behov man startar ifrån, samt om det är t.ex. en debattartikel, ett Facebookinlägg eller en film.

För er som arbetar i projekten kommer individerna inne i själva huset alltid vara i fokus. Vi på Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak behöver er hjälp att hitta människor som vill berätta om sitt projekt, ett framsteg, en framtidsförhoppning eller ett resultat som tillkommit som en konsekvens av ert projekt.

Budskapen är framtagna utifrån vilket behov ni kan tänkas ha i en viss situation. Behöver ni berätta om nyttan med programmet som sådant, förklara vilka samhällsproblem ni är med och löser eller lyfta en människa bakom ett projekt som fått ett bättre liv på grund av ett specifikt projekt?

Det är viktigt att betona att i ett hus är alla delar lika viktiga, och det troliga är att du kommer låna inspiration från alla byggstenar när du bygger din egen berättelse.

Nyttan

I taket har vi samlat budskap som handlar om den samlade samhällsnyttan. Innehållet i taket lyfter fram att projekten inom ramen för programmet driver utveckling som går i takt med de Globala målen. Ni kan välja att använda delar av budskapen, eller hela meningar, i er kommunikation.

Exempel

Vi går över gränsen ...
... för att i en värld av globala medborgare och utmaningar, löser vi inte alla
problem nationellt.

... för att världens ledare har förbundit sig till FN:s 17 globala mål som vi genom
samverkan bidrar till att lösa.

... för att vi har ett ansvar att se till att EU:s pengar gör nytta för fler, både för
enskilda individer och hela samhällen.

... för att det uppenbara redan är på plats: En lång gemensam historia, språk
som liknar varandra och ett dagligt utbyte av människor och varor som rör sig
gränslöst i regionen.

Individen

Inne i huset bor de individer som upplevt positiva effekter tack vare ett specifikt projekt eller programmet som helhet. Dessa budskap ska bidra till att finansiering från EU och Interreg får ett tydligt mänskligt ansikte. Den här delen av huset används när ni behöver kommunicera om ett specifikt projekt och vad det har åstadkommit. Den kan också användas när ni vill illustrera statistik med en mänsklig berättelse.

Exempelvis kan det handla om en individ som uppfunnit en ny produkt, en projektledare som tagit fram ett helt nytt arbetssätt eller någon som fått en ny möjlighet i livet via ett jobb.

Exempel

Vi går över gränsen ...

... så att Ida och Kenneth från Sverige snabbare kan få behandling mot ofrivillig barnlöshet i Danmark.

... så att hemtjänsten i Skive ska kunna färdas miljövänligt till de äldre medborgarna.

Exemplifiera med egna, verkliga historier.

Samhällsproblem

Väggarna i huset håller upp taket och förklarar vilka samhällsproblem
som programmet, och därmed ni, är med och bidrar till att lösa. Vi har samlat fem områden. Ni kan använda den här delen av huset när ni har ett behov av att tydligt prata om problem och hur programmet eller ett enskilt projekt är en liten lösning på vägen mot FN:s globala mål. Läs mer om Interreg och de globala målen.

Använd delar av eller hela meningar när du ska kommunicera.

Exempel

Vi går över gränsen ...

... för att inte förlora vår skandinaviska konkurrenskraft (Globalt mål 8). Vi arbetar för att företagen ska ha möjlighet att verka och växa på ett inkluderande
och långsiktigt hållbart ekonomiskt sätt i Skandinavien. Att ha möjlighet att utveckla
nya idéer, produkter och tjänster utan att behöva vända blicken mot andra marknader. Detta ger tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

... för att undvika arbetslöshet och en arbetsmarknad med stängda gränser (Globalt mål 8). Vi verkar för en arbetsmarknad där studenter och arbetstagare rör sig över gränsen, att skapa fler jobb som är varaktiga, framtidssäkra kompetensen hos arbetstagare och studenter för en full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

... för att minska människans negativa påverkan på klimatet (Globalt mål 7).
Vi bidrar till att säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern
energi till en överkomlig kostnad.

... för att göra fler sjuka människor friska. (Globalt mål 3). Vi bidrar till att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

... för att vi att minska restider, köer och miljöförorenande transporter (Globalt mål 11). Vi vill bidra till att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Resultat och ambitioner

Väggarna är det verkliga fundamentet i huset och resultat och ambitioner kan ni använda när ni vill kommunicera kvantifierbara resultat eller när ni har
behov av att kommunicera programmets eller projektets ambition framåt.

  • Ni kan använda er av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks statistik för att underbygga era historier på individnivå eller sätta statistiken i relation till projektens egna siffror. På det sättet visar ni hur projektet bidrar till den större bilden. Ni hittar den senaste statistiken under gränslösa resultat.
  • Ni kan använda er av statistiken med samlade siffror när ni vill:
    • Kommunicera att ni är en del av något större.
    • Kommunicera programmets helhet.
    • Kommunicera löpande vad programmet/projektet hittills har åstadkommit.
    • Visa ambitioner med projektet eller programmet. Ambitioner är ett sätt att prata om förväntade effekter (kvantitativt och kvalitativt).

Exempel – övergripande resultat

Vi går över gränsen ...

... och har [tillsammans med andra EU-projekt] hittills bidragit till [XXX] nya jobb (hela programmet).

... och har [tillsammans med andra EU-projekt] bidragit till [XXX] nya fossilfria fordon i kollektivtrafiken (hela programmet).

Exempel – projektnivå

Vi går över gränsen ...

... och har skapat [XXX nya jobb] Exemplifiera med egna resultat.

Exempel – ambitioner på projektnivå

Vi går över gränsen ...

... [och med hjälp av nya arbetsmetoder förväntas vi skapa fler jobb]. Exemplifiera med egna ambitioner.

... (för att vi har ambitionen att skapa 1 100 nya jobb). Exemplifiera med egna ambitioner.

Budskapen och siffrorna kan självfallet justeras efter den kontext och verklighet som ni arbetar med.

Hjälpte informationen på sidan dig?