Interreg och globala målen

Projekt som får finansiering från Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak driver på en utveckling som går i takt med FN:s 17 globala mål.

Vi lever i en tid där det är krig på europeisk mark, handelsavtal rivs upp, murar byggs och internationella samarbeten tappar i både status och popularitet.

I denna verklighet är det angeläget att påminna om de samarbeten och goda projekt som fokuserar på en värld med globala medborgare och problem som rör sig över landgränser.

EU fördelar pengar mellan medlemsstaternas regioner, genom till exempel
Interreg-programmen. Genom att medfinansiera projekt möjliggör EU och Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak samarbete kring samhällsutmaningar som är större än länderna själva och går i linje med de globala målen.

Hur kan projekt och regioner rent konkret kommunicera med de globala målen?

Ni kan använda er av Globala målen i er kommunikation när ni vill visa nyttan av projekten och Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak som helhet, eller visa vilka samhällsproblem som Interreg-projekten löser, i linje med de Globala målen. Tips och råd finns på sidan Få hjälp att formulera era budskap.

Många organisationer, privata aktörer och offentliga instanser arbetar redan med de globala målen. Genom att kommunicera om hur projektet eller programmet går i takt med FN:s globala mål gör ni det lättare för målgruppen att förstå den stora bilden.

Vilka globala mål går projekten i takt med?

Vi har identifierat sex globala mål som vi bedömer att många projekt som får finansiering av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak kommer att gå i takt med. Dessa mål kan möjligtvis ändras utifrån vilka målsättningar som projekten sätter upp. Ni som driver ett projekt kan naturligtvis välja att arbeta gentemot ett annat globalt mål som ni anser är mer relevant.

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak går i takt med dessa sex mål:

Mål 3

3 God hälsa och välbefinnande

Vi går över gränsen för att göra sjuka människor friska.

Mål 7

7 Hållbar energi

Vi går över gränsen för att minska människans negativa påverkan på klimatet.

Mål 8

8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Vi går över gränsen för att inte förlora vår skandinaviska konkurrenskraft och för att undvika arbetslöshet och en arbetsmarknad med stängda gränser.

Mål 11

11 Hållbara städer och samhällen

Vi går över gränsen så att vi ska kunna förflytta oss och resa - även i framtiden.

Mål 12

12 Hållbar konsumtion och produktion

Vi går över gränsen för att minska förbrukningen samt återanvända och återvinna fler resurser.

Mål 13

13 Bekämpa klimatförändringarna

Vi går över gränsen för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Hjälpte informationen på sidan dig?