Uopdaget Synstab

Att i rätt tid identifiera synnedsättning innebär att färre invånare behöver leva med onödiga konsekvenser av synnedsättningen och att de får tidigare och bättre hjälp.

Tidig identifiering och behandling av synnedsättning bidrar till att drabbade personer kan fungera bättre och mer självständigt i sitt liv. Det ökar också välbefinnande och livskvalitet för såväl patienter som anhöriga.

Projektet Uopdaget Synstab (oupptäckt synnedsättning) ska undersöka ouppklarad synnedsättning hos invånare i Öresund-Kattegatt-Skagerrak. Det finns ett stort behov inom området av utveckling och testning av bättre innovativa lösningar för tidig identifiering och tidigare behandling av invånare som lever med synnedsättning. Uopdaget Synstab ser en stor potential i att använda befintlig teknologi inom dessa områden och projektet hoppas kunna optimera diagnostik och behandling av synnedsättning.

Aktiviteterna i projektet riktar sig till invånare med en medelålder på 75+, som av andra skäl än synnedsättning söker vård på en svensk vårdcentral. I projektet ingår även invånare i Danmark och Sverige som är 75+, om anhöriga besöker en optiker och där personen ännu inte är i utredning eller behandling. Slutligen kommer projektet att omfatta en grupp mer utsatta invånare som lever med andra sjukdomar och som har sådana fysiska eller psykiska svårigheter att de får hjälp via kommunal hemtjänst i det egna hemmet.