Denne side er (endnu) ikke oversat til dansk

Nedenfor er en liste over de sprog siden er oversat til:

Bridging Safe Elderly Care

Återinläggningar av äldre patienter på sjukhus kan bli färre med bättre kommunikation mellan sjukhus och kommuner. Projektet Bridging Safe Elderly Care vill skapa ett tillägg till patientjournalsystemen i Danmark och Sverige.

En ökande andel äldre befolkning medför också ett större antal sjuka äldre och även multisjuka. I Danmark blir årligen 20 procent av invånarna över 65 år inlagda på sjukhus och av dessa blir 20 procent återinlagda inom den första månaden på grund av akut förvärring av deras sjukdomstillstånd. Samma utmaning finns i Sverige.

En del av återinläggningarna hade kunnat undvikas. Det finns risk för ett informationsglapp när patienter flyttas från sjukhus till kommunens boende eller eget hem. Med tillräcklig och korrekt information i kommunikationen mellan sjukhus och vård- eller omsorgsgivare kan det glappet överbryggas. Även när patienter flyttas inom ett sjukhus – från exempelvis en hjärtavdelning till intensivvård – finns det risk att viktig patientinformation inte följer med.

Målet med Bridging Safe Elderly Care är att utveckla ett tillägg till journalsystemen i Sverige och Danmark – en "digital add on"-lösning. Med den innovativa lösningen blir det möjligt att presentera rätt information för rätt vårdpersonal vid rätt tidpunkt. Denna användarvänliga lösning kommer att baseras på data från patientjournaler och presenteras för vårdpersonalen via AI-algoritmer och maskininlärning (textigenkänning).

Samarbetet över gränserna är viktigt i projektet, för att dra lärdom av varandras sätt att organisera vården på.