Denne side er (endnu) ikke oversat til dansk

Nedenfor er en liste over de sprog siden er oversat til:

MOVE

Med olika typer av insatser ska MOVE få människor att använda hållbara transporter till och från skola och arbete.

Undersökningar i Danmark, Sverige och Norge visar att bilen är det mest använda transportslaget. Persontransporter och i hög grad de fossilbränsledrivna personbilarna står för en stor del av koldioxidutsläppen. Om vi ska minska utsläppen behöver vi gå och cykla mer. Fler behöver ta kollektivtrafik och vi behöver vänja oss vid att kombinera transportformer, till exempel att ta cykel och buss, eller kickbike och därefter samåka.

MOVE ska arbeta med att få människor att transportera sig mer hållbart genom att påverka vanor och beteenden och utveckla nya insatser inom fyra teman:

  1. Barns transport
  2. Ungas transport
  3. Knutpunkter i ytterområden
  4. Pendling

MOVE består av ett partnerskap på två regioner, åtta kommuner och två trafikbolag från Danmark, Sverige och Norge. Partnerna representerar alla roller inom offentlig trafikbeställning och upphandling i de tre länderna. Det handlar om trafikbolag, regionala och kommunala trafikbeställare, mobilitetsplanerare, stora arbetsgivare, skolmyndigheter och som värdar för gymnasier och företag inom Kattegatt-Skagerrak-området. Regionerna har också en strategisk tyngd när det kommer till nationell och europeisk transportplanering, vilket gör det möjligt att breda ut insatserna.

Projektet väntar sig att målgrupperna, genom insatserna, får ökad kunskap och kännedom om hållbara transporter och att tester av insatserna bidrar till att tio procent fler testdeltagare ändrar sitt beteende och transporterar sig på ett mer hållbart sätt än de gjorde innan testerna. På längre sikt förväntar projektet att förutsättningarna för hållbara transporter ökar, genom bättre buss- och tågförbindelser samt genom flexibla arbetsgivare och skolverksamheter som gör det möjligt, och premierar, hållbara transporter.

Projektet väntar sig också att insatserna lägger grund för mer hållbara transportvanor hos barn och unga när de blir äldre. Fem till tio år efter projektets slut är ambitionen att de framgångsrika åtgärderna ska användas av kommuner, regioner, trafikföretag, skolor, gymnasieskolor och företag i hela Kattegatt-Skagerrak-området.