Grundlæggende krav for at søge midler

Der er nogle grundlæggende krav, som et Interreg-projekt skal leve op til.

Samarbejd på tværs af grænser!

Grænseoverskridende samarbejde er et grundlæggende kriterium for Interreg-projekter, og vi mener, at det giver merværdi. Én plus én bliver til tre.

Et projekt skal bestå af mindst to partnere fra mindst to af vores tre lande. Hos Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak kan I indgå partnerskaber med organisationer i en hvilken som helst af vores 11 regioner i Sverige, Danmark og Norge.

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak kan ikke opbygge partnerskabet til jeres projekt, det skal I selv gøre. Vores rådgivere har dog ofte tips om aktører eller interessenter, som I kan henvende jer til. På den måde kan I komme videre og forme partnerskabet sammen med skandinavisk nabo med den rette type ekspertise. Kontakt en af vores projektrådgivere for at få mere hjælp.

Skaf egen finansiering på 40-50 procent

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak finansierer projekter med op til 60 procent af det samlede budget.

Finansieringen består af EU-midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU). Projektet skal medfinansiere de resterende 40 procent på anden vis, gennem offentlige eller private midler. Norske partnere kan modtage op til 50 procent af projektbudgettet finansieret af Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak via norske Interreg-midler.

Hvor mange penge, der kan søges om, afhænger også af, hvilken type projekt der er tale om. Hovedprojekter har hverken øvre eller nedre beløbsgrænser i EU-støtte, men et maksimumbeløb på 300.000 euro i norske Interreg-midler. Et forprojekt kan modtage op til 60.000 euro i støtte med EU-midler og op til 30.000 euro med norske Interreg-midler.

Pengene skal være knyttet til aktiviteter

Alle projekter skal fremlægge et budget, der er knyttet til aktiviteter i projektet. Aktiviteterne skal opdeles i arbejdspakker og bidrage til projektets hovedmål. Vi udbetaler støtten bagud, når projektet har indberettet godkendte udgifter og hvad der er opnået.

Vælg en projekttype

Vi har to projekttyper, som I kan søge midler til: Hovedprojekt og forprojekt.

Har I en idé, der skal videreudvikles, kan I starte med at søge støtte til forprojekter. Et forprojekt kan for eksempel have et af følgende formål:

  • Forberedende analyser og undersøgelser for at identificere hvilke problemstillinger et fremtidigt samarbejde kan fokusere på.
  • Opbygge et projektpartnerskab for fremtidigt samarbejde gennem fælles planlægningsmøder og lignende.

Et forprojekt er omfattet af de samme grundbestemmelser som projekter. I tabellen kan du se, hvad der primært adskiller projekttyperne.

Forskelle mellem hovedprojekter og forprojekter

Emne

Hovedprojekt

Forprojekt

Projekttid:

3 år.

12 måneder.

Antal partnere:

Intet max antal.

Af praktiske årsager anbefales 1 partner pr. land.

Finansieringsgrad:

60% (50% for norske partnere).

60% (50% for norske partnere).

Maksimalt totalbudget:

Nej.

100.000 euro i EU-budgettet. 60.000 euro i det norske budget.

Maksimal støtte:

Der er ikke noget maksimumbeløb i EU-støtte. Maksimum 300.000 euro i norsk støtte.

60.000 euro i EU-støtte. 30.000 euro i norsk støtte.

Udbetaling af støtte:

Når de faktiske udgifter er dokumenteret.

Gennem en forenklet proces: engangsbeløb.

Ansøgningsrunde:

Forskellige calls.

Ansøgninger modtages løbende.

Etabler et partnerskab

Alle typer organisationer kan søge om midler til at drive Interreg-projekter – både offentlige og private.

Eksempler på offentlige aktører er universiteter, regioner, kommuner og statslige myndigheder. Eksempler på private aktører er aktieselskaber eller almennyttige og økonomiske sammenslutninger. Enkeltmandsvirksomheder og privatpersoner kan ikke søge om finansiering hos Interreg.

Statsstøtte er ikke tilladt

Projektet har ansvaret for, at private aktører, der deltager, ikke får konkurrencefordele af projektstøtten. Det kaldes statsstøtte, når offentlige midler favoriserer en enkelt virksomhed eller bestemte grupper af virksomheder, og der er risiko for, at konkurrencen fordrejes. Udgangspunktet er, at statsstøtte er forbudt, men der er visse undtagelser, f.eks. når der er tale om små beløb.

Aktører med forskellige roller

Ligesom partnerskabet skal bestå af aktører fra flere lande, skal man også fordele ansvaret på forskellige typer roller. Projektledelse, økonomi og kommunikation er nogle af de ansvarsområder, som der skal være kompetence til i projektet.

Vis kvaliteten i projektet

For at vurdere, hvor godt jeres projekt bidrager til at opfylde programmets mål, anvender vi udvælgelseskriterier.

Udvælgelseskriterier er vores måde at foretage en dybdegående vurdering af kvaliteten af ​​projektansøgningerne. Vurderingen sker under behandlingen af ​​ansøgningen og danner herefter grundlag for de styrings- eller overvågningsudvalg, der træffer beslutningen om, hvorvidt projektet skal godkendes eller ej.

  • Grænseregional merværdi. I skal begrunde, hvorfor og hvordan jeres projekt skal arbejde på tværs af grænser. Den grænseregionale merværdi skal vises i aktiviteter og ressourcer, men også i resultater og effekter.
  • Gennemførelseskapacitet. I begrunder jeres gennemførelseskapacitet ved at beskrive, hvordan partnerskabet er sammensat, hvilke kompetencer der er til rådighed, hvor godt projektet er forankret (internt og eksternt) samt jeres struktur og ressourcer.
  • Resultatorientering og bidrag til programmets mål. I skal forklare, hvordan jeres projekt bidrager til programmets mål og vise en klar sammenhæng mellem udfordringer/muligheder, aktiviteter og projektmål. I skal også vise, hvordan dette fører til resultater og varige effekter.
  • Bæredygtig udvikling. Projektet skal tage højde for bæredygtig udvikling i planlægning, implementering og i forhold til forventede resultater. Med bæredygtig udvikling mener vi ligestilling mellem mænd og kvinder, ligebehandling og ikke-forskelsbehandling samt klima og miljø.

Vil du vide mere om vores grundlæggende krav?

Find mere information i programhåndbogen.

Hjalp informationen på siden dig?