BlueBioClimate

Den biologiska mångfalden i vattenmiljöer är satt under press. BlueBioClimate ska lägga grunden till en helt ny, klimatanpassad naturförvaltning inom Kattegatt-Skagerrak.

Den biologiska mångfalden i Kattegatt-Skagerrak-regionens vattenmiljöer är under stark press från en kombination av klimatförändringar och andra faktorer som föroreningar, näringsbelastning och fiske. Till exempel har värmeböljor ökat dödligheten i ålgräsängar och tångskogar, som är viktiga för biologisk mångfald, för kustskydd och för att binda koldioxid. Kustfiskbestånden är på snabb tillbakagång i flera områden. Både uttorkning av vattendrag i samband med torka och brunfärgning på grund av avrinning av sötvatten efter kraftig nederbörd, pressar den biologiska mångfalden. Likaså har syrebrist en kritisk negativ inverkan på marina ekosystem.

Projektet BlueBioClimate ska lägga grunden för en helt ny klimatanpassad naturförvaltning av blå biologisk mångfald. Nya verktyg behövs för att kunna arbeta med skydd och utnyttjande av biologisk mångfald i praktiken. Verktygen ska kunna användas av myndigheter när de ska fatta beslut som rör klimatsäkring och biologisk mångfald. Projektet konstaterar att ökat samarbete, kunskapsdelning och samordning över nationsgränserna behövs. Detta eftersom utmaningarna som rör biologisk mångfald går över gränserna, medan förvaltning och genomförande typiskt sett sker isolerat på nationell eller till och med lokal nivå.

Projektet arbetar i nära samarbete med de nationella och regionala naturvårdsmyndigheterna. Projektet fokuserar generellt på tre områden av relevans för grön omställning:

  1. Prioritering och fysisk planering.
  2. Restaurering, mark- och kustskydd.
  3. Invasiva, främmande och nya arter.

Exempelvis kan det handla om hur ålgräsängar och skaldjursbankar som naturliga livsmiljöer ska återställas. Det kan också handla om fysiska mark- och kustskydd - vilka positiva och negativa effekter som stenrev, vallar och slussar kan ha på den biologiska mångfalden. Ytterligare ett exempel är hur restaurering av vattendrag och utsättning av fisk och skaldjur påverkar mångfalden av naturliga ekosystem, beroende vilket tillvägagångssätt som används.