GreenFleets

Landsbygdskommuner behöver en resursboost i den gröna omställningen av fordon och arbetsmaskiner. GreenFleets ska bidra till den.

Kommunerna bör gå täten i arbetet med den gröna omställningen av transportsektorn, anser projektet GreenFleets. Detta eftersom kommunerna har en så stor roll att spela. De har egna fordonsparker med olika typer av fordon. Det gör att de kan påverka marknaden genom att själva byta ut sina fordon till mer miljövänliga, men också att minska behovet av fordon. Kommunerna upphandlar och tecknar också avtal med olika entreprenörer, vilket innebär att de har medansvaret för många fordon. Även om fordonen ägs av privata entreprenörer kan kommunerna bidra till grönare transporter genom krav och kriterier i upphandlingarna.

I ett tidigare förprojekt inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak har Aalborg kommune och Fyrbodals Kommunalförbund identifierat en rad utmaningar i att effektivisera och göra en grön omställning av kommunala fordon på landsbygden. Framför allt är det större avstånd, lägre befolkningstäthet och färre pengar och resurser för landsbygdskommunerna, både i Sverige och Danmark. Det krävs därför en resursboost för att stödja kommunerna att tänka smartare, effektivisera, överbrygga barriärer och öka medarbetarnas kunskap och kompetens.

I olika delmoment ska aktörerna bidra till denna resursboost i ett treårigt projekt med sju andra partner. Ett av momenten handlar om att samla in erfarenheter, sammanställa kunskapsunderlag, åstadkomma beteendeförändringar, identifiera risker och göra fullständiga planer för kommunernas fordonsflottor. Ett annat moment handlar om att skapa en metodik för att ställa gröna krav och kriterier i kommunernas upphandlingar och avtal. Metodiken ska testas och slutligen ska projektet sammanställa en rapport med rekommendationer.

Konkret förväntar sig projektet att inom 5-10 år ha bidragit till en grön omställning av kommunernas alla fordon och att krav på gröna fordon finns i alla upphandlingar och avtal. Dessutom ska fordonsflottan bli effektivare och smidigare, när färre bilar kan täcka fler människors behov, genom digital och intelligent styrning.