InnoCompTec

Personal på vårdboenden i Danmark och Sverige ska få virtuell kompetensutveckling för att kunna förebygga smitta och smittspridning vid infektionssjukdomar.

Äldreomsorgen i offentlig sektor är satt under press att utföra sitt uppdrag samtidigt som den äldre befolkningen växer och det råder brist på omsorgs- och vårdpersonal. Redan nu vittnar kommuner om att det är svårt att rekrytera personal. Om servicenivån ska kunna upprätthållas och kommunerna ska kunna fortsätta leverera "kärnvälfärd" måste det till innovativt arbete för att säkerställa att det finns nödvändig arbetskraft med de rätta kompetenserna.

Covid 19-pandemin drabbade omsorgspersonalen hårt. Många blev sjuka, vilket resulterade i en ohållbar underbemanning på vårdboendena. Förebyggande av smitta och smittspridning är därför ett politiskt prioriterat arbete. Projektet InnoCompTec ska bidra till att befintlig personal vill arbeta kvar, öka motivationen och säkra välbefinnandet, minska sjukfrånvaron och inte minst göra det attraktivt att rekrytera ny arbetskraft till äldreomsorgen.

Rent konkret ska projektet se till att äldreomsorgspersonal får kompetensutveckling genom att använda sig av simulationsteknikerna virtual reality (VR) och augmented reality (AR). Fysiska så kallade Living Labs kommer att etableras i de två kommunerna som ingår i projektet, Vesthimmerland i Danmark och Mölndal i Sverige. Tillsammans med utvalda life science-företag ska labben utveckla VR och AR för att simulera förebyggande arbete och situationer med spridning av infektioner, samt avatar-teknik för att kunna träna personalen i att ha digital dialog med invånare och anhöriga angående smittspridning och smittskydd. Totalt kommer 60 anställda och sex lärare från Mölndal och Vesthimmerland att delta i konkreta designförlopp.

Förutom kompetensutvecklingen får de sex svenska och danska life science-företag som deltar möjlighet att snabba på utvecklingen av sina produkter. Aktiviteterna i projektet kommer också att sammanställas i en handbok för hur projektresultaten bäst kan införas i praktiken.