Öre-sund

Balans- och hörselproblem som beror på störningar i innerörat är vanliga men dolda funktionsnedsättningar. Öre-sund jobbar för mer precisa utredningar, behandlingar och rehabilitering av personer som är drabbade.

Uppskattningsvis har en av sex danskar en hörselnedsättning som kräver behandling, medan hälften av 80-åringarna har, eller har haft, en invalidiserande yrsel. Förlust av hörsel och balans hämmar dagliga aktiviteter och leder till nedsatt funktionsförmåga, fallrisk samt social isolering och förlust av arbetsförmåga. Konsekvenserna kan vara depression och demens. De socioekonomiska konsekvenserna är betydande.

Gemensamt för dålig hörsel och balans är att de båda är dolda funktionsnedsättningar, att tillstånden sällan kan botas med medicin eller kirurgi och att båda sinnena sitter i innerörat. De som drabbas är en bred grupp av utsatta och resurskrävande invånare som har flera vägar in till sjukvården. Vissa remitteras till audionom, öron-, näs- och halsläkare eller neurologer medan andra kommer in på akuten. Den drabbade upplever ofta väntetid eller många undersökningar utan korrekt diagnos. De komplicerade skadorna i innerörat gör att personerna inte sällan blir runtskickade mellan olika specialistmottagningar.

Öre-sund vill i samverkan med näringslivet använda medicinsk vård på distans och avancerad teknologi för att kunna göra bättre och mer precisa utredningar, behandlingar och rehabilitering av personer med störningar i innerörat. Öre-sund ska bygga vidare på erfarenheterna från förprojektet "Menière" som också finansierades av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Projektet ska också undersöka hur balans- respektive hörselstörningar överlappar varandra, både rent diagnostiskt, men också utifrån hur människor upplever att leva med en dold funktionsnedsättning - hur de upplever och använder ny teknik och inte minst vilken betydelse det har för deras livskvalité. Flera nya teknologier kommer att utvecklas och användas inom projektet, bland annat appar och teknisk utrustning för hem-monitorering.