Scandinavian Growth Creators II

Projektet ska tillhandahålla utbildning och resurser om hållbara och digitala metoder till anställda i små- och medelstora företag och offentlig sektor som arbetar inom smarta specialiseringsområden.

Små och medelstora företag har utmaningar i att skapa tillväxt och innovation inom exempelvis digitalisering, hållbarhet och entreprenörskapskompetens, vilket begränsar deras långsiktiga lönsamhet och konkurrenskraft. Även sjukhus som driver innovationsprojekt står inför liknande utmaningar. Exempelvis saknas ofta den kompetens och de resurser som behövs för att effektivt navigera i det digitala landskapet. Detta kan bland annat bero på brist på kunskap och förståelse av digital teknik och plattformar, brist på tillgång till resurser och stöd, eller brist på incitament eller regleringar för att driva digital innovation.

Genom att uppsöka och rekrytera företag som är kopplade till de smarta specialiseringsområdena grön omställning, digitalisering, life science och turism kommer projektet att tillhandahålla utbildning och resurser för att öka innovationen. Projektet räknar med att utbilda 200 anställda inom cirka 80 företag.

Samarbetet mellan studenter – som besitter kunskap inom specialiseringsområdena – och företag är en viktig del i att effektivt överföra uppdaterad kunskap inom innovation och entreprenörskap till företag och offentlig sektor. Metoden inkluderar stöd av studenter från tvärgående utbildningar, och kommer att skräddarsys under projektet. Det breda samarbetet är även en förutsättning för att nå en kritisk massa av såväl små och medelstora företag, offentlig sektor som studenter, och för att utveckla en optimerad innovationsmodell.

Scandinavian Growth Creators II bygger vidare på de resultat som ett tidigare projekt, Scandinavian Growth Creators, har uppnått inom affärs- och innovationsutveckling riktad mot mikroföretag i Danmark och Sverige. Bland annat utvecklade och lanserade projektet en verktygslåda för att facilitera affärsutveckling. Denna är fortsatt tillgänglig för kunskapsinstitutioner och företag på tvärs av gränserna.

Smart specialisering

Områden med potential för internationell konkurrenskraft och hållbar utveckling, så kallad smart specialisering, har en central roll i EU:s regionalpolitik och är en grund för satsningar inom EU:s regionalfondsprogram (däribland Interreg). Smart specialisering har blivit ett allt mer viktigt verktyg för tillgången till internationella partnerskap och konkurrensutsatt finansiering på nationell och internationell nivå.

Förklaringen hämtat från Västra Götalandsregionens webbplats. Länk till annan webbplats.