SmartClinic

Projektet SmartClinic vill skapa en behandlingsmodell för patienter med kronisk sjukdom, som innehåller hälsoteknologiska lösningar.

Patienter med kronisk sjukdom tar upp stora resurser från sjukvårdsväsendet - enligt projektet handlar det om upp mot 80 procent av resurserna. Detta ger långa väntetider och behandlingsförlopp. Den rådande proceduren är att patienter med kronisk sjukdom kallas till regelbundna kontroller i sjukvården, även under perioder när patienterna är stabila och inte har ett pågående sjukdomsutbrott. Detta pressar sjukvårdens kapacitet och minskar flexibiliteten att hantera akuta patienter.

Med smart hälsoteknologi är det möjligt att övervaka patienter på distans, utan att de behöver befinna sig på sjukhuset, vilket frigör mer tid och gör att akut sjuka patienter kan få behandling inom en kortare tidsram.

Syftet med projektet SmartClinic är att utveckla en generisk modell för digitaliserade behandlingsförlopp av patienter med kronisk sjukdom. Som case används sjukdomen kronisk inflammatorisk tarmsjukdom (Inflammatory Bowel Disease, även kallad IBD), med förhoppning att kunna ta fram ett digitaliserad behandlingsförlopp som även kan användas för andra kroniska sjukdomar. Modellen består av två behandlingsförlopp:

  • Clinic Online är ett behandlingsförlopp för patienter med ett stabilit sjukdomsförlopp och som därmed inte behöver vara fysiskt närvarande på en klinik för att göra kontrollbesök. Patienten kan övervaka sig själv genom nyutvecklade appar och test-kit.
  • Clinic On Demand är ett behandlingsförlopp som fysiskt tar hand om akut sjuka patienter. Hälsoteknologi används på nya sätt, för att ge snabbare testresultat och kunna påbörja behandlingar snabbare än vad som kan ske idag. Till exempel kommer projektet att använda ultraljudsskannrar, ny diagnostisk utrustning, testkit och en
    nyutvecklad avföringsprovpinne för att ta prover från akut sjuka patienter.

Projektet ska ta fram en app där patienter få kunskap om sjukdomens förlopp och förklara hur de kan självövervaka sig. En pilotstudie med svenska patienter ska genom en annan app stärka patienternas självövervakning och stötta dem att reglera sin medicinering.

Behandlingsmodellen och resultaten ska projektet föra vidare till nyckelaktörer som sjukhusledning, vårdpersonal, patientföreningar samt politiker och tjänstemän.