Sustainable Use of Single Use Endoscopes

Engångsutrustning för endoskopi är ofta lättare att hantera och mer steril än utrustning för flergångsbruk. Men kan det också vara mer hållbart miljömässigt, hälsoekonomiskt och ge en bättre behandlingskvalitet? Det ska Interreg-projektet undersöka.

Sjukvården står för en stor del av koldioxid- och miljöavtrycket, men detta till trots är det inte så stort fokus på hållbarhet inom sjukhusen. I Danmark står sjukvården för sex procent av de totala utsläppen. Bara i Region Själland står medicinsk utrustning för 19 procent av koldioxidutsläppen och sjukvården står för två procent.

Trenden inom sjukvården går inom många områden mot användning av engångsutrustning, detta då den ofta är lättare att hantera och mer steril. Trenden är även påtaglig i samband med endoskopi där engångsendoskop används vid undersökningar, operationer samt avlägsnande av förstadier till cancer. Den förväntade positiva nyttan är att patienten därmed kan undvika risken att bli infekterad med multiresistenta bakterier, vilket annars kan få allvarliga konsekvenser för patienten och även bli kostsamt för sjukvården.

Projektet ska undersöka om det är mer hållbart att använda engångsutrustning genom att genomföra en livscykelanalys, där man ska titta på koldioxid- och miljöavtryck före, under och efter genomförandet av endoskopier, där antingen endoskop för engångs- eller flergångsbruk har använts.

Förutom att påvisa behandlingskvalitet och avtrycken på miljön kommer projektet att belysa lämplig resursanvändning. Projektet kommer att ha ett hälsoekonomiskt perspektiv samt titta på skillnader mellan Sverige och Danmark.

Om engångsedoskop visar sig vara mer hållbart, lika säkert och resursmässigt fördelaktigt att använda, finns det en stor potential i att utöka användningen inom flera specialiteter, så som urologi, gynekologi, lungmedicin och öron-näsa-hals.