Value4Sea

Det finns barriärer för transportkedjorna i Öresund-Kattegat-Skagerrak-området. Projektet Value4Sea ska bidra till att avhjälpa eller minimera dem.

Långsam och manuellt inriktad tullhantering och kontroll, långa process- och väntetider i terminalområden på grund av låg digitaliseringsgrad, längre transporttider och pressade tidtabeller med ökad bränsleförbrukning som konsekvens. Detta är generella barriärer som finns i ÖKS-områdets transportkedjor. Till detta kommer en ökad press på omställning till mer hållbara energiformer och EU-förordningar inom olika områden som inverkar på operatörernas verksamhet i transportkedjan.

Projektets mål är att hitta förbättringsmöjligheter i transportkedjorna och utveckla ett hållbart hamnterminalkoncept baserat på autonoma transportenheter, uppnå en hög grad av digitalisering och dynamisk trafikstyrning till gater. Projektet ska också utveckla en konfigurerbar "carbon footprint"-konceptmodell för transportskedjor och utveckla digitala prototyper för att kunna integrera olika system och samla in data som innehåller tull- och logistikinformation.

Value4Sea har samlat en rad aktörer i sina aktiviteter med olika typer av kompetenser för att säkerställa förankrade gemensamma lösningar. Hamnar och företag bidrar med data och erfarenheter som ska möjliggöra utvecklingen av gemensamma kunskaper.

Kunskapen rör transportströmmar, flaskhalsar i infrastrukturen, brister i transportutbudet och tullutmaningar mellan södra Norge, Västsverige och Jylland. Projektet ska också identifiera möjliga multimodala transportlösningar mellan länderna som kan bidra till att varuägare och transportörer i högre grad kan effektivisera godsflödet mellan de tre transportssätten och över nationella gränser.

Projektet koordinerar sina insatser med det pågående projektet Grønn Jyllandskorridor, för att utbyta erfarenheter och undvika överlappningar.