Grundläggande krav för att söka finansiering

Det finns några grundläggande delar som ett Interreg-projekt behöver leva upp till.

Samarbeta över gränsen!

Samarbete över gränsen är ett grundläggande kriterium för Interreg-projekt och vi tror på att det ger ett mervärde, att det får ett plus ett att bli tre.

Ett projekt måste bestå av minst två partner från minst två av våra tre länder. Hos Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak kan ni bilda partnerskap tillsammans med organisationer i någon av våra 14 regioner i Sverige, Danmark och Norge.

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak kan inte bygga partnerskapet till ert projekt, det måste ni göra själva. Däremot har våra rådgivare ofta tips på aktörer eller intressenter som det går att vända sig till för att komma vidare och kunna forma partnerskapet tillsammans med en nationsgranne som har rätt typ av kompetens. Kontakta någon av våra projektrådgivare för mer hjälp.

Skaffa egen finansiering på 40-50 procent

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak finansierar projekt med upp till 60 procent av den totala budgeten.

Finanseringen består av EU-medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Resterande 40 procent behöver projektet medfinansiera på annat sätt, genom offentliga eller privata medel. Norska partner kan få upp till 50 procent av projektbudgeten finansierad av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak via norska Interreg-medel.

Hur mycket pengar som går att söka beror också på vilken projekttyp det handlar om. Huvudprojekt har varken övre eller lägre beloppsgränser i EU-stöd, men ett maxbelopp om 300 000 euro i norska Interreg-medel. Ett förprojekt kan få upp till 60 000 euro i finansiering med EU-medel och upp till 30 000 euro med norska Interregmedel.

Pengarna ska vara kopplade till aktiviteter

Alla projekt behöver presentera en budget som är kopplad till aktiviteter i projektet. Aktiviteterna ska vara indelade i arbetspaket och bidra till projektets huvudsakliga mål. Vi betalar ut stödet i efterskott, när projektet har redovisat godkända utgifter och vad man har uppnått.

Välj en projekttyp

Vi har två projekttyper som ni kan söka finansiering till: huvudprojekt och förprojekt.

Om ni har en idé som behöver utvecklas ytterligare kan ni börja med att ansöka om stöd till förprojekt. Ett förprojekt kan exempelvis ha något av följande syften:

  • Förberedande analyser och studier för att identifiera vilka frågor som ett framtida samarbete kan fokusera på.
  • Bygga upp ett projektpartnerskap inför framtida samarbete genom gemensamma planeringsmöten och liknande.

Ett förprojekt omfattas av samma grundläggande regelverk som projekt. I tabellen ser du vad som framför allt skiljer projekttyperna åt.

Skillnader mellan huvudprojekt och förprojekt

Ämne

Huvudprojekt

Förprojekt

Projekttid:

3 år.

12 månader.

Antal partner:

Inget maxantal.

1 partner per land rekommenderas, av praktiska skäl.

Finansieringsgrad:

60% (50% för norska partner).

60% (50% för norska partner).

Maximal totalbudget:

Nej.

100 000 euro i EU-budget. 60 000 euro i norsk budget.

Maximalt stöd:

Inget maxbelopp i EU-stöd. Max 300 000 euro i norskt stöd.

60 000 euro i EU-stöd. 30 000 euro i norskt stöd.

Utbetalning av stöd:

När faktiska utgifter har dokumenterats.

Genom en förenklad process: klumpsumma.

Ansökningsomgång:

Särskilda utlysningar.

Ansökningar tas emot löpande.

Etablera ett partnerskap

Alla typer av organisationer kan söka pengar för att driva Interreg-projekt – både offentliga och privata.

Exempel på offentliga aktörer är universitet och högskolor, regioner, kommuner och statliga myndigheter. Exempel på privata aktörer är aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar. Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om finansiering från Interreg.

Statsstöd är inte tillåtet

Projektet ansvarar för att privata aktörer som deltar inte får några konkurrensmässiga fördelar av projektstödet. Det kallas för statsstöd när offentliga medel gynnar ett enskilt företag eller vissa grupper av företag och det finns risk för att konkurrensen blir snedvriden. Utgångspunkten är att statsstöd är förbjudet, men det finns vissa undantag, till exempel när det handlar om små belopp.

Aktörer med olika roller

Precis som att partnerskapet ska bestå av aktörer från flera länder så behöver ni också fördela ansvaret för olika typer av roller. Projektledning, ekonomi och kommunikation är några av de ansvarsområden som det behöver finnas kompetens för i projektet.

Visa kvaliteten i projektet

För att kunna bedöma hur väl ert projekt bidrar till att uppfylla programmets mål använder vi urvalskriterier.

Urvalskriterier är vårt sätt att göra en fördjupad bedömning av kvaliteten på projektansökningarna. Bedömningen sker i handläggningen av ansökningen och utgör sedan underlag till styr- eller övervakningskommittéerna som fattar beslutet om projektet ska godkännas eller inte.

  • Gränsregionalt mervärde. Ni behöver motivera varför och hur ert projekt ska arbeta gränsöverskridande. Det gränsregionala mervärdet ska visa sig i aktiviteter och resurser, men också i resultat och effekter.
  • Genomförandekapacitet. Er genomförandekapacitet motiverar ni framför allt genom att beskriva hur partnerskapet är sammansatt, vilken kompetens som finns, hur väl projektet är förankrat (internt och externt) samt er struktur och era resurser.
  • Resultatorientering och bidrag till programmets mål. Ni behöver förklara hur ert projekt bidrar till programmets mål och visa på en tydlig koppling mellan utmaningar/möjligheter, aktiviteter och projektmål. Ni ska också visa hur detta leder till resultat och bestående effekter.
  • Hållbar utveckling. Projektet ska ta hänsyn till hållbar utveckling vid planering, i genomförandet och i förhållande till förväntade resultat. Med hållbar utveckling menar vi jämställdhet mellan män och kvinnor, likabehandling och icke-diskriminering samt klimat och miljö.

Ni som ansöker om att driva ett förprojekt kommer inte att bedömas på urvalskriteriet hållbar utveckling och inte heller på delar som handlar om resultat och effekter i de andra urvalskriterierna.

Vill du veta mer om våra grundläggande krav?

I programhandboken finns mer information.

Hjälpte informationen på sidan dig?