Välj ett insatsområde

Projekt som vill söka finansiering från oss kan välja ett av fyra insatsområden. Det är insatsområden som är relevanta just inom Öresund-Kattegat-Skagerrak och som utgår från samhällsutmaningar som behöver lösas.

Fyra insatsområden: Innovation och entreprenörskap, Grön omställning, Transport och mobilitet, Gränslös arbetsmarknad

Fyra insatsområden: Innovation och entreprenörskap, Grön omställning, Transport och mobilitet, Gränslös arbetsmarknad

Varje insatsområde har minst ett specifikt mål och ert projekt väljer att arbeta mot ett av dem.

Innovation och entreprenörskap

Insatsområdets tyngdpunkt ligger på innovation med en tydlig inriktning mot företag. Visionen är att Öresund-Kattegat-Skagerrak år 2030 ska kännetecknas av starka forskningsmiljöer, innovativa företag och hög nivå av digitalisering och uppkoppling.

Det överordnade målet för insatsområdet är att bidra till stärkt global konkurrenskraft och att skapa gränsregionalt mervärde inom gemensamma smarta specialiseringsområden. Grön omställning och life science är särskilt framträdande men även projekt inom andra gemensamma styrkeområden kan få finansiering.

Projekt kan välja ett av två specifika mål att arbeta mot:

  1. Stärka innovationskapaciteten med fokus på smart specialisering.
  2. Främja kompetensutveckling och entreprenörskap inom smart specialisering.

Exempel på ämnesord: innovation, forskning, smart specialisering, entreprenörskap, startups, scaleups, SME (små- och medelstora företag), offentligt-privat samarbete, innovationsnätverk, tillämpad forskning, life science, hälsa, innovationsstödsystem.

Grön omställning

Insatsområdets tyngdpunkt är på aktiviteter som främjar användningen av förnybar energi, övergången till en cirkulär ekonomi och som förebygger och hanterar de klimatutmaningar Öresund-Kattegat-Skagerrak står inför. Därigenom ska programmet bidra till att uppfylla EU-kommissionens mål om att EU ska bli den första klimatneutrala kontinenten till 2050.

Projekt kan välja ett av tre specifika mål att arbeta mot:

  1. Främja förnybar energi.
  2. Främja övergången till en cirkulär ekonomi.
  3. Främja klimatanpassning och riskreducering.

Exempel på ämnesord: demonstrationsprojekt, pilotstudier, living labs, energikällor till havs (vindkraft, vågkraft), Power to X (P2X), främja beteendeförändringar (empowerment), cirkulära affärsmodeller, circular public procurement

Transport och mobilitet

Insatsområdet ska bidra till att Öresund-Kattegat-Skagerrak blir mer sammanbundet, hållbart, konkurrenskraftigt och attraktivt. Detta ska ske genom att främja ett välfungerande gränsregionalt transportsystem med säkra, fossilfria, effektiva och mer inkluderande transporter i alla delar av programområdet.

Projekt ska bidra till det specifika målet:

  • Utveckla hållbar, klimattålig och intermodal mobilitet.

Exempel på ämnesord: kollektivtrafik, IKT-konnektivitet, hållbar trafik, tank- och laddinfrastruktur, hållbara bränslen, intelligenta och innovativa transportlösningar, mobilitetskoncept, transportkorridorer, godstransporter, sjötransporter, närsjöfart

Gränslös arbetsmarknad

Insatsområdets tyngdpunkt är på aktiviteter som ska utveckla den gränsöverskridande arbetsmarknaden i Öresund-Kattegat-Skagerrak. Till exempel genom insatser för att: stärka det gränsregionala samarbetet, rusta arbetskraften att verka i en gränsöverskridande kontext, stärka gränsregionala rådgivningsinsatser samt attrahera, skapa och behålla rätt kompetens.

Projekt ska bidra till det specifika målet:

  • Främja en gränslös arbetsmarknadsregion.

Exempel på ämnesord: Företagsrådgivning, företagsnätverk, branschråd, ökad rörlighet, praktikmöjligheter, matchning (utbud–efterfrågan, utbildning–arbetsmarknad), harmonisering av utbildning, certifiering över gränserna, validering av kompetens, överföring av metoder/arbetssätt, arbetsmarknadsanalyser, kunskapsunderlag, kunskapsplattformar, minska gränshinder, attrahera talanger

Vill du veta mer om våra insatsområden?

I programhandboken finns mer information.

Hjälpte informationen på sidan dig?