1 Om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

I dette afsnit kan du læse kort om baggrunden for Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak programmet, hvordan det fungerer og om opbygningen af programmet.

1.1 Formål

Det europæiske territoriale samarbejde, også kendt som Interreg, handler om at udvikle det grænseoverskridende samarbejde. Ved at håndtere fælles udfordringer og gribe de muligheder, der findes, fremmer vi udviklingen i Den Europæiske Unions medlemsstater.

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak er et grænseoverskridende samarbejde mellem Danmark, Sverige og Norge. Visionen for samarbejdet er, at programområdet i 2030 skal være en bæredygtig, innovativ, konkurrencedygtig og sammenhængende, funktionel region. Programområdet udgør en funktionel grænseregion præget af fælles vilkår i form af udfordringer, ligheder i velfærdsstatens opbygning, høj innovationskraft og en lang række universiteter. Programmnets geografi er forbundet af vandområderne Öresund, Kattegat og Skagerrak.

På grundlag af EU-forordningerne er programmet opdelt i fire indsatsområder med syv tilknyttede specifikke mål (Programmets indsatsområder svarer til de politiske målsætninger og relaterede specifikke målsætninger, jf. artikel 3 i forordning (EU) 2021/1058). Projekter, der søger støtte fra programmet skal bidrage til et eller flere af disse specifikke mål.

Yderligere oplysninger om baggrunden for programmet, indsatsområderne, de specifikke målsætninger og de typer foranstaltninger, hvortil der kan ansøges om støtte, findes i afsnit 1.4 Indsatsområder samt i programdokumentet.

1.2 Sådan fungerer det

Projekterne finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regional Udvikling (EFRU) og med norske Interreg midler. Projektpartnere fra Danmark og Sverige kan få op til 60 procent af sine udgifter finansieret af ERUF. Norske projektparnere kan få sine udgifter finansieret med op til 50 procent fra de norske Interreg midler. Den øvrige del af projektets udgifter finansieres via de deltagende organisationers egen medfinansiering.

Gennemførelsen af projekterne reguleres af specifikke EU-forordninger. De regioner som er omfattet af programmet har tilsammen valgt indsatsområder og specifikke målsætninger på baggrund af en kortlægning af programområdets forudsætninger, udfordringer og muligheder.

For at søge om støtte indsender man en ansøgning i ansøgningsportalen ”min ansökan” for at ansøge om EU-støtte og i ”regionalforvaltning.no” for at ansøge om norsk støtte.

Ansøgninger der opfylder de grundlæggende krav, vil blive vurderet af programsekretariatet i henhold til udvælgelseskriterier, der er blevet fastlagt af programmets overvågningsudvalg. Det er programmets styrings- eller overvågningsudvalg der beslutter, afhængigt af hvilken geografi projektet tilhører, hvilke ansøgninger der skal få støtte, eller have et afslag.

Under gennemførelsen skal projekterne indsende statusrapporter to gange om året. I forbindelse med statusrapporten gennemgås projektets regnskaber, hvorefter der foretages en udbetaling af de støtteberettigede udgifter.

1.3 Organisation

Figuren nedenfor viser de forskellige organisationer, der udgør programmets hierarki og organisation.

Organisation Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2021–2027

Organisation Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2021–2027

Europa-Kommissionen er den institution, der har godkendt programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2021-2027, som regeringerne i Sverige, Danmark og Norge har ansøgt om at gennemføre. Kommissionen har det endelige ansvar for gennemførelsen af EU-budgettet og overvåger løbende gennemførelsen af programmet. Ansvarsområderne, opgaverne og beføjelserne for de forskellige dele, der udgør programmets organisation, er reguleret i EU-forordningerne.

Overvågningsudvalget overvåger gennemførelsen af programmet og består af medlemmer fra de tre deltagende lande. Overvågningsudvalget træffer afgørelser på programniveau om udvælgelseskriterierne, evalueringsplanen, programændringerne og den endelige resultatrapport. Derudover prioriterer overvågningsudvalget ansøgninger fra projekter med partnere fra begge dele af programmet: Öresund og Kattegat-Skagerrak.

Styringsudvalget Der findes et styrningsudvalg for delområdet Öresund og et styrningsudvalg for delområdet Kattegat-Skagerrak. Styrningsudvalgets hovedopgave er at prioritere ansøgninger om støtte til projekter i det respektive delområde.

Forvaltningsmyndigheden er bl.a. ansvarlig for den effektive gennemførelse af programmet i overensstemmelse med gældende programmeringsdokumenter og gældende forordninger. Forvaltningsmyndigheden er desuden ansvarlig for at sikre, at der er systemer, strukturer og processer på plads til gennemførelse og opfølgning af programmet. Da Norge ikke er medlem af EU findes der en særlig norsk forvaltningsorganisation, der bl.a. er ansvarlig for udbetaling af støtte til norske støttemodtagere.

Det fælles sekretariat har bl.a. til opgave at oplyse om programmet, udarbejde beslutningsgrundlag til prioritering af ansøgninger om støtte og yde rådgivning under gennemførelsen af projekterne.

De nationale kontrollanter i Sverige (Tillväxtverket) og Danmark (den nationale kontrol i Danmark varetages af et revisionsfirma, der udpeges via licitation) gennemgår projekternes regnskaber, inden der udbetales støtte fra programmet. I Norge udføres revisionen af projektregnskaberne af den norske forvaltningningsorganisation.

Revisionsmyndigheden (Ekonomistyrningsverket, Sverige) er ansvarlig for at kontrollere, at programmets forvaltnings- og kontrolsystem opfylder de gældende krav. Revisionsmyndigheden støttes af en gruppe revisorer med medlemmer fra Sverige, Danmark og Norge. Revisionsmyndigheden udfører systemrevisioner og revisioner af et udvalg af projekter.

programmets hjemmesid Eksternt link.e finder du oplysninger om medlemmer af styrings- og overvågningsudvalg samt kontaktoplysninger på forvaltningsmyndighedens og sekretariatets personale.

1.4 Indsatsområder

I dette kapitel kan du læse om programmets fire indsatsområder med tilhørende specifikke mål. Du får også eksempler på forskellige typer projekter, der kan være relevante inden for det respektive indsatsområde.

Programmets fire indsatsområder og relaterede specifikke mål er:

 1. Innovation og iværksætteri
  • Styrkelse af innovationskapaciteten med fokus på smart
   specialisering
  • Fremme af kompetenceudvikling og iværksætteri inden for smart specialisering

 2. Grøn omstilling
  • Fremme af vedvarende energi
  • Fremme af klimatilpasning og risikoreduktion
  • Fremme af omstillingen til en cirkulær økonomi

 3. Transport og mobilitet
  • Udvikling af bæredygtig, klimarobust og intermodal mobilitet

 4. Grænseløst arbejdsmarked
  • Fremme af en grænseløs arbejdsmarkedsregion

For at modtage støtte fra programmet skal jeres projekt bidrage til et af de specifikke mål under et af de fire indsatsområder. Hvis dit projekt passer ind i mere end et indsatsområde, skal I vælge det indsatsområde og de(t) specifikke mål, der er tættest på jeres projektidé. Der findes indgående oplysninger om indsatsområderne i programmeringsdokumentet på programmets hjemmeside. Eksternt link, åbner i nyt vindue.

Vejledning i valg af det prioriterede område findes i afsnit 1.4.5

1.4.1 Indsatsområde 1 – Innovation og iværksætteri

Indsatsområdets fokus ligger på innovation med et klart fokus på virksomheder. Visionen er, at Öresund-Kattegat-Skagerrak i 2030 skal være præget af stærke forskningsmiljøer, innovative virksomheder og en høj grad af digitalisering og sammenkobling.

Det overordnede mål med indsatsområdet er at bidrage til at styrke den globale konkurrenceevne og skabe grænseoverskridende merværdi på fælles områder for smart specialisering. Grøn omstilling og sundhed/life science er særligt fremtrædende, men projekter inden for andre fælles styrkeområder kan også finansieres.

Eksempler på aktiviteter, der kan støttes under det specifikke mål om at styrke innovationskapaciteten med fokus på smart specialisering:

 • Samarbejde og erfaringsudveksling, f.eks. mellem aktiviteter i den offentlige og private sektor med henblik på at udvikle løsninger på fælles udfordringer

 • Støtte til små og mellemstore virksomheder
  • Støtte til nystartede virksomheder og virksomheder i vækst med henblik på at udvikle og opskalere innovationer
  • Etablering af prøveanlægninger og pilotprojekter omkring åben innovation
  • Fælles investeringsfremmende kampagner
  • International kontaktformidling mellem SMV'er og startups.
  • Rådgivningskoncept for virksomheder, der ønsker at ekspandere på nye markeder

 • Effektivisering af supportsystemet
  • Projekter, der identificerer fælles innovationsudfordringer og -muligheder inden for fælles smarte specialiseringsområder inden for Öresund-Kattegat-Skagerrak
  • Grænseoverskridende innovationsnetværk
  • Fælles indsats for at tiltrække og fastholde kapital, investeringer og etableringer inden for Öresund-Kattegat-Skagerrak
  • Etablering og/eller sammenkobling af grænseoverskridende forskningsinfrastruktur og prøveanlægninger i Öresund-Kattegat-Skagerrak-området i både pilotform og i den virkelige verden (test, demo, pilotforsøg)

 • Anvendt forskning
  • Offentlig-privat tværnational anvendt forskning inden for fælles områder med smart specialisering og knyttet til erhvervslivets og den offentlige sektors behov.

Eksempler på aktiviteter, der kan støttes under det specifikke mål om at fremme kompetenceudvikling og iværksætterånd inden for smart specialisering

 • Skabelse af strukturerede mødesteder mellem den offentlige og private sektor, den akademiske verden og aktører på erhvervsuddannelserne med fokus på kompetenceudvikling og uddannelse inden for smart specialisering.
 • Styrkelse af offentlige aktørers viden og kompetencer for at kunne købe den rigtige teknologi gennem pilotprojekter.
 • Udvikling af viden og kompetencer til en bæredygtig omstilling blandt aktører knyttet til de smarte specialiseringsområder.
 • Gennemførelse af foranstaltninger til styrkelse af regionernes evne til at udforme, gennemføre og måle resultaterne af strategier for smart specialisering.
 • Gennemførelse af samarbejdsprojekter, der kan føre til praktikophold og udveksling af studerende/ph.d.-studerende på tværs af grænser og sektorer.

1.4.2 Indsatsområde 2 – Grøn omstilling

Indsatsområdets fokus er på aktiviteter, der fremmer anvendelsen af vedvarende energi, omstillingen til cirkulær økonomi og forebygger og imødegår de klimaudfordringer, som Öresund-Kattegat-Skagerrak står over for. Herigennem vil programmet bidrage til at opfylde EU-Kommissionens mål om at gøre EU til det første klimaneutrale kontinent senest i 2050.

Eksempler på aktiviteter, der kan støttes under det specifikke mål om at fremme vedvarende energi:

 • Udveksling af viden
 • Gennemførlighedsundersøgelser
 • Demonstrationsprojekter og pilotprojekter
 • Test af nye løsninger
 • Levende laboratorier (på tværs af grænser)
 • Havvind, bølger og andre offshore vedvarende energikilder: gennem test/demo for at finde omkostningseffektive løsninger til overførsel og lagring af offshore-elproduktionen
 • "Power to X" (P2X), projekter, der udvikler eksempler, der sikrer, at svingende energiniveauer bruges til at producere grønne brændstoffer som metanol, brint, ammoniak eller elektricitet.
 • Indsatser til styrkelse af det grænseoverskridende samarbejde på energiområdet
 • Opskalering og udrulning af relevante løsninger
 • Foranstaltninger, der fremmer bevidsthed, påvirker adfærd og styrker borgernes evne til at bidrage til energiomstillingen (empowerment)

Eksempler på aktiviteter, der kan støttes inden for det specifikke mål om at fremme klimatilpasning og risikoreduktion:

 • Kortlægning af behov og status for klimatilpasning
 • Udvikling og afprøvning af metoder og standarder
 • Løsninger til klimatilpasset fysisk planlægning, f.eks. i forhold til placering af boliger, virksomheder, transport- og energiinfrastruktur i forhold til risikoområder
 • Pilotimplementering af forsøg med modificerede vandsystemer for at forhindre omfattende skader og katastrofer
 • Udvikling af samarbejdsnetværk
 • Politikanbefalinger
 • Grænseoverskridende løsninger på klimaudfordringer

Eksempler på aktiviteter, der kan støttes under det specifikke mål om at fremme omstillingen til en cirkulær økonomi

 • Udvikling af det cirkulære innovationssystem
  • Uddannelses- og udviklingsarbejde for at stimulere cirkulær innovation
  • Indsatser for at gøre virksomheder omstillingsparate

 • Etablering af systemiske ændringer med cirkulære forretningsmodeller i prioriterede brancher; for eksempel arkitektur, byggeri, indretning, transport, plast, tekstiler, elektronik og bioøkonomi.
  • Udvidelse og synliggørelse af cirkulære systemer med nye forretningsmuligheder på brancheniveau
  • Eksperimenter med test af cirkulære løsninger
  • Politikudvikling vedrørende ændrede instrumenter og retningslinjer
 • Stimulering af cirkulær forretningsudvikling
  • Design og produktudvikling til cirkulær økonomi
  • Cirkulære forretningsmodeller
  • Fremme af kommercialiseringen af cirkulære innovationer
  • Pilotprojekter, der involverer forbrugerne

 • Etablerede territoriale cirkulære økonomiske partnerskaber, der udvikler systemløsninger
  • Offentlige virksomheder som banebrydende organisationer
  • Testprojekter af cirkulære løsninger
  • Offentlige indkøb som redskab til forandring. Bevidstgørelse og adfærdsændrende foranstaltninger over for offentlige aktører (kommuner, regioner) med henblik på cirkulære forretningsmodeller for indkøb, vedligeholdelse og krav i udbud (Circular Public Procurement)
  • Systemer, der gør det lettere for borgerne at leje, låne og reparere.

1.4.3 Indsatsområde 3 – Transport og mobilitet

Indsatsområdet vil bidrage til, at Öresund-Kattegat-Skagerrak bliver et mere attraktivt, sammenhængende, bæredygtigt og konkurrencedygtigt område. Dette skal ske ved at fremme et velfungerende grænseoverskridende transportsystem med sikker, fossilfri, effektiv og mere tilgængelig transport i alle dele af programområdet.

Eksempler på aktiviteter, der kan støttes inden for det specifikke mål om at “udvikle bæredygtig, klimarobust og intermodal mobilitet”

 • Offentlig transport, gang og cykling, miljøvenlige brændstoffer og relaterede teknologier og infrastruktur, tilpasning af infrastruktur til klimaændringer:
  • Behovsanalyse, erfaringsudveksling, udvikling og afprøvning af løsninger, der kan gøre den kollektive trafik mere attraktiv for brugerne – også i kombination med gang og cykling.
  • Demo/test af løsninger/koncepter til tanknings- og ladeinfrastruktur til bæredygtige brændstoffer og af køretøjer, der drives af bæredygtige brændstoffer.

 • Intelligente og innovative transportløsninger og mobilitetskoncepter:
  • Udforske, hvordan digital teknologi kan gøre transport mere bæredygtig, effektiv og brugervenlig.
  • Udvikling og afprøvning af nye mobilitetskoncepter mellem forskellige transportformer.

 • Udvikling af transportkorridorer, godstransport og søtransport (herunder nærskibsfart og indre vandveje) over længere afstande, forbindelse til hovednettet (core) TEN-T- (Trans-European Transport Network)
  • Analyse af godsstrømme, flaskehalse og behov for investeringer i grænseoverskridende transportinfrastruktur.
  • Benchmarking af transportkorridorernes klimaaftryk og socioøkonomiske effekter. Udvikling og test af løsninger til mere effektiv og bæredygtig godstransport.

1.4.4 Indsatsområde 4 – Grænseløst arbejdsmarked

Indsatsområdet fokuserer på aktiviteter, der skal udvikle det grænseoverskridende arbejdsmarked i Öresund-Kattegat-Skagerrak. F.eks. gennem foranstaltninger til at styrke det grænseoverskridende samarbejde, ruste arbejdsstyrken til at operere i en grænseoverskridende sammenhæng, styrke grænseoverskridende rådgivningstjenester og tiltrække, skabe og fastholde de rette kompetencer.

Eksempler på aktiviteter, der kan støttes under det specifikke mål om at “fremme en grænseløs arbejdsmarkedsregion”

 • Orienteret mod erhvervslivet:
  • Erhvervsrådgivning om gældende love og bestemmelser for et grænseoverskridende arbejdsmarked
  • Grænseoverskridende erhvervsnetværk og brancheråd
  • Fælles e-legitimation til medarbejdere og virksomheder
 • Orienteret mod uddannelsessystemet
  • Øget mobilitet inden for uddannelsessystemerne, herunder mulighederne for praktikophold på tværs af grænserne
  • Matchning af udbud og efterspørgsel samt af uddannelse og arbejdsmarked på tværs af grænser, f.eks. i sundhedssektoren
  • Harmonisering af uddannelse og certificering af arbejdstagere på tværs af grænserne
  • Udvikling/overførsel af metoder og arbejdsmetoder til forskellige beskæftigelsesstrategier mellem aktører fra forskellige lande i ÖKS-området
  • Udvikling og/eller sammenligning af metoder og modeller til kompetencematchning, samarbejde mellem uddannelse og arbejdsliv, validering, færre studieafbrydelser/dropouts, samarbejde om praktikophold og digitalisering
  • Udvikling af uddannelser, der matcher arbejdsmarkedets behov, såsom efteruddannelse
 • Orienteret mod arbejdsmarkedet:
  • Udvikling af grænseoverskridende arbejdsmarkedsanalyser, videnbaser og statistisk samarbejde
  • Oprettelse af videnplatforme til indsamling, analyse af grænseoverskridende statistikker og udveksling af erfaringer med metoder, modeller og analyse af resultater
  • Forbedring af information og rådgivning til grænsependlere og erhvervslivet, bevidstgørelse om grænseoverskridende informationstjenester
  • Reduktion af formelle grænsebarrierer, f.eks. inden for social forsikring, uddannelse og arbejdsmarked, samt uformelle/mentale grænsehindringer
  • National påvirkningsindsats for at reducere antallet af grænsehindringer
  • Tværsektorielle samarbejder for at reagere innovativt på udfordringerne på det grænseoverskridende arbejdsmarked, herunder udvikling og/eller implementering af nye digitale løsninger
  • Oprettelse af netværk til udveksling af erfaringer og videndeling inden for grænseoverskridende arbejdsmarkeder og uddannelser
  • Kampagner for at synliggøre ÖKS-området internationalt og tiltrække talenter.
  •  

1.4.5 Guide til valg af indsatsområde

Programmets indsatsområder og de dertil knyttede specifikke mål udpeger en klar retning for programmets gennemførelse. Samtidig er det vigtigt, at der er en vis fleksibilitet og fortolkningsrum, da nogle projekter kan høre ind under mere end et indsatsområde.

Som rettesnor for valget af indsatsområdet skelnes der mellem følgende:

Indsatser med fokus på energi, klima og cirkulær økonomi

 • Indsatsområde Innovation og iværksætteri: styrkelse og opbygning af støttesystemer til forskning, innovation og udvikling i og mellem regionerne samt støtte til forskning og innovation i virksomheder.
 • Indsatsområde Grøn omstilling: eksperimentering, afprøvning, pilotprojekter, demonstration og implementering.

Indsatser inden for grøn/bæredygtig transport

 • Indsatsområde Innovation og iværksætteri: teknologiudvikling, forskning i transport, motorer – som smart specialisering.
 • Indsatsområde Grøn omstilling: udvikling af energi, såsom bioenergi, herunder infrastruktur og systemer.
 • Indsatsområde Transport og mobilitet: test, demonstration, pilotprojekter.

Indsatsområder med fokus på grænseoverskridende mobilitet

 • Indsatsområde Transport og mobilitet: øget tilgængelighed, forbedrede transporter og transportsystemer på tværs af grænserne
 • Indsatsområde Grænseløst arbejdsmarked: arbejdskraftens øgede mobilitet, brug af transportsystemer.

Indsatser med fokus på en attraktiv region og tiltrækning af talenter

 • Indsatsområde Innovation og iværksætteri: knyttet til forskning og smarte specialiseringsområder.
 • Indsatsområde Grænseløst arbejdsmarked: knyttet til rekruttering og formidling af arbejdskraft.
Hjalp informationen på siden dig?