6 For norske støttemodtagere

I kapitel 6 finder du oplysninger om processer og regler, der gælder for norske støttemodtagere, og som i nogle tilfælde adskiller sig fra andre projektpartneres regler.

6.1 Norsk projektejer

Ved projekter med norsk deltagelse skal der være en formelt ansvarlig organisation for den norske del – den norske projektejer – som er ansvarlig for:

 • gennemførelse af projektet i Norge
 • bogføring af alle norske udgifter i projektet
 • samling af norske udgifter i en fælles ansøgning om udbetaling af norsk Interreg-støtte
 • indberetning af udgifter til de ansvarlige revisorer i Viken Fylkeskommune
 • modtagelse af norsk Interreg-støtte

Det er leadpartner og den norske projektejer, der på vegne af projektets øvrige partnere underskriver ansøgningen og de efterfølgende tilsagn.

6.2 Norske partnere

Hvis projektet har flere norske partnere, skal de medtages i ansøgningen om støtte og budgetbilaget, for at deres omkostninger kan være støtteberettigede.

Norske partnere deltager i projektet ved at indberette deres personaleomkostninger til den norske projektejer. Hvis de har andre omkostninger end personale, skal disse viderefaktureres til den norske projektejer for at være en støtteberettiget omkostning.

6.3 Ansøgning om støtte

Den norsk projektejer skal indsende ansøgningen om støtte på regionalforvaltning.no. Dette gøres ved at udfylde det norske budget i RF 1350 og vedlægge en kopi af den projektansøgning, der er blevet indleveret via i Min ansøgning.

Bilag, der skal indsendes i Min ansøgning:

 • Erklæringer, der dokumenterer deltagelse og medfinansiering
 • Dokumenter, der beviser den norske projektejers tegningsret.

Andre bilag, der kan være relevante at vedhæfte, er:

 • Aktørstatusudredning med evt. understøttende dokumenter
 • Grundlag for momsindberetning
 • Grundlag for statsstøtte

6.4 Valuta

For norske partnere anvendes norske kroner som valuta. Ansøgninger om støtte, afgørelser om støtte og udbetaling foretages i norske kroner. Ved ansøgningen angives det norske budget også i euro i budgetbilaget, og omkostningerne genberegnes derefter efter en fast valutakurs på 10 NOK.

6.5 Budget

I programperioden 2021 - 2027 skal alle norske partnere budgettere for omkostninger og indberette medfinansiering i programmets budgetbilag. Medfinansieringssatsen beløber sig til 50 %.

6.6 Forprojekter

Det norske budget, i forprojekter, kan maksimalt beløbe sig til 60.000 euro, hvilket betyder maksimalt 30.000 euro i støtte fra de norske Interreg-midler.

6.7 Omkostningsarter

Norske projektpartnere kan bogføre omkostninger i de omkostningskategorier, der er opført i kapitel 5 Omkostningskategorier. Yderligere oplysninger om de støtteberettigede omkostninger findes i kapitel 4.

6.7.1 Personaleomkostninger

Norske projektejere og norske partnere kan anvende de samme metoder til at indberette personaleomkostninger, som partnere i Sverige og Danmark, se kapitel 5, afsnit 5.1 Personaleomkostninger.

Norske projektpartnere kan bruge to metoder, når de beregner timeprisen:

 • faktisk årsløn inklusive socialbidrag / 1720 timer om året eller
 • faste timepris på 600 NOK i timen (kræver kun tidsregnskab som dokumentation) Timeprisen vil blive fastlagt snart.

For norske projektpartnere kan følgende omkostninger indgå i lønberegningen:

 • faktisk årsløn
 • socialsikringsbidrag, der omfatter:
 • arbejdsgiverbidrag
 • feriepenge
 • pensionsforsikring

6.8 Forenklede omkostningsmodeller

Norske partnere kan gøre brug af følgende forenklede afrapporteringsmodeller:

Fast takst OH 15 %
For projekter, der indberetter faktiske omkostninger, er det muligt at anvende en fast sats på 15 %, som beregnes på grundlag af personaleomkostningerne, til dækning af omkostninger i forbindelse med kontor og administration. I programperioden 2021-2027 er dette den eneste mulighed for at medtage disse omkostninger. Projektet kan enten vælge at bruge den faste sats eller slet ikke dække omkostninger i forbindelse med kontor og administration.

Fast takst til rejse og ophold 6 %
For projekter, der indberetter de faktiske omkostninger, er det muligt at anvende en fast sats på 6 %, beregnet på grundlag af personaleomkostningerne, til dækning af omkostninger i forbindelse med rejse og ophold. I programperioden 2021-2027 kan jeres projekt vælge enten at indberette faktiske rejseomkostninger, hvilket betyder, at grundlaget for omkostningerne skal kunne fremlægges i forbindelse med en revision. Projektet kan vælge at bruge den faste takst, hvilket betyder at der ikke kræves dokumentation under revisionen.

Norske partnere kan vælge at bruge en eller begge faste takster.

6.9 Afrapportering og projektbogføring

Det er den norske projektejer, der er modtager af norske Interreg-midler, og som skal bogføre og afholde omkostningerne. Andre norske partnere deltager i projektet ved at indberette deres personaleomkostninger til den norske projektejer. Hvis de har andre omkostninger end personale, skal disse viderefaktureres til den norske projektejer for at blive en støtteberettiget omkostning.

Alle omkostninger, med undtagelse af de norske parters personaleomkostninger, skal registreres hos den norske projektejer på dennes projektkonto.

6.10 Statusrapport

Projektet skriver en fælles statusrapport, der indsendes i forbindelse med ansøgningen om udbetaling i både ”min ansökan” og på regionalforvaltning.no.

6.11 Ansøgning om udbetaling

Den norske projektejer er ansvarlig for at indsende ansøgningen om udbetaling på vegne af de norske partnere. Det sker på regionlforvaltning.no i henhold til de datoer, der er angivet i tilsagnsbrevet.

Bilag til norske partnere:
I ansøgningen om udbetaling skal I vedhæfte bilag. Hvilke bilag/dokumenter der er relevante, afhænger af, hvilken periode projektet befinder sig i, hvilke omkostninger I har haft, og hvilken regnskabsmetode projektet har valgt.
 • Statusrapport/slutrapport
 • Projektspecifikt regnskab
 • Afstemning, der viser eventuelle forskelle mellem projektregnskabet og de indberettede omkostninger i ansøgningen om udbetaling.
 • Relevant dokumentation for omkostninger som f.eks. tidsregistrering, fakturaer mv.
 • Dokumenter, der viser beregning af timepriser (hvis I ikke bruger den faste timepris).
 • I forbindelse med slutrapporten skal projektet vedlægge en forenklet revisionspåtegning, som normalt udføres af den norske projektejers revisor. Dette gælder ikke for stat, fylkeskommuner og kommuner.

6.12 Revision og udbetaling

Revisionen og udbetalingen af støtten udføres af den norske forvaltende organisation, Viken Fylkeskommune. Når den norske projektejer har indsendt ansøgningen om udbetaling, begynder revisionen. Hvis der kræves yderligere oplysninger, vil I blive kontaktet af revisorerne. Når revisionen er afsluttet, udbetales støtten til den norske projektejer.

6.13 Klage over afgørelser om udbetaling

Klager over afgørelser om udbetaling i Norge sendes til den norske forvaltende organisation, Viken Fylkeskommune. Norske projektejere skal indgive klagen skriftligt senest tre uger efter den dag, de modtog afgørelsen om udbetaling, eller midlerne er modtaget.

Hjalp informationen på siden dig?