1 Om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

I det här avsnittet kan du läsa kortfattat om bakgrunden till Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, hur det fungerar och om programmets organisation.

1.1 Syfte

Europeiskt territoriellt samarbete, även kallat Interreg, handlar om att utveckla samarbete över nationsgränserna. Genom att hantera gemensamma utmaningar och att ta till vara de möjligheter som erbjuds främjar vi utveckling i Europeiska unionens medlemsstater.

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak är ett gränsöverskridande samarbete mellan Sverige, Danmark och Norge. Visionen för samarbetet är att programområdet år 2030 ska vara en hållbar, innovativ, konkurrenskraftig och sammanlänkad funktionell region. Programområdet utgör en funktionell gränsregion som kännetecknas av gemensamma förutsättningar i form av utmaningar, likheter i välfärdsstatens uppbyggnad, hög innovationskraft och ett stort antal universitet. Geografin binds samman av vattenområdet Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Med utgångspunkt i EU-förordningarna är programmet uppdelat i fyra insatsområden med sju tillhörande specifika mål (Programmets insatsområden motsvaras av politiska mål med tillhörande specifika mål som framgår av artikel 3 i förordning (EU) 2021/1058). Projekt som söker stöd från programmet ska bidra till ett eller flera av dessa specifika mål.

Mer information om bakgrunden till programmet, insatsområden, specifika mål och vilka typer av insatser som man kan söka stöd för finner du i avsnitt 1.4 Insatsområden samt i programdokumentet.

1.2 Hur det fungerar

Projekten finansieras av medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och av norska interregmedel. Projektpartner från Danmark och Sverige kan få upp till 60 procent av sina kostnader finansierade av ERUF. Projektpartner från Norge kan få sina kostnader finansierade med upp till 50 procent av norska interregmedel. Återstående del av projektens kostnader finansieras av deltagande organisationers egen medfinansiering.

Genomförandet av projekten regleras av särskilda EU-förordningar. De regioner som omfattas geografiskt av programmet har tillsammans valt insatsområden och specifika mål, baserat på en kartläggning av programområdets förutsättningar, utmaningar och möjligheter.

För att ansöka om finansiering lämnar man in en ansökan om stöd på ansökningsportalen Min ansökan för att ansöka om EU-stöd och i Regionalforvaltning.no för att ansöka om norskt stöd.

Ansökningar som uppfyller grundläggande krav blir bedömda av programmets sekretariat enligt urvalskriterier som har beslutats av programmets Övervakningskommitté. Programmets styr eller övervakningskommitté, beroende på vilken geografi som projektet tillhör, beslutar vilka ansökningar som ska få bifall eller avslag.

Under genomförandet ska projekten skicka in lägesrapporter två gånger per år. I samband med lägesrapporteringen granskas projektets redovisning och därefter sker utbetalning för stödberättigande kostnader.

1.3 Organisation

Nedanstående figur visar de olika nivåerna och delarna i det som utgör programmets hierarki och organisation.

Organisation Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2021–2027

Organisation Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2021–2027

EU-kommissionen är den institution som har beslutat om programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2021–2027 som regeringarna i Sverige, Danmark och Norge har ansökt om att få genomföra. Kommissionen har det yttersta ansvaret för genomförandet av EU-budgeten och följer löpande genomförandet av programmet. Ansvar, uppgifter och befogenheter för de olika delar som utgör programmets organisation regleras i EU-förordningarna.

Övervakningskommittén ska granska genomförandet av programmet och består av ledamöter från de tre deltagande länderna. Övervakningskommittén fattar beslut på programnivå om urvalskriterier, utvärderingsplan, ändringar av programmet och den slutliga resultatrapporten. Dessutom prioriterar övervakningskommittén ansökningar från projekt med partner från båda delarna av programmet; Öresund och Kattegat-Skagerrak.

Styrkommittén Det finns en styrkommitté för delområde Öresund och en för delområde Kattegat-Skagerrak. Styrkommitténs främsta uppgift är att prioritera ansökningar om stöd från projekt i respektive delgeografi.

Förvaltande myndighet är bland annat ansvarig för att programmet genomförs effektivt, i enlighet med programdokument och gällande förordningar. Vidare är förvaltande myndighet ansvarig för att det finns system, strukturer samt processer för att genomföra och följa upp programmet. På grund av att Norge inte är medlem i EU finns det en separat norsk förvaltande organisation som bland annat ansvarar för att betala ut stöd till norska stödmottagare.

Det gemensamma sekretariatet ansvarar bland annat för att informera om programmet, för att ta fram beslutsunderlag för prioritering av ansökningar om stöd och för rådgivning under genomförandet av projekten.

De nationella kontrollanterna i Sverige (Tillväxtverket) och Danmark (nationell kontroll i Danmark kommer att utföras av en revisionsfirma som utses genom offentlig upphandling) granskar projektens räkenskaper inför utbetalning av stöd från programmet. I Norge är det norsk förvaltande myndighet som utför granskningen av projektens räkenskaper.

Revisionsmyndigheten (Ekonomistyrningsverket, Sverige) ansvarar för att kontrollera att programmets förvaltnings- och kontrollsystem uppfyller gällande krav. Revisionsmyndigheten bistås av en revisorsgrupp med medlemmar från Sverige, Danmark och Norge. Revisionsmyndigheten utför systemrevisioner och revisioner på ett urval av projekten.

programmets hemsida Länk till annan webbplats. finner du information om ledamöter i styr- och övervakningskommittéer samt kontaktuppgifter till personalen på förvaltande myndighet och sekretariat.

1.4 Insatsområden

I det här kapitlet kan du läsa om programmets fyra insatsområden med tillhörande specifika mål. Du får dessutom exempel på olika typer av projekt som kan vara aktuella inom respektive insatsområde.

Programmets fyra insatsområden med tillhörande specifika mål är:

 1. Innovation och entreprenörskap
  • Stärka innovationskapaciteten med fokus på smart
   specialisering
  • Främja kompetensutveckling och entreprenörskap inom smart specialisering

 2. Grön omställning
  • Främja förnybar energi
  • Främja klimatanpassning och riskreducering
  • Främja övergången till en cirkulär ekonomi

 3. Transport och mobilitet
  • Utveckla hållbar, klimattålig och intermodal mobilitet

 4. Gränslösarbetsmarknad
  • Främja en gränslös arbetsmarknadsregion

För att beviljas stöd från programmet måste ert projekt bidra till ett av de specifika målen under något av de fyra insatsområdena. Om ert projekt passar in på mer än ett insatsområde ska ni välja det insatsområde och specifika mål som ligger närmast er projektidé. Fördjupad information om insatsområdena finner du i programdokumentet på programmets hemsida Länk till annan webbplats..

Vägledning för att välja insatsområde

Observera att det finns en vägledning för att välja insatsområde under avsnitt 1.4.5.

1.4.1 Insatsområde 1 - innovation och entreprenörsskap

Insatsområdets tyngdpunkt är på innovation med en tydlig inriktning mot företag. Visionen är att Öresund-Kattegat-Skagerrak år 2030 ska kännetecknas av starka forskningsmiljöer, innovativa företag och hög nivå av digitalisering och uppkoppling.

Det överordnade målet för insatsområdet är att bidra till stärkt global konkurrenskraft och att skapa gränsregionalt mervärde inom gemensamma smarta specialiseringsområden. Grön omställning och Hälsa/Life Science är särskilt framträdande men även projekt inom andra gemensamma styrkeområden kan finansieras.

Exempel på aktiviteter som kan få stöd inom det specifika målet för att stärka innovationskapaciteten med fokus på smart specialisering

 • Samarbete och erfarenhetsutbyte, exempelvis mellan verksamheter i offentlig och privat sektor i syfte att utveckla lösningar på gemensamma utmaningar

 • Stöd till små- och medelstora företag
  • Stöd till start-ups och scale-ups för att utveckla och skala upp innovationer
  • Etablering av testbäddar och pilotprojekt kring öppen innovation
  • Gemensamma investment promotionkampanjer
  • Internationell match-making mellan små- och medelstora företag och start-ups.
  • Rådgivningskoncept för företag som vill expandera på nya marknader

 • Effektivisering av stödsystemet
  • Projekt som identifierar gemensamma innovationsutmaningar och möjligheter inom gemensamma smarta specialiseringsområden i Öresund-Kattegat-Skagerrak
  • Gränsöverskridande innovationsnätverk
  • Gemensamma satsningar för att attrahera och behålla kapital, investeringar och etableringar till Öresund-Kattegat-Skagerrak
  • Etablering och/eller sammankoppling av gränsregional forskningsinfrastruktur och testbäddar i Öresund-Kattegat-Skagerrak i både pilotform och verklig miljö (test, demo, pilot)

 • Tillämpad forskning
  • Offentlig-privat transnationell tillämpad forskning inom gemensamma smarta specialiseringsområden och med koppling till företagens och den offentliga sektorns behov.

Exempel på aktiviteter som kan få stöd inom det specifika målet för att främja kompetensutveckling och entreprenörskap inom smart specialisering

 • Skapa strukturerade mötesplatser mellan offentliga och privata sektorn, akademin och yrkesutbildningsaktörer med fokus på kompetensutveckling och utbildning inom smart specialisering.
 • Stärka offentliga aktörernas kunskap och kompetens för att kunna köpa in rätt teknik genom pilotprojekt.
 • Utveckla kunskap och kompetenser för en hållbar omställning hos aktörer med koppling till de smarta specialiseringsområden.
 • Implementera åtgärder för att stärka regionernas förmåga att utforma, implementera och mäta resultaten av smarta specialiseringsstrategier.
 • Genomföra samarbetsprojekt som kan leda till praktik och utbyten av studenter/doktorander tvärs över gränserna och sektorerna.

1.4.2 Insatsområde 2 ­– Grön omställning

Insatsområdets tyngdpunkt är på aktiviteter som främjar användningen av förnybar energi, övergången till en cirkulär ekonomi och som förebygger och hanterar de klimatutmaningar Öresund-Kattegat-Skagerrak står inför. Där igenom ska programmet bidra till att uppfylla EU-kommissionens mål om att EU ska bli den första klimatneutrala kontinenten till 2050.

Exempel på aktiviteter som kan få stöd inom det specifika målet för att främja förnybar energi

 • Kunskapsutbyten
 • Genomförbarhetsstudier
 • Demonstrationsprojekt och piloter
 • Test av nya lösningar
 • Living labs (över gränser)
 • Vindkraft till havs, vågkraft och andra förnybara energikällor till havs: genom test/demo för att hitta kostnadseffektiva lösningar för överföring och lagring av elproduktion till havs
 • ”Power to X” (P2X), projekt som utvecklar demonstrationer som säkerställer att fluktuerande energinivåer utnyttjas för att framställa gröna bränslen såsom metanol, väte, ammoniak eller elektrobränslen.
 • Insatser som stärker gränsöverskridande samarbete inom energifältet
 • Uppskalning och utrullning av relevanta lösningar
 • Åtgärder som främjar medvetenhet, påverkar beteende och stärker medborgarnas förmåga att bidra till energiomställningen (empowerment)

Exempel på aktiviteter som kan få stöd inom det specifika målet för att främja klimatanpassning och riskreducering

 • Kartläggning av behov och status för klimatanpassning
 • Utveckling och testning av metoder och standarder
 • Lösningar för klimatanpassad fysisk planering, till exempel när det gäller lokalisering av bostäder, industri, transport och energiinfrastruktur i förhållande till riskområden
 • Pilotimplementeringar av experiment med modifierade vattensystem för att förhindra omfattande skador och katastrofer
 • Utveckling av samarbetsnätverk
 • Policyrekommendationer
 • Gränsöverskridande lösningar på klimatutmaningar

Exempel på aktiviteter som kan få stöd inom det specifika målet för att främja övergången till en cirkulär ekonomi

 • Utveckla det cirkulära innovationssystemet
  • Utbildning och utvecklingsarbete för att stimulera cirkulär innovation
  • Insatser för att få företag att bli förändringsbenägna

 • Upprätta systemförändringar med cirkulära affärsmodeller i prioriterade branscher, så som arkitektur, konstruktion, inredning, transport, plast, textilier, elektronik och bioekonomi
  • Utöka och synliggöra cirkulära system med nya affärsmöjligheter på branschnivå
  • Experiment för att testa cirkulära lösningar
  • Policyutveckling avseende ändrade instrument och riktlinjer

 • Stimulera cirkulär affärsutveckling
  • Design och produktutveckling för cirkulär ekonomi
  • Cirkulära affärsmodeller
  • Underlätta kommersialiseringen av cirkulära innovationer
  • Piloter som involverar konsumenter

 • Etablerade territoriella cirkulära ekonomiska partnerskap som utvecklar systemlösningar
  • Offentliga företag som banbrytande organisationer
  • Testprojekt av cirkulära lösningar
  • Offentlig upphandling som ett verktyg för förändring. Medvetenhetshöjande och beteendeförändrande åtgärder mot offentliga aktörer (kommuner, regioner) i cirkulära affärsmodeller för inköp, underhåll, och kravställande vid upphandlingar (Circular Public Procurement)
  • System som gör det lättare för medborgarna att hyra, låna och reparera

1.4.3 Insatsområde 3 – Transport och mobilitet

Insatsområdet ska bidra till att Öresund-Kattegat-Skagerak blir ett mer sammanbundet, hållbart, konkurrenskraftigt och attraktivt. Detta ska ske genom att främja ett välfungerande gränsregionalt transportsystem med säkra, fossilfria, effektiva och mer inkluderande transporter i alla delar av programområdet.

Exempel på aktiviteter som kan få stöd inom det specifika målet för att utveckla hållbar, klimattålig och intermodal mobilitet

 • Kollektivtrafik, gång och cykling, miljövänliga bränslen med tillhörande teknik och infrastruktur, anpassning av infrastruktur till klimatförändringar:
  • Behovsanalyser, erfarenhetsutbyte, utveckling och test av lösningar som kan göra kollektivtrafiken mer attraktiv för brukarna – också i kombination med gång och cykling.
  • Demo/test av lösningar/koncept för tank- och laddinfrastruktur för hållbara bränslen och av fordon som drivs med hållbara bränslen.

 • Intelligenta och innovativa transportlösningar och mobilitetskoncept:
  • Utforska hur digital teknologi kan göra transporterna mer hållbara, effektiva och användarvänliga.
  • Utveckla och testa nya mobilitetskoncept mellan olika transportslag.

 • Utveckling av transportkorridorer, godstransporter och sjötransporter (inklusive närsjöfart och inre vattenvägar) över längre sträckor, anslutning till stomnätet (core) i TEN-T (Trans-European Transport Network)
  • Analys av godsflöden, flaskhalsar och behov av investeringar i gränsöverskridande transportinfrastruktur.
  • Benchmarking av transportkorridorers klimatavtryck och socioekonomiska effekter. Utveckla och testa lösningar för mer effektiva och hållbara godstransporter.

1.4.4 Insatsområde 4 – Gränslös arbetsmarknad

Insatsområdets tyngdpunkt är på aktiviteter som ska utveckla den gränsöverskridande arbetsmarknaden i Öresund-Kattegat-Skagerrak. Till exempel genom insatser för att: stärka det gränsregionala samarbetet, rusta arbetskraften att verka i en gränsöverskridande kontext, stärka gränsregionala rådgivningsinsatser samt attrahera, skapa och behålla rätt kompetens.

Exempel på aktiviteter som kan få stöd inom det specifika målet för att främja en gränslös arbetsmarknadsregion

 • Orienterade mot företag och näringsliv:
  • Företagsrådgivning om gällande lagar och regler för en gränsregional marknad
  • Gränsöverskridande företagsnätverk och branschråd
  • Gemensam e-legitimation för anställda och företag

 • Orienterade mot utbildningssystemet
  • Ökad rörlighet inom utbildningsystemen inklusive gränsöverskridande praktikmöjlighete
  • Matchning mellan utbud och efterfrågan samt mellan utbildning och arbetsmarknad över gränserna, till exempel inom hälso- och sjukvårdssektorn
  • Harmonisering av utbildning och certifiering för arbetstagare över gränserna
  • Ta fram/överföra metoder och arbetssätt kring olika sysselsättningsstrategier mellan aktörer från olika länder i ÖKS-området
  • Ta fram och/eller jämföra metoder och modeller för kompetensmatchning, samverkan mellan utbildning och arbetsliv, validering, minskade studieavbrott/drop-outs, samverkan kring praktik och digitalisering
  • Skapa utbildningar som matchar arbetsmarknadens behov, till exempel uppdragsutbildningar

 • Orienterade mot arbetsmarknaden:
  • Utveckla gränsregionala arbetsmarknadsanalyser, kunskapsunderlag och statistiksamarbeten
  • Etablera kunskapsplattformar för insamling, analys av gränsregional statistik och erfarenhetsutbyte av metoder, modeller och resultatanalys
  • Förbättra information och rådgivning för gränspendlare och näringsliv, öka kunskapen om de gränsregionala informationstjänsterna
  • Minska formella gränshinder, exempelvis inom socialförsäkringsområdet, utbildnings- och arbetsmarknadsområdet samt informella/mentala gränshinder
  • Nationellt påverkansarbete för att minska antalet gränshinder
  • Sektorsövergripande samarbeten för att på ett innovativt sätt möta utmaningarna på den gränsregionala arbetsmarknaden, inklusive utveckling och/eller implementering av nya digitala lösningar
  • Skapande av nätverk för erfarenhetsutbyte och kunskapsdelning avseende gränsregional arbetsmarknad och utbildning
  • Kampanjer för att synliggöra och främja ÖKS-området internationellt och för talangattraktion

1.4.5 Vägledning till val av insatsområde

Programmets insatsområden med tillhörande specifika mål ger en tydlig inriktning för programmets genomförande. Samtidigt är det viktigt att det finns viss flexibilitet och tolkningsutrymme eftersom vissa projekt kan passa in på mer än ett insatsområde.

Som en vägledning för val av insatsområde har följande distinktioner gjorts:

Insatser med inriktning på energi, klimat, cirkulär ekonomi

 • Insatsområde Innovation och entreprenörskap: stärka och bygga upp stödsystemen för forskning, innovation och utveckling i och mellan regionerna och på att stödja forskning och innovationer i företag
 • Insatsområde Grön omställning: experimentering, test, piloter, demo och implementering

Insatser inom gröna/hållbara transporter

 • Insatsområde Innovation och entreprenörskap: teknologiutveckling, forskning kring transporter, motorer – som smart specialisering
 • Insatsområde Grön omställning: utveckling av energi, exempelvis bioenergi, inklusive infrastruktur och system
 • Insatsområde Transport och mobilitet: tester, demo, piloter

Insatser med inriktning på gränsregional mobilitet

 • Insatsområde transport och mobilitet: ökad tillgänglighet, förbättrade transporter och trafiksystem gränsregionalt
 • Insatsområde gränslösarbetsmarknad: arbetskraftens ökade mobilitet, användandet av transportsystemen

Insatser med inriktning på en attraktiv region och talangattraktion

 • Insatsområde Innovation och entreprenörskap: kopplat till forskning och till smarta specialiseringsområden
 • Insatsområde gränslösarbetsmarknad: kopplat till rekrytering, matchmaking av arbetskraft
Hjälpte informationen på sidan dig?