7 Statsstøtte

EU har konkurrencelovgivning, der har til formål at sikre et velfungerende indre marked. Statsstøtte foreligger, når offentlige midler begunstiger en enkelt virksomhed, eller visse grupper af virksomheder og der er risiko for konkurrenceforvridning. Udgangspunktet er, at statsstøtte i det væsentlige er forbudt med visse undtagelser. Når virksomheder deltager i projekter, skal I sikre jer, at de ikke opnår en konkurrencefordel.

Er der undtagelser?
Ja der er undtagelser. EU-Kommissionen mener f.eks. at små støttebeløb ikke påvirker konkurrencen og samhandelen mellem medlemsstaterne.

Hvordan følger man reglerne?
Hvis virksomheder er involverede i projektet, er I som ansøgere ansvarlige for at give en klar beskrivelse af deres deltagelse. Det skal I redegøre for, når I ansøger, så det er muligt at vurdere jeres ansøgning i forhold til reglerne på statsstøtteområdet. Hvis projektet indeholder aktiviteter, der involverer statsstøtte, skal I forklare, hvordan I overholder undtagelsesreglerne. Vedhæft redegørelsen i et bilag til jeres ansøgning.

Hvem er ansvarlig for overholdelsen af statsstøttereglerne?
Projektets støttemodtagere er ansvarlige for at sikre, at projektets gennemførelse er i overensstemmelse med afgørelser samt love og regler.

Hvad sker der, hvis statsstøttereglerne overtrædes?
Hvis støtten udbetales i strid med de gældende statsstøtteregler, risikerer både støttemodtagende partnere og virksomheder, der modtager støtte fra projektet, at skulle tilbagebetale støtten inklusive renter.

7.1 Hvad er statsstøtte

Der er tale om statsstøtte, når offentlige midler selektivt begunstiger aktører, der udfører økonomiske aktiviteter, der handles mellem medlemsstaterne.

Alle følgende kriterier skal være opfyldt, for at en indsats er statsstøtte:

 • Offentlige midler
 • Modtageren er en virksomhed
 • Favoriserer visse virksomheder
 • Forvrider eller kan forvride konkurrencen og påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne

Offentlige midler
Støtte i form af midler fra stat, myndigheder, virksomheder, hvor staten har bestemmende indflydelse, statslige fonde eller midler fra landsting, kommuner, virksomheder med afgørende kommunal indflydelse og kommunale fonde. Støtte fra Interreg-Öresund-Kattegat-Skagerrak og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling tæller som offentlige midler.

Modtageren er en virksomhed
I denne forbindelse forstås ved “virksomhed” alle organisationer, uanset deres retlige form eller ejerskab, som udøver en økonomisk aktivitet, hvad enten den har fortjeneste for øje eller ej, dvs. som køber/sælger varer eller tjenesteydelser på et eller flere markeder.

Favoriserer visse virksomheder
Favorisering betyder, at støtten skal give en økonomisk fordel, som en virksomhed ikke ville have modtaget som følge af sin normale virksomhed, f.eks.:

 • direkte tilskud
 • nedsættelse af skat eller gebyr
 • lån eller garanti på gunstige vilkår
 • offentlige indkøb til overpris, salg til en lavere pris eller støtte til leje af lokaler
 • kapitaltilførsel på andre vilkår end markedsvilkår
 • subventionerede tjenesteydelser såsom rådgivning, uddannelse

“Nogle virksomheder” betyder, at støtten selektivt er rettet mod visse virksomheder i modsætning til såkaldte generelle foranstaltninger. Eksempler på selektiv afgrænsning er:

 • støtten er specifikt rettet mod en eller flere virksomheder
 • geografisk afgrænset
 • sektor- eller branchespecifikke fordele
 • virksomhedstype, f.eks. størrelse eller virksomhedsform
 • rum til skønsmæssige vurderinger

Forvrider eller kan forvride konkurrencen og påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne
Det er tilstrækkeligt, hvis det kan påvises, at støttemodtagerne udøver en økonomisk aktivitet på et marked, hvor der er samhandel mellem medlemsstaterne.

Sammenfatning
Sammenfattende er der tale om statsstøtte, når offentlige midler selektivt begunstiger aktører, der udfører økonomiske aktiviteter, der handles mellem medlemsstaterne.

Udgangspunktet er, at statsstøtte er forbudt.

De vigtigste bestemmelser er fastsat i artikel 107-109 i TEUF med den grundlæggende definition i artikel 107, stk. 1:

Medmindre andet er anført i denne traktat, er statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form, og som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, uforenelig med det indre marked, i det omfang den påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne.”

Undtagelser
Der er to undtagelser, hvor statsstøtte er tilladt. Enten er der tale om de minimis-støtte, eller også er støtten omfattet af den generelle gruppefritagelsesforordning. Både muligheden for de minimis-støtte og muligheden for gruppefritagelser er reguleret i EU-forordninger og har betingelser for anvendelse.

7.2 De minimis-støtte

De minimis-støtte er den mest udbredte fritagelse for reglerne om statsstøtte.

EU-Kommissionen mener, at små støttebeløb ikke har nogen potentiel indvirkning på konkurrencen og samhandelen mellem medlemsstaterne. Den er derfor af den opfattelse, at en sådan støtte falder uden for, hvad der anses for at være ulovlig statsstøtte. De minimis-støtte er omfattet af Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte.

De minimis-støtte kan anvendes af både små og store virksomheder og har ingen procentgrænse, men kan anvendes til op til 100 % offentlig støtte. Begrænsning eksisterer i form af et loft på 200.000 euro i løbet af tre skatteår. Den kan bruges både til virksomheder, der deltager som partnere i projektet, samt til virksomheder, der ikke er partnere i projektet, men nyder godt af indirekte støtte i form af hjælp til rådgivning eller forretningsudvikling.

Støttemodtagerne er ansvarlige for at indberette og følge op på, at støtten ydes i overensstemmelse med gældende regler. Dette omfatter på den ene side en beskrivelse af den støtte, der ydes til virksomhederne gennem projektet, og på den anden side en beskrivelse af al anden støtte, som virksomheden har modtaget i løbet af de to foregående skatteår og det indeværende skatteår.

Skabelonen til de minimis-dokumentation findes på programmets hjemmeside Eksternt link..

Leadpartner sikrer, at “De minimis-erklæringen” udfyldes og returneres til programmets fælles sekretariat, inden aktiviteterne med de deltagende virksomheder påbegyndes.

Aktiviteter hvor der kan bevilges de minimis, er bløde investeringer, f.eks.:

 • konsulentindsats
 • messedeltagelse
 • kurser og seminarer
 • eget arbejde
 • forskningstid

Den nuværende forordning fastsætter regler for, hvordan de minimis kan ydes. Kort sagt gælder følgende:

 • de minimis-støtte kan ydes til både små og store virksomheder
 • de minimis-støtte må ikke ydes til udgifter til eksportaktiviteter
 • de minimis-støtte må ikke ydes til virksomheder i fiskeri- og akvakultursektoren
 • de minimis-støtte må ikke ydes til virksomheder inden for primærproduktion af landbrugsprodukter:
 • det samlede støttebeløb, til en virksomhed, må ikke overstige 200.000 euro over en periode på tre skatteår (indeværende og de to foregående skatteår)
 • loftet for støtte til virksomheder i vejtransportsektoren er på 100.000 euro for tre skatteår
 • hvis en virksomhed er en del af en koncern, gælder støtteloftet (henholdsvis 200.000 euro og 100.000 euro) for hele koncernen
 • beløbet er et bruttobeløb, det vil sige før skat eller andre afgifter
 • støtten kan beregnes ved hjælp af en bruttosubventionsækvivalent
 • hvis støtteloftet (200.000 euro/100.000 euro) overskrides, kan al støtte kræves tilbagebetalt
 • de minimis må ikke kombineres med anden godkendt statsstøtte, til det samme projekt, med henblik på at tilsidesætte betingelserne for en sådan statsstøtte

7.3 Gruppefritagelse

Formålet med den generelle gruppefritagelse er at gøre det lettere for medlemsstaterne at yde støtte til virksomheder uden at skulle anmelde den til EU-Kommissionen på forhånd, og uden Kommissionens udtrykkelige godkendelse, før der ydes støtte.

For at statsstøtte kan anvendes, i henhold til den generelle gruppefritagelse, skal støtten ydes i henhold til en støtteordning med et retsgrundlag (f.eks. en forordning eller anden statslig afgørelse), der henviser til forordningen om gruppefritagelse.

Den generelle gruppefritagelse (ofte forkortet GBER) reguleres af Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om foreneligheden af visse kategorier af støtte med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108.

Den svenske regel, der tillader at statsstøtte i henhold til den generelle gruppefritagelse kan anvendes inden for Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak er förordning om förvaltning av program för vissa EU-fonder (SFS 2022:1379).

Eksempler på initiativer kan være rådgivning, forretningsudvikling, FoU, innovation samt klynge- og netværksinitiativer.

En artikel er skrevet specielt med henblik på Interreg-indsatser og er bedst egnet til næsten alle indsatser inden for projekter, der er blevet godkendt af Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak: støtte til virksomheder, der deltager i projekter vedrørende territorialt samarbejde i Europa.

Flere andre artikler i gruppefritagelsen kan også anvendes under Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Nedenfor er et resumé af mulighederne i henhold til förordning om förvaltning av program för vissa EU-fonder (SFS 2022:1379) och utdrag ur förordning (EU) nr 651/2014:

7.3.1 Støtte når virksomheder deltager i projekter inden for det europæiske territorielle samarbejde

§15 SFS 2022:1379, artikel 20 (EU) nr 651/2014:

Hvis I arbejder med et projekt, hvor virksomheder deltager som partnere og modtager direkte støtte, så kan fritagelsen for støtte til virksomheders omkostninger ved deltagerlse i projekter inden for det europæiske territorielle samarbejde passe ind.

De støtteberettigede omkostninger skal være som følger:

 • personale
 • kontor og administration
 • rejser og ophold
 • ekstern ekspertbistand og eksterne tjenesteydelser
 • udstyr

Støtteniveauet må højst udgøre 80 % af de støtteberettigede omkostninger.

§15 SFS 2022:1379, artikel 20a (EU) nr. 651/2014:

Hvis I gennemfører projekter, hvor virksomheder nyder godt af støtte, er det muligt at opnå et støtteniveau på 100 %, så længe støttebeløbet ikke overstiger 20.000 euro pr. virksomhed.

De støtteberettigede omkostninger er de samme som i artikel 20 ovenfor.

Artikel 20a anvendes helst, når virksomheder, der ikke er partnere i projektet, nyder godt af støtte i form af bistand såsom rådgivning eller forretningsudvikling.

Det maksimale støttebeløb til virksomheder kan være op til 20.000 euro pr. projekt.

7.3.2 Forsknings- og udviklingsprojekter

§18 SFS 2022:1379, artikel 25 (EU) nr. 651/2014

Den del af forsknings- og udviklingsprojektet, hvortil der ydes støtte, falder i sin helhed ind under en eller flere af følgende kategorier: industriel forskning, eksperimentel udvikling, eller gennemførlighedsstudier.

Både store og små virksomheder kan deltage. Forskningsorganisationer kan deltage med den ikke-økonomiske del af deres aktiviteter, uden at det tæller som statsstøtte. Projektets indsatser skal fremme SMV'er.

I tilfælde af eksperimentel udvikling, som er den kategori, der passer bedst ind, er støtteprocenten stort set begrænset til 25 %, men kan oftest forhøjes til 40 % ved at betingelserne for faktisk samarbejde i mindst to medlemsstater, eller omfattende formidling af projektresultater, opfyldes. Hvis en partner er en SMV, kan partneren få støtteprocenten forhøjet med yderligere 10 % op til 50 %.

Støtteberettigede omkostninger:

 1. Personaleomkostninger: forskere, teknikere og andet supportpersonale i det omfang, de arbejder på projektet.
 2. omkostninger til instrumenter og udstyr i det omfang og så længe de anvendes til projektet Hvis instrumenterne og udstyret ikke anvendes i hele projektets livscyklus, anses kun de afskrivningsomkostninger for støtteberettigede, der svarer til forskningsprojektets livscyklus, beregnet på grundlag af almindeligt anerkendte regnskabsprincipper.
 3. omkostninger til bygninger og jord i det omfang og i den tid, de anvendes i projektet. For så vidt det gælder bygninger, anses kun de afskrivningsomkostninger for støtteberettigede, der svarer til forskningsprojektets livscyklus, beregnet på grundlag af almindeligt anerkendte regnskabsprincipper. For så vidt angår jord er omkostningerne ved overdragelse på kommercielle vilkår, eller faktiske kapitalomkostninger, støtteberettigede.
 4. omkostninger til kontraktforskning, viden og patenter, der er købt eller leaset fra eksterne kilder på markedsvilkår, samt omkostninger til rådgivning og tilsvarende tjenester, der udelukkende anvendes til forskningsaktiviteter.
 5. andre generelle omkostninger og andre driftsomkostninger, herunder udgifter til materialer, forbrugsvarer og lignende produkter, der opstår som et direkte resultat af et projekt. De støtteberettigede omkostninger til gennemførlighedsundersøgelser skal være omkostninger til undersøgelsen.

Støtteniveauet for hver støttemodtager må i princippet ikke overstige:

 • 50 % af de støtteberettigede omkostninger til industriel forskning
 • 25 % af de støtteberettigede omkostninger til eksperimentel udvikling.
 • 50 % af de støtteberettigede omkostninger til gennemførlighedsundersøgelser.

Støtteniveauerne for industriel forskning og eksperimentel udvikling kan på følgende måder forhøjes op til et maksimalt støtteniveau (80 % offentlig støtte / 50 % EU-støtte) af de støtteberettigede omkostninger:

 1. Med 10 procentpoint for mellemstore virksomheder og 20 procentpoint for små virksomheder.
 2. Med 15 procentpoint, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:
  1. Projektet indebærer et effektivt samarbejde — mellem virksomheder, hvoraf mindst én er en SMV eller gennemføres i mindst to medlemsstater eller i en medlemsstat og i et land, der er kontraherende part i EØS-aftalen, og ingen enkelt virksomhed afholder mere end 70 % af de støtteberettigede omkostninger, eller — mellem en virksomhed og en eller flere forsknings- og videnformidlingsorganisationer, hvis sidstnævnte tegner sig for mindst 10 % af de støtteberettigede omkostninger og er berettiget til at offentliggøre sine egne forskningsresultater.
  2. Resultaterne af forskningsprojektet formidles bredt gennem konferencer, offentliggørelse, åbne databaser eller gratis eller open source-software. Støtteniveauerne for gennemførlighedsundersøgelser kan forhøjes med 10 procentpoint for mellemstore virksomheder og med 20 procentpoint for små virksomheder.

Definitioner:

Industriel forskning
Planlagt forskning eller kritisk analyse med det formål at opnå ny viden og nye færdigheder med henblik på at udvikle nye produkter, processer eller tjenesteydelser, eller forbedre eksisterende produkter, processer, eller tjenesteydelser betydeligt. Dette omfatter oprettelse af komponenter, der er en del af komplekse systemer, og kan omfatte konstruktion af prototyper i et laboratoriemiljø, eller i et miljø med simulerede grænseflader til eksisterende systemer og pilotaktiviteter, hvis dette er nødvendigt for industriel forskning, navnlig med henblik på generel teknologivalidering.

Eksperimentel udvikling
Erhvervelse, kombination, udformning og anvendelse af eksisterende videnskabelig, teknologisk, industriel og anden relevant viden og færdigheder med henblik på at udvikle nye eller forbedrede produkter, processer eller tjenesteydelser. Dette kan f.eks. også omfatte aktiviteter, der tager sigte på konceptuelt at definere, planlægge og dokumentere nye produkter, processer eller tjenesteydelser.

Eksperimentel udvikling kan omfatte design af prototyper, demonstration, pilotforsøg, test og validering af nye eller forbedrede produkter, processer eller tjenesteydelser i miljøer, der svarer til realistiske driftsforhold, hvor det primære formål er at foretage yderligere tekniske forbedringer af de produkter, processer eller tjenesteydelser, der endnu ikke er faste. Dette kan omfatte udvikling af en kommercielt anvendelig prototype eller et pilotarbejde, der nødvendigvis er det endelige kommercielt produkt, og som er for dyrt at producere til kun at blive brugt til demonstration og evaluering. Eksperimentel udvikling omfatter ikke rutinemæssige eller tilbagevendende ændringer af eksisterende varer, fremstillingsmetoder, processer, tjenesteydelser eller andre igangværende aktiviteter, selv om disse ændringer kan indebære forbedringer.

Gennemførlighedsundersøgelse
Evaluering og analyse af potentialet i et projekt, der sigter mod at støtte beslutningsprocessen ved objektivt og rationelt at afdække projektets styrker og svagheder, muligheder og risici samt identificere de ressourcer, der er nødvendige for at gennemføre det, og slutteligt udsigterne til projektets succes. (En gennemførlighedsundersøgelse er forberedelsen til forskningsaktiviteter, såsom et forsknings- og udviklingsprojekt).

7.3.3 Projekter, hvor SMV'er nyder godt af støtte og rådgivning

§21 SFS 2022:1379, artikel 28 (EU) nr. 651/2014

Hvis SMV'er kan ansøge om at modtage støtte og rådgivning, fra projektet, uden at være partnere, kan innovationsstøtte til små og mellemstore virksomheder passe ind. Virksomheder kan drage fordel af støtte og rådgivning i form af tjenesteydelser, der yder innovationsrådgivning og innovationsstøtte. SMV'er, der modtager rådgivning og støtte, skal udpeges og ansøge om støtte og rådgivning, inden indsatsen påbegyndes.

Støtteberettigede omkostninger:

 1. omkostninger til anskaffelse, validering og forsvar af patenter og andre immaterielle aktiver.
 2. omkostninger til udstationering af højt kvalificeret personale fra en forsknings- og videnformidlingsorganisation eller en stor virksomhed, der beskæftiger sig med forskning, udvikling og innovation, i en nyoprettet funktion i den støttemodtagende virksomhed, og som ikke erstatter andet personale.
 3. omkostninger til tjenesteydelser i forbindelse med innovationsrådgivning og innovationsstøtte.

Støtteniveauet må ikke overstige 50 % af de støtteberettigede omkostninger.

I det særlige tilfælde af støtte til tjenesteydelser i forbindelse med innovationsrådgivning og innovationsstøtte kan støtteniveauet hæves op til 100 % af de støtteberettigede omkostninger, forudsat at den samlede støtte til tjenesteydelser, i forbindelse med innovationsrådgivning og innovationsstøtte, ikke overstiger 200.000 euro pr. virksomhed over en treårig periode.

Definitioner

Tjenesteydelser i forbindelse med innovationsrådgivning
Rådgivning, bistand og uddannelse inden for viden overførsel, erhvervelse, beskyttelse og udnyttelse af immaterielle rettigheder og anvendelse af standarder og bestemmelser, som de er underlagt.

Tjenesteydelser i forbindelse med innovationsstøtte
Tilvejebringelse af kontorlokaler, databaser, biblioteker, markedsundersøgelser, laboratorier, kvalitetsmærker, afprøvning og certificering med henblik på at udvikle mere effektive produkter, processer eller tjenesteydelser.

7.3.4 Flere muligheder

Der er flere mulige undtagelser end dem, der er anført ovenfor, såsom konsulentydelser til SMV'er, SMV'ers deltagelse i messer, innovationsklynger, proces- og organisationsinnovation samt flere undtagelser, der ikke passer så åbenlyst til indholdet af Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak og kræver god viden og forberedelse.

7.3.4 Fler möjligheter

Det finns fler möjliga undantag än de ovan uppräknade, som Konsulttjänster för små och medelstora företag, Små och medelstora företags deltagande i mässor, Innovationskluster, Process- och organisationsinnovation, samt fler som dels inte passar lika självklart med innehållet i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, dels kräver god kännedom och förberedelse.

7.4 Opfølgning af statsstøtte og de minimis

Overhold de særlige vilkår, indberet omkostningerne separat, og regn med kontrol og revision. Dette er tre hurtige råd til at følge op på statsstøtte og de minimis.

Her er tre korte punkter, der fortæller, hvordan du holder styr på statsstøtte/de minimis i projektet:

 • Indberet omkostninger i forbindelse med statsstøtte/de minimis-støtte separat
 • Sørg for overholdelse af særlige betingelser (indhold og beløbsloft, støtteprocent)
 • Regn med kontrol/revision

Beregn statsstøtte/de minimis-beløb pr. privat deltager (afhængig af særlige betingelser):

 • Beregn støtteberettigede omkostninger, og derefter;
 • beregn støtteprocenten for statsstøtteandelen og/eller
 • beregn det samlede statsstøtte-/de minimis-beløb pr. støttemodtager.

Eksempel

 • Alle omkostninger knyttet til hver enkelt privat deltager.
 • Fratræk omkostninger, der ikke er knyttet til statsstøtte.
 • Fratræk dit eget bidrag (hvis ikke det finansieres af en anden ekstern offentlig organisation).

Husk

 • Gem dokumentation, regnskab, beregning, indhold/forklaring.
 • Ansvaret ligger hos de deltagende virksomheder og projektpartnerne.
 • Konsekvens i tilfælde af manglende overholdelse af betingelserne: forpligtelse til tilbagebetaling af støttebeløb (inkl. subventionsækvivalent) med renter, for de støttemodtagende virksomheder.
Hjalp informationen på siden dig?