7 Statsstøtte

EU har konkurrencelovgivning, der har til formål at sikre et velfungerende Indre marked. Udgangspunktet er, at statsstøtte ikke er tilladt, men der er nogle undtagelser. Hvis virksomheder deltager i jeres projekt skal I sikre jer, at konkurrencen ikke forvrides.

7.1 Hvad er statsstøtte?

Statsstøtte foreligger når offentlige midler favoriserer en enkelt virksomhed, eller visse grupper af virksomheder, og der er risiko for konkurrenceforvridning.

For at en indsats indebærer statsstøtte, skal følgende kriterier være opfyldt:

 • Offentlige midler
 • Støttemodtageren er en virksomhed
 • Favoriserer visse virksomheder
 • Forvrider, eller kan forvride konkurrencen og påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne

Offentlige midler er støtte fra:

 • Myndigheder
 • Statsejede virksomheder og fonde
 • Regioner, kommuner og regionale og kommunale virksomheder og fonde
 • Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, herunder Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Støttemodtageren er en virksomhed

I denne forbindelse forstås ved “virksomhed” alle organisationer uanset deres retlige form eller ejerskab, som udøver en økonomisk aktivitet, hvad enten den har fortjeneste for øje eller ej, det vil sige som køber/sælger varer eller tjenesteydelser på et eller flere markeder.

Favoriserer visse virksomheder

Favorisering betyder, at støtten medfører en økonomisk fordel, som en virksomhed ikke ville have modtaget som følge af sin normale virksomhed. Eksempler på, hvor virksomheder drager fordel, er:

 • Direkte tilskud
 • Nedsættelse af skat eller gebyrer
 • Lån eller garantier på gunstige vilkår
 • Offentlige indkøb til overpris, salg til en reduceret pris, eller støtte til leje af lokaler
 • Kapitaltilførsel på andre vilkår end markedsvilkår
 • subventionerede tjenesteydelser såsom rådgivning eller uddannelse

Med begrebet ”visse virksomheder” menes, at støtten selektivt er rettet mod visse virksomheder i modsætning til såkaldte generelle foranstaltninger. Eksempler på selektiv afgrænsning er:

 • Støtten er specifikt rettet mod en eller flere virksomheder
 • Geografisk afgrænsning
 • Sektor- eller branchespecifikke fordele
 • Virksomhedstype, f.eks. størrelse eller virksomhedsform
 • Plads til skønsmæssige vurderinger

Forvrider, eller kan forvride, konkurrencen og påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne.

Det er tilstrækkeligt, hvis det kan påvises, at støttemodtagerne udøver en økonomisk aktivitet på et marked, hvor der er samhandel mellem medlemsstaterne.

7.1.1 Direkte eller indirekte statsstøtte

Hvis en virksomhed er partner i projektet og modtager støtte, kaldes det direkte støtte.

Hvis en eller flere virksomheder er målgruppe for og modtager et projekts gavnlige indsatser (for eksempel i form af rådgivning) formidlet gennem en af projektets partnere, kaldes dette indirekte støtte.

7.2 Hvad er ikke statsstøtte?

Generelle foranstaltninger og fremmende indsatser gennem informations- og videnoverførsel, når aktiviteterne har et sådant omfang og indhold, at der ikke opstår nogen direkte eller indirekte forretningsmæssig fordel.

For at en indsats skal tælle som generelt fremmende og ikke som selektiv begunstigelse af virksomheder, skal indsatsen dreje sig om formidling af information og viden, der har almen interesse.

Invitationen til at deltage skal være åben, og aktiviteterne skal gennemføres i kollektiv form, f.eks. i form af enkeltstående arrangementer som konferencer eller seminarer. Virksomhedernes engagement består primært i deres tilstedeværelse. Virksomhederne modtager ingen økonomisk kompensation for den tid, de bruger og der ydes ingen virksomhedsspecifik udviklings- eller rådgivningsindsats.

Som eksempler kan nævnes indsatser, der skal interessere og motivere virksomhederne til at udnytte mulighederne for støtte med henblik på senere gennemførelse. Formålet kan også være at samle forskellige aktører for at give inspiration, udbrede gode eksempler, eller give mulighed for udveksling af viden og erfaringer. Det omfatter også indsatser der på en generel måde kan informere om forskellige typer af offentlig regulering, belyse aktuelle tendenser i erhvervsudviklingen, eller om mere grundlæggende vilkår for at drive virksomhed.

7.3 Undtagelser

Der er undtagelser, der kan bruges, når virksomheder deltager i jeres projektaktiviteter. Hvilken undtagelse, I skal anvende, afhænger af, på hvilken måde virksomheden/virksomhederne deltager i projektet.

De muligheder for undtagelser, der er bedst egnet til Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, er:

 • De minimis-støtte (støtte af mindre betydning)
 • Støtte i henhold til den generelle gruppefritagelse (GBER)

Begge disse muligheder for undtagelser er reguleret af EU-forordninger og for at kunne anvende dem skal de tilknyttede betingelser være opfyldt.

7.3.1 De minimis

De minimis er den mest udbredte undtagelse. Denne undtagelse kan bruges både til virksomheder der deltager som partnere i projektet (direkte støtte), samt til virksomheder, der er målgruppe i projektet, som får gavn af indirekte støtte for eksempel i form af hjælp til rådgivning, eller forretningsudvikling.

Kort fortalt gælder følgende regler for de minimis:

 • Støtte af mindre betydning kan ydes til både små og store virksomheder.
 • Det samlede støttebeløb til en virksomhed må ikke overstige 300 000 euro over en periode på tre år.
 • Hvis en virksomhed er en del af en koncern, gælder støtteloftet for hele koncernen.
 • Der er ingen procentuel begrænsning for de minimis støtte som kan udgøre op til 100% af den offentlig støtte. Ekstern offentlig finansiering skal lægges sammen med støtte fra Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak.
 • Støttebeløbet er et bruttobeløb, det vil sige før skatter, eller andre afgifter.
 • Støtten kan beregnes på grundlag af bruttobidragsækvivalent (svarende til det beløb, som den deltagende virksomhed skulle have afholdt som omkostning, hvis der ikke var blevet ydet støtte til selve indsatsen, eller til projektets omkostninger ved indsatsen).
 • Der må ikke ydes de minimis-støtte til:
  • Udgifter i forbindelse med eksportaktiviteter
  • Virksomheder inden for primærproduktion inden for fiskeri- og akvakultursektoren
  • Virksomheder inden for primærproduktion af landbrugsprodukter
 • De minimis må ikke kombineres med anden godkendt statsstøtte til samme projekt, således at betingelserne for den anden statsstøtte ikke længere er opfyldt.
 • Hvis støtteloftet (300 000 euro) overskrides, kan al støtte kræves tilbagebetalt.

De minimis kan bevilges til bløde investeringer som f.eks.:

 • Konsulentbistand
 • messedeltagelse
 • kurser/uddannelse og seminarer
 • eget arbejde
 • forskningstid

Inden projektaktiviteterne påbegyndes, skal lead partner sørge for at de deltagende virksomheder har udfyldt bilage vedrørende ansøgning og erklæring om ubetydelig støtte/de minimis, og at bilaget forelægges programmets fælles sekretariat til godkendelse. I bilaget redegøres der dels for den støtte, der ydes til virksomhederne gennem projektet, dels for al anden de minimis støtte, som virksomheden har modtaget i løbet af de to foregående år og det indeværende år.

7.3.2 Den generelle gruppefritagelse

Formålet med den generelle gruppefritagelse (GBER) er at lette medlemsstaternes mulighed for at yde støtte til virksomheder uden at skulle underrette Europa-Kommissionen på forhånd og uden at der kræves Kommissionens udtrykkelige godkendelse, før der ydes støtte.

Eksempler på indsatser kan være rådgivning, forretningsudvikling, forskning og udvikling, innovation samt klynge- og netværksinitiativer.

Der er to artikler, der er specielt udviklet til indsatser inden for Interreg-programmer og er velegnede til næsten alle projekter inden for Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak:

 • Virksomheders deltagelse i Interregprojekter – GBER artikel 20
 • Begrænsede støttebeløb til virksomheders deltagelse i Interregprojekter - GBER artikel 20a

Der er også andre artikler i gruppefritagelsen, der kan anvendes inden for Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak (se f.eks. GBER artikel 28 nedenfor).

Virksomheders deltagelse i Interregprojekter – GBER artikel 20

Hvis I gennemfører et projekt, hvor virksomheder deltager som partnere og modtager direkte støtte, kan artikel 20 anvendes som undtagelse.

De støtteberettigede omkostninger skal være følgende:

 • Personale
 • Kontor og administration
 • Rejser og ophold
 • Ekstern ekspertise og eksterne tjenester
 • Udstyr

Støtteintensiteten må højst udgøre 80 % af de støtteberettigede omkostninger.

Ved beregningen af støtteintensiteten lægges al offentlig støtte til indsatsen sammen, det vil sige at ekstern offentlig finansiering lægges sammen med støtte fra Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

For at kunne anvende denne undtagelse kan en virksomhed dermed kun modtage yderligere 20 % offentlig støtte, for eksempel i form af ekstern offentlig medfinansiering, ud over programmets EU-finansiering på 60 %. For norske IR-midler kan en virksomhed kun modtage yderligere 30 procent offentlig støtte ud over programmets finansiering på 50 procent.

Begrænsede støttebeløb til virksomheders deltagelse i Interreg-projekter - GBER artikel 20a

Hvis I gennemfører projekter, hvor virksomheder i begrænset omfang modtager støtte, kan artikel 20a anvendes. Artiklen er velegnet til brug i projekter, hvor virksomheder, der ikke er partnere i projektet, modtager indirekte støtte som f.eks. rådgivning, eller forretningsudvikling.

Denne artikel i den generelle gruppefritagelse er et enklere alternativ til de minimis-støtte, da der ikke kræves en specifik erklæring.

Det maksimale støttebeløb til en virksomhed kan være op til 22 000 euro per projekt.

Inden projektaktiviteterne påbegyndes, skal forvaltningsmyndigheden godkende projektets beskrivelse af den metode, der sikrer, at det maksimale beløb ikke overskrides.

Al offentlig støtte til indsatsen lægges sammen, det vil sige Interreg-støtte og offentlig medfinansiering. Der findes ingen procentgrænse og den offentlige støtte kan dermed udgøre op til 100 %.

Projekter, hvor SMV'er får støtte og rådgivning – GBER artikel 28

Hvis små og mellemstore virksomheder (SMV'er) ansøger om at få støtte og rådgivning fra projektet, uden at være partnere, kan GBER Art. 28 bruges. Virksomheder kan få del af støtte og rådgivning i form af tjenesteydelser, der indeholder innovationsrådgivning og innovationssupport.

Denne artikel i den generelle gruppefritagelse kan være en mulighed, hvis anvendelsesområdet for de minimis-støtte allerede er udnyttet, eller hvis støtten pr. virksomhed overstiger 22 000 euro (Art. 20a).

Virksomheder der modtager rådgivning og støtte til en fastsat værdi, skal identificeres, bekræfte at de er SMV'er, ansøge om og modtage tilsagn om at modtage støtte og rådgivning til en fastsat værdi, før indsatsen /aktiviteten påbegyndes.

Omkostninger, der er støtteberettigede, er omkostninger til innovationsrådgivning og Innovationssupportydelser.

Støtteniveauet for innovationsrådgivning og Innovationssupportydelser må ikke overstige 50%, men kan hæves op til 100% af de støtteberettigede omkostninger, forudsat at det samlede støttebeløb ikke overstiger 300.000 euro per virksomhed i løbet af en treårsperiode.

Definitioner

Innovationsrådgivning: rådgivning, støtte eller uddannelse inden for områderne vidensoverførsel, erhvervelse, beskyttelse eller udnyttelse af immaterielle aktiver eller anvendelse af standarder og forskrifter, som de indgår i, samt rådgivning, støtte eller uddannelse vedrørende implementering eller anvendelse af innovativ teknologi og innovative løsninger (herunder digital teknologi og digitale løsninger).

Innovationsstøtte: tilrådighedsstillelse af kontorplads, databaser, cloud baserede tjenester og datalagringsydelser, biblioteker, markedsundersøgelser, laboratorier, kvalitetsmærkning, testning, eksperimenter og certificering eller andre relaterede tjenester, herunder sådanne tjenester, der leveres af forskningsinstitutter og organisationer til vidensdeling, forskningsinfrastruktur og test- og eksperimentel infrastruktur eller innovationsklustre, med det formål at udvikle mere effektive eller teknisk avancerede produkter, processer eller tjenester, herunder implementering af innovativ teknologi og innovative løsninger (herunder digital teknologi og digitale løsninger).

7.4 Ansøgning og opfølgning

Hvis projektet indeholder aktiviteter, der indebærer statsstøtte, skal I give en klar beskrivelse af aktiviteterne, hvilke virksomheder der drager fordel heraf, og hvilke omkostninger, der er forbundet med aktiviteterne. Det gør I i ”Min ansökan” afsnit 8 "Er projektet rettet mod virksomheder?" samt i Tids- og aktivitetsplanen.

I skal overholde de specifikke betingelser (”Särskilda villkor”), der fremgår af beslutningen om støtte. Det betyder, at I skal have styr på og adskille de omkostninger, der er forbundet med statsstøtte, eller de minimis-støtte, og gå ud fra at der kan forekomme kontrol og revision.

7.4.1 Erklæring om statsstøtte på ansøgningstidspunktet

Virksomheder kan enten modtage direkte støtte som partnere, eller modtage indirekte støtte i form af andre tiltag som gratis rådgivning, forretningsudvikling eller lignende.
Ved direkte støtte til virksomheder, der er partnere, skal I redegøre for hvilke aktiviteter og dermed forbundne omkostninger, der indebærer statsstøtte, samt hvilken undtagelse I mener kan anvendes for partnerens budget.

Hvis virksomheder modtager indirekte støtte, som kanaliseres gennem en af projektpartnernes budget, skal I forklare og beregne den støtte, der tilfalder hver virksomhed. Det kan f.eks. være individuel rådgivning, ved en eller flere lejligheder, med et bestemt antal timer til en bestemt pris for et bestemt antal virksomheder.

Omkostninger til overordnet projektkoordinering hos lead partner og koordinerende partner som generelt er nødvendige for at kunne håndtere krav vedrørende administration af projekter finansieret af Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, regnes ikke som statsstøtte.

Følgende indgår som overordnet koordinering i gennemførelsen af projektet:

 • Arbejde med overordnet styring af projektet
 • Rapportering og løbende opfølgning på gennemførelsen
 • Udarbejdelse og fremsendelse af bilag til ansøgninger om udbetaling af støtte
 • Evaluering
 • Formidling af resultater

7.4.2 Beregning af statsstøtte eller de minimis-støtte

Beregningen af statsstøtte, eller de minimis-støtte afhænger af, hvordan virksomhederne drager fordel af indsatsen, hvilken undtagelse der er hensigtsmæssig samt hvilke betingelser, der gælder for undtagelsen. Der er forskel på om det handler om direkte støtte til partnere, eller indirekte støtte, der formidles til en eller flere virksomheder samt om der i undtagelsen tages højde for den mulige støtteintensitet i procent, eller det mulige støttebeløb pr. støttemodtager. Nedenfor er en kort vejledning til de mest almindelige situationer:

Beregning af direkte støtte til partnere, der ikke må overstige en vis støtteintensitet i procent

 • Medregn alle omkostninger knyttet til den enkelte virksomhed/partner.
 • Omkostninger, der ikke er statsstøtte, skal ikke medregnes.
 • Beregn den procentdel, som støtten udgør i forhold til hver enkelt virksomhed/partners omkostninger.
 • Kontrollér, at støtteprocenten er tilladt i henhold til undtagelsen.
  Obs! Egen medfinansiering medregnes ikke som støtte, men ekstern offentlig medfinansiering skal medregnes.

Ovenstående vejledning om beregning er hensigtsmæssig, når en virksomhed deltager som partner og er reguleret i henhold til undtagelsen i artikel 20 i den generelle gruppefritagelsesforordning (GBER).

Beregning af indirekte støtte, der ikke må overstige et maksimumsbeløb

 • Medregn alle omkostninger knyttet til de deltagende virksomheder.
 • Fratræk omkostninger, der ikke er knyttet til statsstøtte.
 • Fordel støtten per deltagende virksomhed.
 • Fratræk eget bidrag fra virksomhederne (såfremt de ikke er eksternt offentligt finansieret).
 • Beregn værdien af den støtte, der formidles til hver virksomhed
 • Kontroller, at værdien af støtten ikke overstiger loftet for fritagelsen.

Ovenstående beregningsvejledning er velegnet, når en eller flere virksomheder f.eks. modtager gratis rådgivning, eller bistand til forretningsudvikling via en af projektpartnernes budget, og er reguleret i henhold til undtagelsen i artikel 20a (GBER), eller de minimis.

7.4.3 Hvordan kontrolleres statsstøtte?

Det fremgår af et særligt vilkår i beslutningen om støtte, hvordan statsstøtte, eller de minimis-støtte, reguleres i Jeres projekt. Når projektet er godkendt, er projektpartnerne som formidlere og modtagende virksomheder ansvarlige for at sikre, at støtten overholder de gældende regler og betingelser.

Allerede når der ansøges om støtte, er det vigtigt at fastlægge en god metode til beregning og adskillelse af omkostningerne ved statsstøtte, eller de minimis-støtte. Det betyder, at I kan have kontrol over støtten samt følge op og sikre at de særlige betingelser overholdes med hensyn til indhold og maksimumsbeløb, eller støtteintensitet i procent.

Hvad sker der, hvis I ikke overholder reglerne for statsstøtte eller de minimis-støtte?

Hvis støtten udbetales i strid med de gældende statsstøtteregler, risikerer både støttemodtagende partnere såvel som virksomheder, der modtager støtte fra projektet, at skulle tilbagebetale støtten inklusive renter.

 • Konsekvens i tilfælde af manglende overholdelse af betingelserne: Forpligtelse til tilbagebetaling af støttebeløb (inkl. bruttobidragsækvivalent/bruttoværdien af den indirekte støtte) med renter, for de støttemodtagende virksomheder.

Husk

 • Gem dokumentation, regnskab, beregning, indhold/forklaring.
 • Ansvaret ligger hos de deltagende virksomheder og projektpartnerne.

7.5 Grundlæggende bestemmelser

 • Forvaltningsmyndigheden for Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak kan på grundlag af Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder beslutte om de minimis-støtte, eller statsstøtte, i henhold til den generelle gruppefritagelse.
 • De minimis-støtte er reguleret i Kommissionens forordning (EU) nr. 2023/2831 af 13. december 2023 om anvendelse af artikl 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte.
 • Den generelle gruppefritagelse (GBER) reguleres i Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108.
 • I traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) artikel 107-109 er der centrale bestemmelser med den grundlæggende definition i artikel 107.1: Bortset fra de i traktaterne hjemlede undtagelser er statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form, og som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, uforenelig med det indre marked, i det omfang den påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne.


Hjalp informationen på siden dig?