8 Vejledning for indikatorer

Her finder I oplysninger om de indikatorer, der anvendes til at følge op på og evaluere projekter, der finansieres af programmet. I får vejledning i at vælge, måle og rapportere de indikatorer, der gælder for jeres projekt.

8.1 Baggrund og formål

Indikatorer anvendes som led i opfølgningen og evalueringen af de indsatser, der finansieres af Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak programmet. Nogle indikatorer er udviklet på EU-plan og har primært til formål at vise, hvordan alle projekter i EU tilsammen bidrager til samhørighedspolitikken. To gange om året rapporterer Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak programmet resultatet af indikatorerne til Europa-Kommissionen. Indikatorer bør ikke ses som et absolut mål for et resultat af en indsats, men som en indikation af resultaterne af gennemførte indsatser. De indikatorer, der er omfattet af denne vejledning, er dem, der følges op af Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Vejledningen har primært til formål at sikre, at I som støttemodtagere ved, hvad der forventes af jer med hensyn til udvælgelse, måling og rapportering af de indikatorer, der fremgår af jeres beslutning om støtte. Vejledningen har også til formål at give ensartede definitioner af indikatorerne, så de fortolkes og anvendes ens i alle de projekter, der støttes af programmet.

8.2 Valg, måling og rapportering af indikatorer

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak programmet består af 4 indsatsområder med 7 tilknyttede specifikke mål. Som ansøger er der mulighed for at søge om støtte til et projekt under et af disse 7 specifikke mål. Der er indikatorer knyttet til hvert specifikt mål, som I som projekt skal vælge imellem.

For hver indikator er der en definition med en beskrivelse af, hvad indikatoren skal måle. Der findes også en målemetode, der giver information om, hvordan måleværdien skal beregnes, indsamles og indberettes til sekretariatet for Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak programmet.

Vi anvender aktivitetsindikatorer og resultatindikatorer, som begge kan aggregeres på programniveau og også på EU-plan, til overvågning af resultater i et bredere perspektiv.

Aktivitetsindikatorer
Aktivitetsindikatorerne måler resultater, der er direkte knyttet til projektets aktiviteter, f.eks. hvem der har modtaget støtte. I skal rapportere om aktivitetsindikatorerne løbende hver 6. måned i løbet af projektet. I skal angive en målværdi for mindst én aktivitetsindikator, men hvis flere af dem er relevante for projektet, skal I angive målværdier for flere.

Resultatindikatorer
Disse indikatorer er tematisk orienterede og måler projektets kortsigtede resultater. Resultatindikatorerne følges op umiddelbart efter projektets afslutning. Resultaterne af alle projekter under ÖKS-programmet er sammenfattede og udgør resultater for programmet som helhed. I skal angive en målværdi for mindst én aktivitetsindikator, men hvis flere af dem er relevante for projektet, skal I angive målværdier for flere.

Hovedprojekter bør anvende alle indikatorer for det aktuelle specifikke mål, der er relevant for projektet. Der skal anvendes mindst én aktivitetsindikator og mindst én resultatindikator. Dette gælder også for mindre projekter med et samlet budget på højst 200.000 euro.

Forprojekter bør kun anvende aktivitetsindikatoren Organisationer, der samarbejder på tværs af grænserne.

Ansøgning om støtte:

 • Vælg hvilke indikatorer, inden for det specifikke mål, der er relevante for jeres projekt
 • Sæt mål for disse relevante indikatorer, og beskriv i fritekstfeltet i Min ansøgning, hvordan I har beregnet målet
 • Angiv værdien 0 for de indikatorer, der ikke er relevante.
Ansøgning om udbetaling/statusrapport hver 6. måned
 • Indberet projektresultater på udvalgte aktivitetsindikatorer.
Slutrapportering
 • Rapporter projektets slutresultat på udvalgte aktivitetsindikatorer
 • Rapporter projektresultater på udvalgte resultatindikatorer.

8.3 Definitioner og beskrivelser af programmets indikatorer

Programmets interventionsskema indeholder oplysninger om, hvilke indikatorer der kan vælges for hvert specifikt mål. Interventionsplanen kan findes under værktøjer Eksternt link. på programmets hjemmeside.

8.3.1 Aktivitetsindikatorer

Her kan I læse om programmets aktivitetsindikatorer, som måler resultater direkte knyttet til projektets aktiviteter.

Organisationer, der samarbejder på tværs af grænser

Måleenhed - Antal organisationer

Definition

 • Indikatoren tæller de organisationer, der formelt samarbejder i projekter. De organisationer, der tæller, er de juridiske enheder, der ifølge ansøgningen og afgørelsen er en del af projektets partnerskab. Organisationer kan være både private (virksomheder), offentlige og idédrevne. Organisationer, der formelt samarbejder på tværs af grænser i mindre projekter (under 200 000 euro) og i forprojekter tælles også med.

Ansøgning om støtte

 • Når I ansøger om støtte, skal I angive en forventet målværdi for indikatoren: Hvor mange organisationer samarbejder på tværs af grænserne ved at deltage i projektets partnerskaber?
 • I sagsstyringssystemet Min ansøgning er der et kommentarfelt, hvor I skal forklare, hvordan målværdien er beregnet.

I løbet af projektperioden

 • Målemetode
  • Angiv alle de organisationer, der er en del af projektets partnerskab
  • I skal indsamle oplysninger om organisations-nummer (Sverige) / CVR-nr. (Danmark) fra de organisationer, der indgår i projektets partnerskab. I skal informere om, at dette er en obligatorisk oplysning, der skal afgives i tilfælde af at organisationen vælger at modtage den støtte, der tilbydes via projektet.
 • Rapportering
  • I indberetter oplysninger om grænseoverskridende samarbejdsorganisationer samtidig med at I indgiver ansøgning om udbetaling. Rapporteringen foretages ved at angive organisationsnummer / CVR-nummer.
  • Slutrapportering om organisationer, der samarbejder på tværs af grænser, finder sted i forbindelse med den endelige rapport.

Støttede virksomheder

Aktivitetsindikatoren "Støttede virksomheder" (A), opdeles efter mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder samt store virksomheder og er summen af:

 • Virksomheder, der støttes med tilskud (B) og
 • Virksomheder, der modtager ikke-finansiel støtte (C)

Måleenhed - Antal virksomheder

Definition

 • En virksomhed er en profitdrevet organisation, der producerer produkter eller tjenester til at tilfredsstille markedets behov. Selskabets juridiske form kan variere (selvstændig, partnerskab osv.)
 • Støtte til Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak-virksomheder kan ydes enten som tilskud eller som ikke-finansiel støtte
 • Tilskud er en økonomisk støtte med krav om, at projektet som virksomheden modtager støtte til, skal gennemføres. Virksomheder, der er partner og medfinansierende partner i projekter, støttes i form af tilskud og skal indberettes på indikator B
 • Med ikke-finansiel støtte menes støtte, der ikke indebærer direkte finansiel overførsel (rådgivning, høring, inkubatorer osv.) Virksomheder er inkluderet i indikatoren, hvis de modtager den ikke-finansielle støtte på en struktureret måde. Den ydede støtte skal dokumenteres. Engangsindsatser (f.eks. telefonopkald om informations-spørgsmål) er ikke inkluderet. Virksomheder, der udgør målgruppen for projektet og modtager anden støtte end finansiel støtte, skal indberettes på indikator C.

Ansøgning om støtte

 • Ved ansøgning om støtte skal I angive en forventet målværdi for indikatorerne:
  • Hvor mange virksomheder forventes at modtage støtte (uanset form) i projektet? (A)
  • Hvor mange af virksomhederne forventes at modtage tilskud? (B)
  • Hvor mange af virksomhederne forventes at modtage nogen form for ikke-finansiel støtte? (C)
  • Den forventede målværdi for indikator A skal være den samme som den samlede målværdi for indikator B og C.
 • I sagsstyringssystemet Min ansøgning er der et kommentarfelt, hvor I skal forklare, hvordan målværdien er beregnet.

I løbet af projektperioden

 • Målemetode
  • Medregn alle de virksomheder, der støttes via projektet.
  • Når en virksomhed modtager støtte gennem projektets aktiviteter, skal I indsamle oplysninger om virksomhedens organisationsnummer (Sverige) / CVR-nr. (Danmark). I skal informere om, at dette er en obligatorisk oplysning, der skal afgives i tilfælde af, at organisationen vælger at modtage den støtte, der tilbydes via projektet.

I skal også indsamle data om virksomhedernes størrelse baseret på følgende klassificering:

 • Mikrovirksomheder: beskæftiger færre end 10 personer og har en omsætning eller balancesum på højst 2 mio. euro om året
 • Små virksomheder: beskæftiger færre end 50 personer og har en omsætning eller balancesum på højst 10 mio. euro om året
 • Mellemstore virksomheder: beskæftiger færre end 250 personer og har en omsætning, som ikke overstiger 50 mio. euro eller balancesum, som ikke overstiger 43 mio. euro om året
 • Store virksomheder: beskæftiger mere end 250 personer og har en omsætning, som overstiger 50 mio. euro eller balancesum, som overstiger 43 mio. euro om året.

Virksomhedens størrelse måles på det tidspunkt, hvor virksomheden går ind i projektet. En virksomhed tæller én gang, uanset hvor mange aktiviteter virksomheden deltager i.

 • Indberetning
  • I indberetter oplysninger om antallet af virksomheder, som har fået støtte samtidig med, at I indgiver ansøgning om udbetaling. Indberetningen sker ved at indtaste organisationsnummer / CVR-nummer og angive størrelsesklassifikationen for hver virksomhed
  • Samme virksomhed indberettes kun én gang
  • De virksomheder, der indberettes som indikator A, skal være summen af de virksomheder, der indberettes som indikator B og C
  • Endelig opgørelse af det samlede antal støttede virksomheder foretages i forbindelse med den endelige rapport.

Virksomheder, der samarbejder med forskningsorganisationer

Måleenhed - Antal virksomheder

Definition

 • Antal virksomheder, der samarbejder i fælles forskningsprojekter med forskningsorganisationer
 • Samarbejdet kan være nyt eller eksisterende, og det skal vare mindst under hele det støttede projekt. Der kræves aktiv deltagelse fra alle parter for, at det kan betegnes som et fælles forskningsprojekt
 • En virksomhed er en profitdrevet organisation, der producerer produkter eller tjenester til at tilfredsstille markedets behov. Selskabets juridiske form kan variere (selvstændig, partnerskab osv.)
 • Forskningsinstitutioner er organisationer, hvis hovedformål er at udføre uafhængig grundforskning, industriel forskning og eksperimentel udvikling og/eller at formidle resultaterne af sådanne aktiviteter gennem undervisning, offentliggørelse eller videnoverførsel. En forskningsorganisation kan have forskellig retlig status og forskellige finansieringsmetoder.

Ansøgning om støtte

 • Ved ansøgning om støtte skal I angive en forventet målværdi for indikatoren: Hvor mange virksomheder forventes at samarbejde med forskningsorganisationer i fælles forskningsprojekter, der modtager støtte?
 • I sagsstyringssystemet Min ansøgning er der et kommentarfelt, hvor I skal forklare, hvordan målværdien er beregnet.

I løbet af projektperioden

 • Målemetode:
  • Angiv de virksomheder, der samarbejder med forskningsorganisationer
  • Samarbejdet skal vare hele projektperioden.
  • Samtidig med, at en virksomhed modtager støtte gennem projektets aktiviteter, skal I indsamle oplysninger om virksomhedens organisationsnummer (Sverige) / CVR-nr. (Danmark).
  • I skal informere om, at dette er en obligatorisk oplysning, der skal afgives i tilfælde af, at organisationen vælger at modtage den støtte, der tilbydes via projektet.
 • Indberetning
  • I indberetter antal virksomheder, der samarbejder med forskningsorganisationer, samtidig med at I indgiver ansøgning om udbetaling.
  • Indberetning foretages ved at angive organisationsnummer/CVR-nummer.
  • En og samme virksomhed indberettes kun én gang.
  • Endelig opgørelse af det samlede antal virksomheder, der samarbejder med forskningsorganisationer foretages i forbindelse med den endelige rapport.

Deltagere i fælles grænseoverskridende aktioner

Måleenhed - Antal personer, der deltager

Definition

 • Indikatoren tæller antallet af deltagere i grænseoverskridende fælles aktioner, der gennemføres i projektet
 • En fælles aktion er en aktion, der tilrettelægges af organisationer fra mindst to deltagende lande
 • Deltagerne (dvs. antallet af personer, der deltager i en fælles aktion på tværs af grænserne - f.eks. borgere, studerende, ansatte osv.) tælles med for hver fælles aktion, der tilrettelægges. Deltagerne skal komme fra projektets eksterne målgruppe – medarbejdere i projektet skal ikke medregnes. Deltagelsen baseres på deltagerlister, eller andre metoder til kvantificering af deltagelsen.

Ansøgning om støtte

 • Når I ansøger om støtte, skal I angive en forventet målværdi for indikatoren: Hvor mange deltagere (personer) forventes at deltage i projektets fælles grænseoverskridende aktioner?
 • I sagsstyringssystemet Min ansøgning er der et kommentarfelt, hvor I skal forklare, hvordan målværdien er beregnet.

I løbet af projektperioden

 • Målemetode
  • Angiv antallet af deltagere i projektets grænseoverskridende aktioner.
 • Indberetning
  • I indberetter antallet af deltagere i grænseoverskridende aktioner, når I indsender en betalingsanmodning. Husk at indberette det samlede akkumulerede antal ved hver rapportering, ikke kun resultatet af den aktuelle periode
  • De grænseoverskridende aktiviteter skal beskrives i jeres statusrapport og endelige rapport.
  • Den endelige rapportering af det samlede antal deltagere i grænseoverskridende aktiviteter finder sted i forbindelse med den endelige rapport.

Strategier og handlingsplaner, der er udviklet i fællesskab

Måleenhed - Antal strategier/handlingsplaner

Definition

 • Indikatoren tæller antallet af fælles strategier eller handlingsplaner, der er udviklet af støttede projekter.
 • En fælles udviklet strategi tager sigte på at skabe en målrettet metode til at opnå mål på inden for et bestemt område. En handlingsplan omsætter en eksisterende strategi, der er udviklet i fællesskab, til handlinger.
 • Organisationer fra mindst to deltagende lande inddrages i udarbejdelsen af strategien eller handlingsplanen.

Ansøgning om støtte

 • Når I ansøger om støtte, skal I angive en forventet målværdi for indikatoren: Hvor mange fælles udviklede strategier eller handlingsplaner forventes projektet at udvikle?
 • I sagsstyringssystemet Min ansøgning er der et kommentarfelt, hvor I skal forklare, hvordan målværdien er beregnet, og hvilke strategier/handlingsplaner, der inddrages.

I løbet af projektperioden

 • Målemetode
  • Angiv antallet af strategier/handlingsplaner, der er udviklet i projektet.
 • Indberetning
  • I indberetter en række fælles udviklede strategier og handlingsplaner, når I indsender en ansøgning om betaling. Husk at indberette det samlede akkumulerede antal ved hver rapportering, ikke kun resultatet for den aktuelle periode
  • De fælles udviklede strategier og handlingsplaner bør beskrives i jeres status- og endelige rapport
  • Endelig præsentation af det samlede antal fælles udviklede strategier og handlingsplaner finder sted i forbindelse med den endelige rapport.

Løsninger på grænseoverskridende retlige eller administrative hindringer der er identificeret

Måleenhed - Antal løsninger

Definition

 • Juridiske eller administrative hindringer omhandler regler, love eller administrative procedurer, der hindrer hverdagen og udviklingen i en grænseregion. Indikatoren tæller antallet af løsninger, der er identificeret til at løse/afhjælpe sådanne juridiske eller administrative hindringer på tværs af grænserne
 • For at blive medtaget i indikatoren skal der sammen med løsningen også være identificeret mulige foranstaltninger, der kan træffes for at løsningen skal kunne gennemføres.

  Ansøgning om støtte
 • Når I ansøger om støtte, skal I angive en forventet målværdi for indikatoren: Hvor mange løsninger på grænseoverskridende retlige og administrative hindringer forventes projektet at udvikle?
 • I sagsstyringssystemet Min ansøgning er der et kommentarfelt, hvor I skal forklare, hvordan målværdien er beregnet, og hvilke løsninger på retlige og administrative hindringer, der forventes.

I løbet af projektperioden

 • Målemetode
  • Angiv antallet af løsninger på grænseoverskridende retlige eller administrative hindringer, der er identificeret i projektet.
 • Indberetning
  • I rapporterer en række løsninger på grænse-overskridende juridiske eller administrative hindringer, der identificeres, når I indsender en ansøgning om udbetaling. Husk at indberette det samlede akkumulerede antal ved hver indberetning, ikke kun resultatet for den aktuelle periode
  • De løsninger, der er blevet identificeret, skal beskrives i jeres status- og endelige rapport
  • Den endelige opgørelse af det samlede antal identificerede løsninger på grænseoverskridende retlige eller administrative hindringer finder sted i forbindelse med den endelige rapport.

8.3.2 Resultatindikatorer

Her kan du læse om programmets resultatindikatorer, som er tematisk orienterede og måler projektets kortsigtede resultater.

Udvikling og implementering af produkter, processer og løsninger

Resultatindikatoren "udvikling og implementering af produkter, processer og løsninger" anvendes i modificeret form til programmets forskellige specifikke mål. Følgende versioner er tilgængelige:

 • Udvikling og implementering af produkter, processer og løsninger
 • Udvikling og implementering af produkter, processer og løsninger for at reducere udslip af drivhusgas
 • Udvikling og implementering af produkter, processer og løsninger til bedre klimatilpasning
 • Udvikling og implementering af cirkulære produkter, processer og løsninger
 • Udvikling og implementering af produkter, processer og løsninger til bæredygtige, smarte og effektive transporter
 • Udvikling og implementering af produkter, processer og løsninger til et bedre fungerende grænseregionalt arbejdsmarked.

Måleenhed - Antal produkter, processer og løsninger

Definition

 • Indikatoren måler antallet af produkter, processer og løsninger, der udvikles og/eller implementeres under projektets gennemførelse
 • Ved udvikling behøver implementering eller lancering ikke at finde sted i projektperioden. Hvert produkt, proces eller løsning tæller én gang, uanset om både udvikling og implementering finder sted i løbet af projektet.
 • Indikatoren dækker både udvikling og implementering i de enkelte virksomheder og organisationer samt inden for systemer og miljøer i alle sektorer af samfundet. Produktet, processen eller løsningen skal være ny for virksomheden eller organisationen, men ikke nødvendigvis ny på markedet eller inden for øvrige anvendelsesområder. Den organisation, der udvikler og/eller implementerer, behøver ikke at være projektpartner
 • Med produkter henvises til et nyt, eller væsentligt udviklet, produkt eller en tjeneste med hensyn til for eksempel indhold, teknologi, anvendelsesområde, eller bruger-venlighed
 • Hvad angår processer henvises til en ny, eller væsentligt udviklet, produktionsproces, distributionsmetode eller støtteaktivitet samt systemisk udvikling af værktøjer, metoder og løsninger
 • Hvad angår løsninger, henvises der til løsning på et problem eller en udfordring i form af for eksempel værktøjer, metoder og processer.

Ansøgning om støtte

 • Ved ansøgning om støtte skal I angive en forventet målværdi for indikatoren: Hvor mange produkter, processer og løsninger forventes udviklet og/eller implementeret i løbet af projektet?
 • I sagsstyringssystemet Min ansøgning er der et kommentarfelt, hvor I skal forklare, hvordan målværdien er beregnet samt hvilke produkter, processer og løsninger, der forventes.

I løbet af projektperioden

 • Målemetode
  • Tæl antallet af produkter, processer og løsninger udviklet i projektet.
 • Indberetning
  • I indberetter antallet af produkter, processer og løsninger, der er udviklet og/eller implementeret i løbet af projektet samtidig med at projektet rapporteres afslutningsvis. De udviklede og/eller implementerede produkter, processer og løsninger skal beskrives i jeres endelige rapport.

SMV'er, der indfører produkt- eller procesinnovationer

Måleenhed - Antal virksomheder

Definition

 • Hvad angår indikatoren, henviser den til markeds-introduktionen af nye, eller væsentligt forbedrede, produkt- og/eller procesinnovationer. Innovationerne skal være nye for virksomheden, men behøver ikke at være nye på markedet. Virksomheden, eller innovationen, skal have været støttet af projektet. Markedsintroduktionen skal have fundet sted senest ved projektets afslutning
 • En virksomhed er en profitdrevet organisation, der producerer produkter, eller tjenester til at tilfredsstille markedets behov. Selskabets juridiske form kan variere (selvstændig, partnerskab osv.). Denne indikator omfatter også SMV'er og endda mikrovirksomheder. De omfattede virksomheder er dermed virksomheder, der beskæftiger færre end 250 personer og har en omsætning, som ikke overstiger 50 mio. Euro, eller en balancesum, som ikke overstiger 43 mio. euro om året
 • Produktinnovation er markedsintroduktionen af en ny, eller væsentligt forbedret, vare eller tjenesteydelse med hensyn til kapacitet, brugervenlighed, komponenter eller delsystemer. Produktinnovationer (nye eller forbedrede) skal være nye for den støttede virksomhed, men de behøver ikke at være nye på markedet. Produktinnovationer kan være udviklet af den støttede virksomhed, eller af andre virksomheder og organisationer
 • Procesinnovation er implementeringen af en ny, eller væsentligt forbedret, produktionsproces, distributions-metode eller understøttende aktivitet. Produktinnovationer skal være nye for den støttede virksomhed, men de behøver ikke at være nye på markedet. Innovationer kan være udviklet af den støttede virksomhed, eller af andre virksomheder og organisationer. Indikatoren dækker ikke rent organisatoriske innovationer.

Ansøgning om støtte

 • Ved ansøgning om støtte skal en forventet målværdi for indikatoren angives: Hvor mange virksomheder, der støttes af projektet, forventes at introducere nye produkt- og procesinnovationer på markedet?
 • I sagsstyringssystemet Min ansøgning er der et kommentarfelt, hvor I skal forklare, hvordan målværdien er beregnet.

I løbet af projektperioden

 • Målemetode
  • Angiv antallet af virksomheder, der introducerer nye produkt- og procesinnovationer på markedet i løbet af projektet.
  • I skal indsamle organisationsnummer (Sverige) / CVR-nr. (Danmark) for de virksomheder, der har introduceret en produkt- og/eller procesinnovation på markedet. I skal informere om, at dette er en obligatorisk oplysning, der skal afgives i tilfælde af, at organisationen vælger at modtage den støtte, der tilbydes via projektet.
 • Indberetning
  • I indberetter antallet af virksomheder, der introducerer produkt- eller procesinnovationer i forbindelse med den endelige rapportering af projektet. Indberetning foretages ved at angive organisationsnummer/CVR-nummer
  • Samme virksomhed indberettes kun én gang, uanset hvor mange innovationer der er foretaget.
  • Produkt- eller procesinnovationerne skal beskrives i jeres endelige rapport.

Brugere af miljøer og støttestrukturer for forskning og innovation

Måleenhed - Antal virksomheder og organisationer

Definition

 • Brugere er virksomheder og organisationer, der bruger/modtager støtte/rådgivning gennem miljøer og støttestrukturer for forskning og innovation inden for rammerne af deltagelse i projektet. Organisationer kan være både private (virksomheder), offentlige og idédrevne.
 • Miljøer og støttestrukturer er forskningsfaciliteter, forskningsinstitutioner, inkubatorer og andre miljøer, der fremmer forskning, innovation og iværksætteri.

  Ansøgning om støtte
 • Når I ansøger om støtte, skal I angive en forventet målværdi for indikatoren: Hvor mange organisationer forventes at bruge miljøer og støttestrukturer til forskning og innovation inden for rammerne af projektet?
 • I sagsstyringssystemet Min ansøgning er der et kommentarfelt, hvor I skal forklare, hvordan målværdien er beregnet.

I løbet af projektperioden

 • Målemetode
  • Tæl alle organisationer, der bruger miljøer og støttestrukturer til forskning og innovation inden for rammerne af projektet. De behøver ikke at være finansieringspartnere. Hver organisation tæller én gang, uanset hvor mange gange de deltager.
  • Samtidig med, at en organisation/virksomhed modtager støtte gennem projektets aktiviteter, skal I indsamle oplysninger om organisationsnummer. I skal informere om, at dette er en obligatorisk oplysning, der skal afgives i tilfælde af, at organisationen vælger at modtage den støtte, der tilbydes via projektet.
 • Indberetning
  • I indberetter antallet af organisationer, der bruger miljøer og støttestrukturer til forskning og innovation i forbindelse med den endelige rapportering af projektet. Indberetning foretages ved at angive organisationsnummer/CVR-nummer.

Fælles strategier/handlingsplaner iværksat af organisationer ved/efter projektets afslutning

Måleenhed - Antal strategier/handlingsplaner

Definition

 • Indikatoren tæller antallet af fælles strategier og handlingsplaner (ikke individuelle foranstaltninger), der er vedtaget og gennemført af organisationer under, eller efter projektets afslutning. Gennemførelsen af den fælles strategi eller handlingsplan skal være påbegyndt på tidspunktet for indberetningen af indikatoren, men behøver ikke at være afsluttet
 • De organisationer, der er involveret i gennemførelsen af strategien/handlingsplanen, behøver ikke at have deltaget i det støttede projekt.

Ansøgning om støtte

 • Når I ansøger om støtte, skal I angive en forventet målværdi for indikatoren: Hvor mange fælles strategier/handlingsplaner forventes vedtaget og gennemført når projektet er slut?
 • I sagsstyringssystemet Min ansøgning er der et kommentarfelt, hvor I skal forklare, hvordan målværdien er beregnet, og hvilke strategier/handlingsplaner, der inddrages.

I løbet af projektperioden

 • Målemetode
  • Tæl antallet af fælles strategier/handlingsplaner, som er vedtaget og gennemført.
 • Indberetning
  • I indberetter antallet af strategier/handlingsplaner igangsat i forbindelse med den endelige afrapportering af projektet Strategierne/handlingsplanerne skal beskrives i jeres endelige rapport, hvor det også skal fremgå, hvilke organisationer der har forpligtet sig til at implementere strategierne/handlingsplanerne.

Antal ansatte, der har deltaget i kompetenceudvikling i forbindelse med smart specialisering

Måleenhed - Antal personer

Definition

 • Antal ansatte, der har deltaget i kompetenceudvikling i forbindelse med smart specialisering. De deltagende personer skal være ansat i organisationer, der deltager i projektet – enten som projektpartnere eller som målgruppe. Både faste ansættelser, tidsbegrænsede ansættelser og deltidsansættelser er omfattet.
 • Smart specialisering handler om at styrke regionernes konkurrenceevne ved at identificere og prioritere områder med vækstpotentiale. Indsatserne vedrørende kompetenceudvikling koblet til smart specialisering skal tage udgangspunkt i regionernes strategier for smart specialisering.

Ansøgning om støtte

 • Når I ansøger om støtte, skal I angive en forventet målværdi for indikatoren: Hvor mange ansatte forventes at deltage i kompetenceudvikling i forbindelse med intelligent specialisering inden for projektet?
 • I sagsstyringssystemet Min ansøgning er der et kommentarfelt, hvor I skal forklare, hvordan målværdien er beregnet.

I løbet af projektperioden

 • Målemetode
  • Angiv antal ansatte, der har deltaget i kompetenceudvikling i forbindelse med smart specialisering.
 • Indberetning
  • I indberetter antallet af ansatte, der har deltaget i kompetenceudvikling knyttet til smart specialisering i forbindelse med projektets slutrapportering. Kompetenceudviklingen skal beskrives i den endelige rapport.

Virksomheder og organisationer, der anvender cirkulær forretningsmodel eller cirkulære systemer

Måleenhed - Antal virksomheder og organisationer

Definition

 • Antal virksomheder og organisationer, der efter projektets afslutning anvender en cirkulær forretningsmodel, eller et cirkulært system. Alle størrelser af virksomheder er dækket. Både overskudsgivende samt non-profit virksomheder og organisationer tæller. Virksomheden og organisationen skal have deltaget i projektet. Virksomheden eller organisationen tælles med, selvom I har brugt en cirkulær forretningsmodel eller et cirkulært system allerede inden jeres deltagelse i projektet.
 • En cirkulær forretningsmodel og et cirkulært system er en forretningsmodel, eller et system, der bidrager til en cirkulær økonomi:

  Cirkulær økonomi er en cyklus af materialer, produkter og tjenester, hvor vi gør mere med mindre. En smartere økonomi. I en cirkulær økonomi er levetiden for materialer og produkter længere. Mængden af affald og tilbagetrækning af råmaterialer er også mindre. Det gøres ved at genbruge, reparere, opgradere, leje og dele. Samtidig gøres alt på en måde, der er giftfri, ressourceeffektiv, klimasmart, og som ikke skader mennesker, dyr, natur, vand eller luft. En cirkulær økonomi skaber også muligheder for vækst samt nye typer arbejdspladser og virksomheder i hele landet. I en cirkulær økonomi har ressourceeffektive og giftfrie virksomheder konkurrencefordele. ("Fra værdikæde til værdicyklus – sådan får Sverige en mere cirkulær økonomi", Miljøministeriet)

  Et cirkulært system kan således være en cirkulær løsning inden for f.eks. en organisation. En forretningsmodel handler om at skabe forretningsmuligheder for at arbejde med en sådan cirkulær tænkning.

Ansøgning om støtte

 • Når I ansøger om støtte, skal I angive en forventet målværdi for indikatoren: Hvor mange virksomheder/organisationer forventes at anvende en cirkulær forretningsmodel, eller et cirkulært system, efter projektets afslutning?
 • I sagsstyringssystemet Min ansøgning er der et kommentarfelt, hvor I skal forklare, hvordan målværdien er beregnet.

I løbet af projektperioden

 • Målemetode
  • Angiv antallet af virksomheder og organisationer, der anvender cirkulær forretningsmodel eller cirkulære systemer
  • Samtidig med, at en organisation modtager støtte gennem projektets aktiviteter, skal I indsamle oplysninger om organisationsnummer. I skal informere om, at dette er en obligatorisk oplysning, der skal afgives i tilfælde af, at organisationen vælger at modtage den støtte, der tilbydes via projektet.
 • Indberetning
  • I indberetter antallet af virksomheder og organisationer, der anvender en cirkulær forretningsmodel eller cirkulære systemer i forbindelse med afsluttende rapportering af projektet. Indberetning foretages ved at angive organisationsnummer/CVR-nummer.

Juridiske eller administrative hindringer, som fjernes eller reduceres

Måleenhed - Antal juridiske eller administrative hindringer

Definition

 • Juridiske eller administrative hindringer omhandler regler, love eller administrative procedurer, der hindrer hverdagen og udviklingen i en grænseregion. Indikatoren tæller antallet af juridiske eller administrative barrierer, der er reduceret, eller løst, baseret på løsninger, der er identificeret gennem projektet. Implementeringen af løsninger bør finde sted under gennemførelsen af projektet, eller i direkte forbindelse med projektets afslutning.

Ansøgning om støtte

 • Når I ansøger om støtte, skal I angive en forventet målværdi for indikatoren: Hvor mange løsninger på grænseoverskridende juridiske og administrative hindringer forventes projektet at udvikle?
 • I sagsstyringssystemet Min ansøgning er der et kommentarfelt, hvor I skal forklare, hvordan målværdien er beregnet, og hvilke løsninger på juridiske og administrative hindringer, der tilsigtes.

I løbet af projektperioden

 • Målemetode
  • Angiv antallet af juridiske eller administrative hindringer, der er blevet reduceret eller løst.
 • Indberetning
  • I rapporterer antallet af juridiske eller administrative hindringer, der er blevet reduceret, eller løst, i forbindelse med den endelige rapportering af projektet. De juridiske eller administrative hindringer, der er blevet reduceret eller løst, bør beskrives i jeres endelige rapport.
Hjalp informationen på siden dig?