Regelverk

För de aktörer som vill söka stöd till, eller driver ett Interreg-projekt, är det i första hand programhandboken som är viktig att sätta sig in i. Både handboken och programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak rättar sig efter EU-förordningar och nationell lagstiftning i Sverige, Danmark och Norge.

EU-förordningar

Grundläggande danska bestämmelser

  • Lovbekendtgørelse nr. 160 af 7. februar 2019 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond, med ändringar enligt Lov nr. 2381 af 14. december om ændring af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond og lov om erhvervsfremme. (Erhvervsstyrelsen påtænker i løbet af 2022 at udarbejde en ny lovbekendtgørelse, hvori ændringerne er indeholdt.)
  • Bekendtgørelse nr. 161 af 28. januar 2022 om henlæggelse af visse beføjelser til Erhvervsstyrelsen efter lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling.
    Bekendtgørelse nr. 162 af 28. januar 2022 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Plus.
  • Bekendtgørelse nr. 285 af 1. marts 2022 om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling.

Norska bestämmelser

Vilka regler gäller för att ansöka
om och att driva ett projekt?

Du hittar informationen i programhandboken.

Hjälpte informationen på sidan dig?