9 Vägledning Min ansökan

Här får du vägledning om de frågor som ska besvaras i ansökningsformuläret i Min ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är viktigt att ni använder er av Vägledningen när ni skriver er ansökan. Ladda gärna ner i word-format för huvudprojekt eller förprojekt och använd som en mall när ni skriver ert utkast. Word-filerna finns på sidan Verktyg, under rubriken Ansöka.

Själva ansökan om stöd görs i ansökningsportalen Min ansökan som är en e-tjänst för att ansöka om stöd. I Min ansökan ansöker man även om utbetalning för projekt som har beviljats stöd.

9.1 Vägledning huvudprojekt

Observera att inte alla fält i ansökningsformuläret beskrivs i vägledningen. Till exempel beskrivs inte projektets start- och slutdatum samt specifika uppgifter kring respektive partner.

9.1.1 Avsnitt 1 - Projektinformation

Här fyller ni i de övergripande uppgifterna om projektet, enligt avsnitt 1 i ansökningsformuläret i Min ansökan.

Projektnamn (100 tecken)

Välj ett projektnamn som ni kan använda under hela projektperioden. Använd gärna ett kortare namn som relaterar till projektets innehåll.

Sammanfatta projektet (4000 tecken)

Beskriv kort och enkelt projektet utifrån projektmål, målgrupp, arbetssätt, aktiviteter och förväntat resultat. Om ert projekt beviljas stöd kommer texten att visas i Projektbanken där allmänheten och media kan läsa sammanfattningen.

Sammanfatta projektet på engelska (4000 tecken)

Ange er sammanfattning av projektet på engelska. Om ert projekt beviljas stöd kommer texten att visas i den EU-gemensamma projektdatabasen www.keep.eu Länk till annan webbplats.

9.1.2 Avsnitt 2 till 4 - Uppgifter kring partnerskapet

I avsnitt 2 i Min ansökan anger ni uppgifter för lead partner som är den organisation som lämnar in ansökan om stöd och tar emot stöd från programmet. I avsnitt 3 lägger ni till de svenska och danska organisationer som är ingår i partnerskapet och bidrar till projektets genomförande. I avsnitt 4 lägger ni till de norska organisationer som är med i partnerskapet och bidrar till projektets genomförande. Läs mer om roller i projektet i programmets handbok.

Varför är organisationen viktig för partnerskapet? (2000 tecken)

Varför vill organisationen delta? Varför är organisationens kompetenser viktiga för projektets mål?

Beskriv:

 • Vilken kompetens organisationen tillför
 • Varför projektets resultat är viktiga för er organisation
 • Varför ni tar rollen som lead partner

För partner utanför programområdet, motivera hur ert deltagande gynnar projektets resultat inom programgeografin.

Det behöver finnas en koordinerande partner i varje EU-land. Lead partner är alltid koordinerande partner i sitt land. Ange därför vilken organisation som ska ha rollen som koordinerande partner i det andra EU-landet.

Ni ska inte beskriva er organisations ordinarie verksamhet.

9.1.3 Avsnitt 5 - Varför behövs projektet?

I avsnitt 5 i Min ansökan ska ni beskriva projektets motiv. Hur ser det ut idag? Hur har ni tänkt lösa ert problem eller ta er an er möjlighet? I programhandboken kan ni läsa mer om hur ni besvarar dessa frågor.

Vilken gemensam utmaning eller möjlighet ska projektet ta sig an? (2000 tecken)

Beskriv varför projektet behövs och hur utmaningen/möjligheten ser ut.

Projektet ska utgå ifrån ett behov, problem eller möjlighet i programområdet. Projektet ska inte ersätta ordinarie verksamhet utan vara en insats som inte kan genomföras utan stöd från Interreg.

Redogör för:

 • Det behov, problem eller möjlighet som ligger till grund för projektet.
 • På vilket sätt projektet bidrar till att lösa denna situation eller ta till vara på outnyttjad potential.
 • Hur projektet har förankrats i och runt omkring organisationerna som är med i partnerskapet.

Varför löses er utmaning bättre i ett gränsöverskridande samarbete? (2000 tecken)

Beskriv vinsterna med att hantera er utmaning i ett gränsöverskridande samarbete. Beskriv också varför projektet inte kan genomföras i nationella program.

Gränsöverskridande samarbete kan lösa gemensamma problem och ta vara på orealiserad potential. För att nå era resultat behöver ni tänka igenom hur samarbetet ska organiseras. De vinster som uppstår när ni samarbetar över gränsen kallar vi för gränsregionala mervärden.

Välj en huvudsaklig målgrupp

Här väljer ni den målgrupp som projektet i huvudsak vänder sig till. De målgrupper som ni kan välja mellan är kopplade till ert specifika mål.

Vem vänder sig projektet till? (2000 tecken)

Ange varför ni vänder er till den valda huvudsakliga målgruppen. Ange också vilka andra aktörer eller målgrupper (sekundära) som projektet vänder sig till. Beskriv hur ni ska arbeta för att nå målgrupperna.

Om projektet har företag som målgrupp behöver ni besvara hur företagen deltar i projektet, så att det framgår om deras deltagande ryms inom ramarna för tillåtet statsstöd.

Det är projektets ansvar att säkerställa att mottaget stöd är förenligt med EU:s regelverk för statsstöd. Vilka undantag som eventuellt ska tillämpas ska ni redogöra för i nästa fråga.

Riktar sig ert projekt till företag? (2000 tecken)

 • Ja
 • Nej

Om ja, Om företag deltar i ert projekt, eller det riktar sig till företag på ett sådant sätt att det innebär statsstöd, redogör för att det ryms inom ramarna för tillåtna undantag.

Med företag avses organisation som med eller utan vinstsyfte, bedriver ekonomisk verksamhet (det vill säga köper eller säljer varor eller tjänster.)
Eventuellt underlag kan bifogas under fliken "bilagor". Det är projektets ansvar att säkerställa att mottaget stöd är förenligt med EU:s regelverk för statsstöd.

Finns det kopplingar till andra projekt och insatser? (2000 tecken)

Beskriv om det finns liknande insatser som ligger till grund för projektet samt om ni kommer att samarbeta med andra aktörer utanför partnerskapet.

Ert projekt ska tillföra något nytt och ge ett mervärde i förhållande till andra insatser inom ert tema. För att säkerställa att ert projekt har ett mervärde är det viktigt att undersöka vad som redan har gjorts, regionalt, nationellt och internationellt. Redogör för de insatser som ert projekt angränsar till.

Om samma typ av projekt som du tänker genomföra redan pågår hos någon annan aktör behöver du beskriva vad ditt projekt tillför. Om liknande insatser pågår måste du beskriva hur ditt projekt kompletterar den verksamhet som redan finns, och hur kontakterna mellan projekten ska se ut.

Vilka strategier, initiativ och/eller policies kommer projektet bidra till? (2000 tecken)

Beskriv om projektet bidrar eller har kopplingar till strategier, initiativ eller policies på exempelvis EU-nivå, gränsöverskridande nivå eller regional/lokal nivå. Det kan handla om makroregionala strategier, smarta specialiseringsstrategier (S3, RIS3), regionala utvecklingsstrategier med flera.

Makroregionala strategier i direkt koppling till ÖKS-geografin är Östersjöstrategin och Nordsjöstrategin.

9.1.4 Förväntat resultat

Avsnitt 6 i Min ansökan handlar om projektets resultat och effekter.

Projektet ska ge bestående resultat som används efter projektets avslut. Hållbarhet har betydelse i projektets alla delar och kan fungera som drivkraft för tillväxt och regional konkurrenskraft. Projektet kommer både ge resultat på kort sikt och effekter på lång sikt. På kort sikt menas de resultat som ni når vid projektavslut. På lång sikt menas de effekter som projektet förväntas ge inom 5 - 10 år. Ni kan läsa mer i programhandboken om resultat och effekter.

Beskriv ert gemensamma projektmål (255 tecken)

I era aktiviteter ska ni arbeta för att nå det önskvärda projektmålet. Projektmålet beskriver er vision om förändring - från det tillstånd som råder nu, till det förväntade resultatet i framtiden. Projektmålet ska vara realistiskt och det ska finnas en röd tråd mellan projektets mål och det specifika målet i programmet.

Exempelvis:

 1. Projektet ska på kort sikt leda till... genom att... vilket leder till följande effekter på lång sikt
 2. Det kortsiktiga målet med projektet är att minska/öka/skapa...och kommer på längre sikt att bidra med...

Vilka resultat förväntar ni er på kort sikt? (2000 tecken)

Beskriv de resultat som ni förväntar er ha uppnått när projektet avslutas.

Beskriv:

 • Projektets förväntade resultat och nytta vid projektperiodens slut
 • På vilket sätt projektets målgrupper kommer att ha nytta av resultaten
 • Hur projektets resultat används gränsöverskridande i programområdet

Vilka effekter förväntar ni er på längre sikt? (1000 tecken)

Beskriv de effekter som ni förväntar er 5 - 10 år efter att projektet avslutats.

Hur kommer projektets resultat leva vidare efter projektets slut? (1000 tecken)

Beskriv hur ni säkrar att resultaten tas tillvara. Beskriv också om samarbetet kommer att formaliseras för att ta vidare projektets resultat.

Beskriv:

 • Hur projektets resultat ska användas efter projektperiodens slut
 • Vad ni planerar ska hända med projektverksamheten efter projektperiodens slut
 • Hur projektet bidrar till programmets specifika mål på lång sikt
 • Hur projektets effekter är gränsregionala

Beskriv hur status är nu för de tre hållbarhetsområdena inom projektets tema/arbetsområde. Ange vilket/vilka områden ni ska arbeta aktivt med för att försöka göra en förändring. (2000 tecken)

De tre hållbarhetsområdena som ni ska redogöra för är: jämställdhet mellan män och kvinnor, likabehandling och icke-diskriminering samt miljö och klimat. Ni behöver välja minst ett område som ni arbetar aktivt med i projektet.

Projektet ska ta hänsyn till de tre aspekterna av hållbar utveckling vid planering, i genomförandet och i förhållande till förväntade resultat. Hållbarhet har betydelse i projektets alla delar och kan fungera som drivkraft för tillväxt och regional konkurrenskraft.

Inom det/de områden ni väljer att arbeta aktivt med hållbarhet, behöver arbetet ske på ett strukturellt plan, inom projektets tema/arbetsområde. Ni ska alltså inte beskriva hur partnerskapet väljer att till exempel resa miljövänligt eller äta vegetariskt vid konferenser.

Välj de områden för hållbarhet ni kommer arbeta aktivt med i projektets aktiviteter.

Ni ska välja att arbeta med minst ett område, men ni kan arbeta med alla som är relevanta för ert projekt.

 • Jämställdhet mellan män och kvinnor
 • Likabehandling och icke-diskriminering
 • Miljö och klimat

Beskriv hur ni kommer arbeta i projektet för att nå den önskade förändringen för det valda hållbarhetsområdet/de valda hållbarhetsområdena. (2000 tecken)

Beskriv endast det hållbarhetsområde/de hållbarhetsområden som ni valt ovan. Beskriv hur ni kommer jobba med det/dem i projektets aktiviteter så att projektet når bättre slutresultat.

Valt hållbarhetsområde/valda hållbarhetsområden ska användas som hävstång för bättre projektresultat i projektets aktiviteter. Ett sätt att integrera hållbarhet kan t.ex. vara att ni breddar era perspektiv gällande urval av testpersoner eller väger in fler parametrar när ni utvecklar nya metoder. Kanske finns det nya vinklar som inte undersökts tidigare som ni kan använda när ni kommunicerar ert projekt, som leder till att fler i målgruppen kan identifiera sig med verksamheten.

9.1.5 Avsnitt 7 - Indikatorer

Avsnitt 7 i Min ansökan handlar om indikatorer som används för att följa upp projekteten resultat och effekter.

Indikatorer används som en del i att följa upp de insatser som finansieras genom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Indikatorer ska inte ses som ett absolut mått på ett resultat från en insats utan som en indikation på utfallen av genomförda insatser. För varje indikator finns en definition med beskrivning av vad indikatorn ska mäta. Vi använder oss av aktivitetsindikatorer och resultatindikatorer som båda kan aggregeras på programnivå och även på EU-nivå, för uppföljning av resultat i ett större perspektiv.

Fyll i målvärde på de indikatorerna som är aktuella för ert projekt, i kommentarsfältet beskriver ni hur ni har kommit fram till målvärdet. För ej aktuella indikatorer sätt ”0” och ”Ej aktuellt” i kommentarsfältet.

Läs mer i programmets handbok om indikatorer.

Aktivitetsindikatorer

Dessa indikatorer mäter resultat kopplade direkt till projektets aktiviteter, t.ex. vem som beviljats stöd. Ni kommer rapportera på dem löpande var 6:e månad under projektets gång. Ni behöver ange ett målvärde för minst en aktivitetsindikator, men om flera av dem är relevanta för ert projekt ska ni ange målvärden för flera.

Resultatindikatorer

Dessa indikatorer är tematiskt inriktade och mäter vad projektets resultat blivit på kort sikt. Uppföljning av resultatindikatorerna sker i direkt anslutning till att projektet avslutats. Resultaten från alla projekt inom programmet summeras och utgör resultat för programmet i sin helhet. Ni behöver ange ett målvärde för minst en resultatindikator, men om flera av dem är relevanta för ert projekt ska ni ange målvärden för flera.

9.1.6 Avsnitt 8 - Organisering och arbetssätt

I avsnitt 8 i Min ansökan ska ni ange grundläggande uppgifter kring projektet och projektorganisationen. Ni ska också beskriva hur ni kommer arbeta med kommunikation och utvärdering. Läs mer i programhandboken om hur ni organiserar ert projekt.

Hur är projektpartnerskapet organiserat? (2000 tecken)

Beskriv vilka typer av organisationer som ingår i partnerskapet och varför partnerskapet ser ut som det gör. Ni ska också beskriva hur ni kommer att arbeta och om ni t.ex. kommer använda er av någon modell för projektstyrning.

Beskriv:

 • Hur projektet ska bemannas utifrån projektledning, ekonomi, administration, kommunikation och eventuellt andra funktioner som intern/extern utvärdering. Kommentera om resurserna finns på plats eller om ni behöver anställa och/eller anlita konsult.
 • Om inköp/upphandling ska göras under projektets genomförande, beskriv vilken kompetens/resurser som projektet har för att göra detta.
 • Hur arbetet kommer att läggas upp för att säkerställa att projektmålet nås och hur genomförandet samordnas så att partnerna drar nytta av varandra.
 • Om ni kommer använda er av någon projektstyrningsmodell, i så fall vilken?
 • Hur eventuell styrgrupp och referensgrupp ser ut.

Hur kommer ni att arbeta med kommunikation i projektet? (2000 tecken)

Beskriv hur ert kommunikationsarbete bidrar till att nå projektets mål. Beskriv också de verktyg, kanaler och metoder ni planerar att använda i er kommunikation. Alla projekt behöver ha en ansvarig kommunikatör.

När ni startat projektet behöver ni även ta fram en kommunikationsstrategi.

Projekt som har en budget på över 5 miljoner EUR ska planera och budgetera för ett informationsevent där förvaltande myndighet och kommissionen ska involveras.

Hur kommer ni arbeta med utvärdering och lärande i projektet? (2000 tecken)

Projektet ska löpande lämna in gemensamma lägesrapporter om projektets genomförande. Beskriv hur ni utöver dessa kommer att arbeta med utvärdering och lärande inom projektet.

Kommer ni använda er av extern utvärdering?

Är projektets totala budget över 4 miljoner EUR är det ett krav att använda sig av extern utvärdering och budgetera för detta. Även projekt som har en total budget under 4 miljoner EUR kan använda sig av extern utvärdering om så önskas.

 • Ja
 • Nej

Om ja, har ni budgeterat för extern utvärdering?

 • Ja
 • Nej

9.1.7 Avsnitt 9 - Tid- och aktivitetsplan

I avsnitt 9 i Min ansökan lägger ni in de arbetspaket och de aktiviteter ni planerar att genomföra i projektet.

Alla aktiviteter ska bidra till att nå projektets mål. Tydliga aktivitetsbeskrivningar är avgörande för att kunna bedöma projektets relevans och om budgeterade kostnader är rimliga i relation till aktiviteterna. Ni lägger upp det antal arbetspaket med tillhörande aktiviteter som är nödvändiga för projektets genomförande. Läs mer i programhandboken om vad som behöver ingå i Tid- och aktivitetsplanen.

Arbetspaketet (2000 tecken)

Ett arbetspaket kan innehålla en eller ett par aktiviteter som ska genomföras för att nå projektets mål. Det ska tydligt framgå hur arbetspaketet bidrar till projektets genomförande. Beskriv översiktligt vad ni ska göra och vad ni vill uppnå inom arbetspaketet.

I fälten för respektive aktivitet nedan beskriver ni mer i detalj vad som ska göras, vem som ska genomföra aktiviteten och hur aktiviteten ska genomföras.

Aktivitet (4000 tecken)

I er beskrivning av aktiviteten ska det framgå:

 • Vad ni ska göra
 • Hur aktiviteten ska genomföras
 • Vem som ska genomföra aktiviteten

Tydligt beskrivna aktiviteter är avgörande för att kunna bedöma projektets relevans och om budgeterade kostnader är rimliga i relation till aktiviteterna. Ni ska säkerställa att kopplingen mellan aktiviteter, budget och projektets mål framkommer i era beskrivningar.

Om det i projektet handlar om aktiviteter där företag är målgrupp ska det även framgå tydligt vad företagen tar emot, dvs om det rör sig om pengar eller ett värde som skapas genom andra stödjande aktiviteter. Det ska framgå hur ni beräknat värdet av stödet.

9.1.8 Avsnitt 10 - EU Budget

I avsnitt 10 i Min ansökan ska ni fylla i budget för danska och svenska projektpartner.

Budgeten ska göras i programmets obligatoriska budgetbilaga. Utifrån budgetbilagan fyller ni i respektive EU-partners totala kostnader per kostnadsslag och medfinansiering i budgeten i Min Ansökan. Budgetbilagan ska bifogas ansökan i excel-format. I programhandboken står det mer om hur ni budgeterar ert projekt.

9.1.9 Avsnitt 11 - Norsk budget

I avsnit 11 i Min ansökan ska ni fylla i budget för norska projektpartner.

Budgeten ska göras i programmets obligatoriska budgetbilaga. Utifrån budgetbilagan fyller ni i respektive norsk partners totala kostnader per kostnadsslag och medfinansiering i budgeten i Min Ansökan. Beloppen ska anges i EUR. Budgetbilagan ska bifogas ansökan. I programhandboken står det mer om hur ni budgeterar ert projekt.

9.1.10 Avsnitt 12 - Kontakter

Avsnitt 12 i Min ansökan. Samtliga partner ska ange minst en kontaktperson för projektet och en kontaktperson för ekonomisk rapportering. Ange endast en huvudansvarig projektledare för hela projektet.

Alla kontakter ni lägger till kommer att få ett e-mail i samband med att en ansökan om stöd skickas in till ansvarig myndighet.

9.1.11 Avsnitt 13 - Bilagor

I avsnitt 13 i Min ansökan bifogar ni obligatoriska bilagor till er ansökan.

Bifoga endast de bilagor och underlag som efterfrågas. I programhandboken står mer om de obligatoriska bilagorna och var ni kan finna mallar.

Bilagor som är obligatoriska att skicka in:

 • Intyg som styrker medfinansiering
 • En budget ifylld i programmets mall
 • Underlag som styrker firmateckningsrätt för lead partner och norsk projektägare

Bilagor som kan vara aktuella i särskilda fall:

 • Bilaga för utredning av aktörsstatus och eventuella underlag
 • Intyg som styrker att moms är en kostnad i projektet

9.2 Vägledning förprojekt

I denna vägledning finns ansökansfrågor och vägledning för er som ska ansöka om förprojekt. Ansökan ska fyllas i ansökningsformuläret i Min ansökan och detta dokument förklarar vad som gäller för respektive fråga för er som ansöker om förprojekt. Observera att inte alla fält i ansökningsformuläret beskrivs i vägledningen. Till exempel beskrivs inte projektets start- och slutdatum samt specifika uppgifter kring respektive partner.

För att komma direkt till Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks utlysningar, gå in i Min ansökan via www.interreg-oks.eu Länk till annan webbplats.. Skapa ett konto och logg in via användarnamn (ej via bankID). Ni väljer att upprätta er ansökan inom preliminärt insatsområde och preliminärt specifikt mål för det fullskaliga huvudprojektet.

9.2.1 Projektinformation

Här fyller ni i de övergripande uppgifterna om projektet, enligt avsnitt 1 i ansökningsformuläret i Min ansökan.

Projekttid

Maximal projektlängd för förprojekt är 12 månader. Efter slutdatum har projektet ytterligare en och en halv månad till ekonomisk och innehållsmässig slutredovisning.

Projektnamn (100 tecken)

Välj ett projektnamn som ni kan använda under hela projektperioden. Använd gärna ett kortare namn som relaterar till projektets innehåll.

Sammanfatta projektet (4000 tecken)

Beskriv ert förprojekt kortfattat. Vad är syftet med förprojektet och vad vill ni att det ska leda till på lång sikt? Projektets mål, gränsöverskridande mervärde och förväntat resultat ska framgå. Om ert förprojekt beviljas stöd kommer texten att visas i Projektbanken där allmänheten och media kan läsa sammanfattningen.

Sammanfatta projektet på engelska (4000 tecken)

Ange er sammanfattning av projektet på engelska. Om ert förprojekt beviljas stöd kommer texten att visas i den EU-gemensamma projektdatabasen www.keep.eu Länk till annan webbplats.

9.2.2 Uppgifter kring partnerskapet

I avsnitt 2 i Min ansökan anger ni uppgifter för lead partner som är den organisation som lämnar in ansökan om stöd och tar emot stöd och utbetalningar från programmet. I avsnitt 3 lägger ni till de svenska och danska organisationer som är med i partnerskapet och bidrar till projektets genomförande. I avsnitt 4 lägger ni till de norska organisationer som är med i partnerskapet och bidrar till projektets genomförande. Av praktiska skäl bör max en partner per land delta i förprojektet. Läs mer om roller i projektet i programmets handbok.

Varför är organisationen viktig för partnerskapet? (2000 tecken)

Varför vill organisationen delta? Varför är organisationens kompetenser viktiga för projektets mål?

Beskriv:

 • Vilken kompetens organisationen tillför
 • Varför projektets resultat är viktiga för er organisation
 • Varför ni tar rollen som lead partner

För partner utanför programområdet, motivera hur ert deltagande gynnar projektets resultat inom programgeografin.

Det behöver finnas en koordinerande partner i varje EU-land. Lead partner är alltid koordinerande partner i sitt land. Ange därför vilken organisation som ska ha rollen som koordinerande partner i det andra EU-landet.

Ni ska inte beskriva er organisations ordinarie verksamhet.

9.2.3 Varför behövs projektet?

I avsnitt 5 I Min ansökan ska ni beskriva projektets motiv. Hur ser det ut idag? Hur har ni tänkt lösa ert problem eller ta er an er möjlighet? I programhandboken kan ni läsa mer om hur ni besvarar dessa frågor.

Vilken gemensam utmaning eller möjlighet ska projektet ta sig an? (2000 tecken)

Beskriv varför förprojektet behövs och hur utmaningen/möjligheten ser ut som ni vill ta er an i ett kommande huvudprojekt. Projektet ska utgå ifrån ett behov, problem eller möjlighet i programområdet.

Redogör för:

 • Det behov, problem eller möjlighet som ligger till grund för huvudprojektet.
 • Varför det finns ett behov av ett projekt inom området.
 • Hur huvudprojektet förväntas bidra till valt programspecifikt mål.
 • Varför det finns ett behov av att genomföra ett förprojekt, istället för att ansöka direkt om ett huvudprojekt.

Varför löses er utmaning bättre i ett gränsöverskridande samarbete? (2000 tecken)

Redogör för de gränsregionala behov, möjligheter eller utmaningar som ligger till grund för förprojektet. Redogör för de gränsregionala mervärden som ni kan se redan nu.

Gränsöverskridande samarbete kan lösa gemensamma problem och ta vara på orealiserad potential. För att nå era resultat behöver ni tänka igenom hur samarbetet ska organiseras. De vinster som uppstår när ni samarbetar över gränsen kallar vi för gränsregionala mervärden.

Välj en huvudsaklig målgrupp

Här väljer ni den målgrupp som ett eventuellt fullskaligt huvudprojekt i huvudsak kommer vända sig till. De målgrupper som ni kan välja mellan är kopplade till ert specifika mål.

Vem vänder sig projektet till? (2000 tecken)

Ange varför ni i ert huvudprojekt ska vända er till den valda huvudsakliga målgruppen. Ange också vilka andra aktörer eller målgrupper (sekundära) som projektet kan komma att vända sig till.

Finns det kopplingar till andra projekt och insatser? (1000 tecken)

Denna fråga är ej obligatorisk för förprojekt. Under förprojektet förväntas ni göra en omvärldsanalys och kartlägga vilka projekt och andra initiativ som pågår på området. Om ni redan nu känner till samband till andra insatser kan ni ange detta här.

Vilka strategier, initiativ och/eller policies kommer projektet bidra till? (1000 tecken)

Ej obligatoriskt för förprojekt.

9.2.4 Förväntat resultat

Avsnitt 6 i Min ansökan. Förprojektet ska ge resultat som kan användas för att förbereda ett huvudprojekt.

Beskriv ert gemensamma projektmål (255 tecken)

I era aktiviteter ska ni arbeta för att nå det önskvärda projektmålet. Projektmålet beskriver er vision om förändring - från det tillstånd som råder nu, till det förväntade resultatet i framtiden. Projektmålet ska vara realistiskt och det ska finnas en röd tråd mellan projektets mål och det specifika målet i programmet.

Redogör för målet med förprojektet och preliminärt mål med det fullskaliga projektet.

Exempelvis:

 1. Förprojektet ska leda till... genom att... vilket kan leda till följande effekter på lång sikt…
 1. Målet med förprojektet är att minska/öka/skapa...och kan på längre sikt att bidra med...

Vilka resultat förväntar ni er på kort sikt? (1000 tecken)

Redogör för vad ni förväntas leverera vid förprojektets slut. Beskriv hur förprojektets resultat förväntas lägga grund för ett huvudprojekt.

Vilka effekter förväntar ni er på längre sikt? (1000 tecken)

Ej obligatoriskt för förprojekt. Ni behöver inte redogöra för vilka långsiktiga effekter som ni förväntar att det fullskaliga projektet ska ge.

Hur kommer projektets resultat leva vidare efter projektets slut? (1000 tecken)

Syftet med ett förprojekt är att skapa grund för framtida samarbeten. Beskriv hur förprojektets resultat kommer bidra till detta, t.ex. hur samarbetet mellan partnerna formaliseras, hur eventuella analyser tydliggör det förväntade innehållet i ett huvudprojekt, och liknande.

Hur ska ni arbeta med hållbarhet för att stödja projektets genomförande? (2000 tecken)

Ej obligatoriskt för förprojekt. Under förprojektet förväntas ni utreda hur ni ska arbeta med hållbar utveckling i ett fullskaligt projekt. Om ni redan nu har en idé om vad ni ska arbeta med kan ni ange detta. Om ni inte önskar besvara frågorna om hållbarhet behöver ni ändå göra ett val och fylla i ”ej aktuellt” i kommentarsfältet för att kunna skicka in ansökan.

Välj de områden för hållbarhet ni kommer arbeta aktivt med i projektets aktiviteter.

Ej obligatoriskt för förprojekt.

Beskriv hur ni kommer använda valda hållbarhetsområden som verktyg i projektets aktiviteter. (1000 tecken)

Ej obligatoriskt för förprojekt.

9.2.5 Indikatorer

Avsnitt 7 i Min ansökan. Förprojekt ska rapportera på aktivitetsindikatorn ”Organisationer som samarbetar över gränserna”. Förprojekt ska däremot inte rapportera på övriga aktivitetsindikatorer eller på resultatindikatorerna.

Indikatorer används som en del i att följa upp de insatser som finansieras genom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Indikatorer ska inte ses som ett absolut mått på ett resultat från en insats utan som en indikation på utfallen av genomförda insatser. För varje indikator finns en definition med beskrivning av vad indikatorn ska mäta.

Fyll i målvärde för indikatorn ”Organisationer som samarbetar över gränserna”, i kommentarsfältet beskriver ni hur ni har kommit fram till målvärdet. För ej aktuella indikatorer sätt ”0” och ”Ej aktuellt” i kommentarsfältet.

Läs mer i programmets handbok om indikatorer.

9.2.6 Organisering och arbetssätt

I avsnitt 8 i Min ansökan ska ni ange grundläggande uppgifter kring projektet och projektorganisationen. Läs mer i programhandboken om hur ni organiserar ert projekt.

Hur är projektpartnerskapet organiserat? (2000 tecken)

Beskriv vilka roller ni har inom projektorganisationen. Ni ska också beskriva hur ni kommer att arbeta.

Beskriv:

 • Hur projektet ska bemannas utifrån projektledning, ekonomi, och administration. Kommentera om resurserna finns på plats eller om ni behöver anställa och/eller anlita konsult.
 • Om inköp/upphandling ska göras under projektets genomförande, beskriv vilken kompetens/resurser som projektet har för att göra detta.
 • Hur arbetet kommer att läggas upp för att säkerställa att projektmålet nås och hur genomförandet samordnas så att partnerna drar nytta av varandra.
 • Hur eventuell styrgrupp och referensgrupp ser ut.

Hur kommer ni att arbeta med kommunikation i projektet? (2000 tecken)

Beskriv hur ni kommer att arbeta med kommunikation för att förankra ert projekt och nå ut till målgrupp och intressenter. För förprojekt finns det inget krav om att ta fram en kommunikationsplan.

Hur kommer ni arbeta med utvärdering och lärande i projektet? (2000 tecken)

Ej aktuellt för förprojekt.

Kommer ni använda er av extern utvärdering?

Ej aktuellt för förprojekt.

Riktar sig ert projekt till företag? (1000 tecken)

Om ja, Om företag deltar i ert projekt, eller det riktar sig till företag på ett sådant sätt att det innebär statsstöd, redogör för att det ryms inom ramarna för tillåtna undantag.

Med företag avses organisation som med eller utan vinstsyfte, bedriver ekonomisk verksamhet (det vill säga köper eller säljer varor eller tjänster.) Eventuellt underlag kan bifogas under fliken "bilagor". Det är projektets ansvar att säkerställa att mottaget stöd är förenligt med EU:s regelverk för statsstöd.

9.2.7 Tid- och aktivitetsplan

I avsnitt 9 i Min ansökan lägger ni in de arbetspaket och de aktiviteter ni planerar att genomföra i förprojektet.

Alla aktiviteter ska bidra till att nå projektets mål. Det är viktigt att era aktiviteter är tydligt beskrivna för att rimligheten i den ansökta klumpsumman ska kunna bedömas. Det ska framgå vad ni ska göra och hur ni ska göra det. Ange också vem som är ansvarig för att genomföra aktiviteten. I förprojektets aktiviteter förväntas ni undersöka hur det fullskaliga projektet ska organiseras och hur ansvar och roller ska fördelas. Ni lägger upp det antal arbetspaket med tillhörande aktiviteter som är nödvändiga för förprojektets genomförande. Läs mer i programhandboken om vad som behöver ingå i Tid- och aktivitetsplanen.

Arbetspaketet (2000 tecken)

Ett arbetspaket kan innehålla en eller ett par aktiviteter som ska genomföras för att nå projektets mål. Det ska tydligt framgå hur arbetspaketet bidrar till projektet genomförande. Beskriv översiktligt vad ni ska göra och vad ni vill uppnå inom arbetspaketet.

I fälten för respektive aktivitet nedan beskriver ni mer i detalj vad som ska göras, vem som ska genomföra aktiviteten och hur aktiviteten ska genomföras.

Aktivitet (4000 tecken)

Ni ska säkerställa att kopplingen mellan aktiviteter, budget framkommer i era beskrivningar.

I er beskrivning av aktiviteten ska det framgå:

 • Vad ni ska göra
 • Hur aktiviteten ska genomföras
 • Vem som ska genomföra aktiviteten

9.2.8 EU Budget

I avsnitt 10 i Min ansökan ska ni fylla i budget för danska och svenska projektpartner.

Budgeten ska göras i programmets obligatoriska budgetbilaga. Ni ska budgetera utifrån faktiska kostnader. I Min Ansökan väljer ni redovisningsalternativet klumpsumma och fyller i kostnader och medfinansiering utifrån de totala beloppen per partner som ni har angett i budgetfilen. Den obligatoriska budgetbilagan ska bifogas ansökan i excel-format. I programhandboken står det mer om hur ni budgeterar ert projekt.

9.2.9 Norsk budget

I avsnitt 11 i Min ansökan ska ni fylla i budget för norska projektpartner.

Budgeten ska göras i programmets obligatoriska budgetbilaga. Utifrån budgetbilagan fyller ni i respektive norsk partners totala kostnader per kostnadsslag och medfinansiering i budgeten i Min Ansökan. Beloppen ska anges i EUR. Budgetbilagan ska bifogas ansökan. I programhandboken står det mer om hur ni budgeterar ert projekt.

9.2.10 Kontakter

Avsnitt 12 i Min ansökan. Samtliga partner ska ange minst en kontaktperson för projektet och en kontaktperson för ekonomisk rapportering. Ange endast en huvudansvarig projektledare för hela projektet.

Alla kontakter ni lägger till kommer att få ett e-mail i samband med att en ansökan om stöd skickas in till ansvarig myndighet.

9.2.11 Bilagor

I avsnitt 13 i Min ansökan bifogar ni obligatoriska bilagor till er ansökan.

Till er ansökan behöver ni bifoga några obligatoriska bilagor. Bifoga endast de bilagor och underlag som efterfrågas. I programhandboken står mer om de obligatoriska bilagorna och var ni kan finna mallar.

Bilagor som är obligatoriska att skicka in:

 • Intyg som styrker medfinansiering
 • En budget ifylld i programmets mall
 • Underlag som styrker firmateckningsrätt för lead partner och norsk projektägare

Bilagor som kan vara aktuella i särskilda fall:

 • Bilaga för utredning av aktörsstatus och eventuella underlag
 • Intyg som styrker att moms är en kostnad i projektet
Hjälpte informationen på sidan dig?