8 Vägledning indikatorer

Här finner du information om de indikatorer som används för att följa upp och utvärdera projekt som finansieras av programmet. Du får vägledning i att välja, mäta och rapportera de indikatorer som gäller för ert projekt.

8.1 Bakgrund och syfte

Indikatorer används som en del i att följa upp och utvärdera de insatser som finansieras genom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Vissa indikatorer är framtagna på EU-nivå och syftar främst till att visa hur alla projekt inom EU, tillsammans, bidrar till sammanhållningspolitiken. Två gånger per år rapporterar Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak utfallet på indikatorerna till EU-kommissionen. Indikatorer ska inte ses som ett absolut mått på ett resultat från en insats utan som en indikation på utfallen av genomförda insatser. De indikatorer som denna vägledning omfattar är de indikatorer som följs upp inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Vägledningen är i första hand till för att du som stödmottagare ska veta vad som förväntas av dig när det gäller att välja, mäta och rapportera de indikatorer som framgår av ditt beslut om stöd. Vägledningen syftar också till att ge enhetliga definitioner på indikatorerna så att de tolkas och används på lika sätt i alla de projekt som beviljas stöd genom programmen.

8.2 Att välja, mäta och rapportera indikatorer

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak består av 4 insatsområden med 7 tillhörande specifika mål. Som stödmottagare för ett projekt söker du medel inom ett av dessa 7 specifika mål. Det finns indikatorer kopplade till varje specifikt mål som man som projekt ska välja mellan.

För varje indikator finns en definition med beskrivning av vad indikatorn ska mäta. Det finns också mätmetod som ger information om hur mätvärdet ska räknas ut, samlas in och rapporteras till Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks sekretariat.

Vi använder oss av aktivitetsindikatorer och resultatindikatorer som båda kan aggregeras på programnivå och även på EU-nivå, för uppföljning av resultat i ett större perspektiv.

Aktivitetsindikatorer
Aktivitetsindikatorerna mäter resultat kopplade direkt till projektets aktiviteter, t.ex. vem som beviljats stöd. Ni kommer rapportera på dem löpande var 6:e månad under projektets gång. Ni behöver ange ett målvärde för minst en aktivitetsindikator, men om flera av dem är relevanta för ert projekt ska ni ange målvärden för flera.

Resultatindikatorer
Dessa indikatorer är tematiskt inriktade och mäter vad projektets resultat blivit på kort sikt. Resultatindikatorerna följs upp i direkt anslutning till att projektet avslutats. Resultaten från alla projekt inom programmet summeras och utgör resultat för programmet i sin helhet. Ni behöver ange ett målvärde för minst en resultatindikator, men om flera av dem är relevanta för ert projekt ska ni ange målvärden för flera.

Genomförandeprojekt ska använda alla indikatorer för aktuellt specifikt mål som är relevanta för projektet. Minst en aktivitets- och minst en resultatindikator ska användas. Detta gäller även för småskaliga genomförandeprojekt dvs. projekt med totalbudget om maximalt 200 000 euro.

Förprojekt ska endast använda aktivitetsindikatorn Organisationer som samarbetar över gränser.

Vid ansökan om stöd:

 • Välj vilka indikatorer inom det specifika målet som är relevanta för ert projekt.
 • Sätt målsättning för dessa relevanta indikatorer och redogör i fritextfältet i Min ansökan för hur ni har räknat fram målsättningen.
 • Ange målsättningen 0 för de indikatorer som inte är relevanta

Vid ansökan om utbetalning/lägesrapportering var 6:e månad:

 • Rapportera projektets utfall på valda aktivitetsindikatorer

Vid slutrapportering

 • Rapportera projektets slutgiltiga utfall på valda aktivitetsindikatorer
 • Rapportera projektets utfall på valda resultatindikatorer

8.3 Definitioner och beskrivningar av programmets indikatorer

I programmets interventionsschema finns information om vilka indikatorer som kan väljas för respektive specifikt mål. Interventionsschemat finner du under verktyg Öppnas i nytt fönster. på programmets hemsida.

8.3.1 Aktivitetsindikatorer

Här kan du läsa om programmets aktivitetsindikatorer som mäter resultat kopplade direkt till projektets aktiviteter.

Organisationer som samarbetar över gränserna

Mätenhet - Antal organisationer

Definition

 • Indikatorn räknar de organisationer som formellt samarbetar i projekt. Organisationerna som räknas är de juridiska personer som enligt ansökan och beslut ingår i projektets partnerskap. Organisationer kan vara såväl privata (företag), offentliga som idéburna. Organisationer som formellt samarbetar i småskaliga projekt och förprojekt räknas också.

Vid ansökan om stöd

 • Vid ansökan om stöd ska ni ange ett förväntat målvärde för indikatorn: hur många organisationer samarbetar över gränserna genom att delta i projektets partnerskap?
 • I ärendehanteringssystemet Min ansökan finns ett kommentarsfält där ni ska förtydliga hur målvärdet har räknats fram.

Under projekttiden

 • Mätmetod
  • Räkna samtliga organisationer som ingår i projektets partnerskap.
  • Ni ska samla in uppgifter om organisationsnummer från de organisationer som ingår i projektets partnerskap. Ni informerar om att detta är en obligatorisk uppgift att lämna i det fall organisationen väljer att ta emot det stöd som erbjuds genom projektet.
 • Rapportering
  • Ni rapporterar uppgifter om Organisationer som samarbetar över gränserna i samband med att ni lämnar en ansökan om utbetalning. Rapporteringen görs genom att ange organisationsnummer/cvr-nummer.
  • Slutredovisning av Organisationer som samarbetar över gränserna sker i samband med slutrapporten.

Företag som får stöd

Aktivitetsindikatorn företag som får stöd (A), ska fördelas på mikroföretag, små, medelstora och stora företag, och utgörs av summan av:

 • Företag som får stöd genom bidrag (B) och
 • Företag som får icke-ekonomiskt stöd (C)

Mätenhet - Antal företag

Definition

 • Ett företag är en vinstdriven organisation som producerar produkter eller tjänster för att tillfredsställa marknadens behov. Den juridiska formen på företaget kan variera (egenföretagare, partnerskap etc.).
 • Stöd till företag inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak kan ges antingen som bidrag eller som icke-ekonomiskt stöd.
 • Bidrag är ett finansiellt stöd med krav om att projektet, som företaget får stöd till, ska slutföras. Företag som är partner och medfinansiär i projekt ges stöd i form av bidrag och ska rapporteras på indikator B.
 • Med icke-ekonomiskt stöd avses stöd som inte innebär direkt finansiell överföring (rådgivning, konsultation, inkubatorer etc.) Företag räknas in i indikatorn om de får det icke-ekonomiska stödet på ett strukturerat sätt. Det stöd som ges behöver dokumenteras. Engångsinteraktioner (t.ex. telefonsamtal för informationsförfrågningar) ingår inte. Företag som utgör målgrupp för projekt och får annat stöd än ekonomiskt ska rapporteras på indikator C.

Vid ansökan om stöd

 • Vid ansökan om stöd ska ni ange ett förväntat målvärde för indikatorerna:
  • Hur många företag förväntas få stöd (oavsett form) i projektet? (A)
  • Hur många av företagen förväntas få bidrag? (B)
  • Hur många av företagen förväntas få någon form av icke-ekonomiskt stöd? (C)
  • Det förväntade målvärdet för indikator A ska vara detsamma som det summerade målvärdet för indikatorerna B och C.
 • I ärendehanteringssystemet Min ansökan finns ett kommentarsfält där ni ska förtydliga hur målvärdet har räknats fram.

Under projekttiden

 • Mätmetod
  • Räkna samtliga företag som får stöd genom projektet.
  • I samband med att ett företag får stöd genom projektets verksamhet ska ni hämta in uppgifter om företagets organisationsnummer. Ni informerar om att detta är en obligatorisk uppgift att lämna i det fall företaget väljer att ta emot det stöd som erbjuds genom projektet.

Ni ska också hämta in uppgifter om storleken på företagen utifrån följande klassificering:

 • Mikroföretag: sysselsätter färre än 10 personer och har en omsättning eller balansomslutning som inte överstiger 2 miljoner euro per år.
 • Små företag: sysselsätter färre än 50 personer och har omsättning eller balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner euro per år.
 • Medelstora företag: sysselsätter färre än 250 personer och har en omsättning som inte överstiger 50 miljoner euro eller balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro per år.
 • Stora företag: sysselsätter fler än 250 personer och har en omsättning som överstiger 50 miljoner euro eller balansomslutning som överstiger 43 miljoner euro per år.

Storleken på företaget mäts vid tidpunkten när företaget går in i projektet. Ett företag räknas en gång oavsett hur många aktiviteter det deltar i.

 • Rapportering
  • Ni rapporterar uppgifter om antalet företag som fått stöd i samband med att ni lämnar en ansökan om utbetalning. Rapporteringen görs genom att ange organisationsnummer/cvr-nummer samt ange storleksklassificering för respektive företag.
  • Ett och samma företag rapporteras endast en gång.
  • De företag som rapporteras på indikator A ska vara summan av de företag som rapporteras på indikatorerna B och C.
  • Slutredovisning av det totala antalet företag som fått stöd sker i samband med slutrapporten.

Företag som samarbetar med forskningsorganisationer

Mätenhet - Antal företag

Definition

 • Antal företag som samarbetar i gemensamma forskningsprojekt med forskningsorganisationer.
 • Samarbetet kan vara nytt eller befintligt och det bör pågå åtminstone under hela det projekt som stöds. Det krävs ett aktivt deltagande från alla parter för att det ska betecknas som ett gemensamt forskningsprojekt.
 • Ett företag är en vinstdriven organisation som producerar produkter eller tjänster för att tillfredsställa marknadens behov. Den juridiska formen på företaget kan variera (egenföretagare, partnerskap etc.).
 • Forskningsorganisationer är organisationer vars främsta syfte är att bedriva oberoende grundforskning, industriell forskning och experimentell utveckling och/eller att sprida resultaten av sådan verksamhet genom undervisning, offentliggörande eller kunskapsöverföring. En forskningsorganisation kan ha olika rättslig status och olika finansieringssätt.

Vid ansökan om stöd

 • Vid ansökan om stöd ska ni ange ett förväntat målvärde för indikatorn: hur många företag förväntas samarbeta med forskningsorganisationer i gemensamma forskningsprojekt som får stöd?
 • I ärendehanteringssystemet Min ansökan finns ett kommentarsfält där ni ska förtydliga hur målvärdet har räknats fram.

Under projekttiden

 • Mätmetod:
  • Räkna de företag som samarbetar med forskningsorganisationer.
  • Samarbetet ska vara hela projektperioden.
  • I samband med att ett företag får stöd genom projektets verksamhet ska ni hämta in uppgifter om organisationsnummer.
  • Ni informerar om att detta är en obligatorisk uppgift att lämna i det fall organisationen väljer att ta emot det stöd som erbjuds genom projektet.
 • Rapportering
  • Ni rapporterar antal företag som samarbetar med forskningsorganisationer i samband med att ni lämnar en ansökan om utbetalning.
  • Rapporteringen görs genom att ange organisationsnummer/cvr-nummer.
  • Ett och samma företag rapporteras endast en gång.
  • Slutredovisning av det totala antalet företag som samarbetar med forskningsorganisationer sker i samband med slutrapporten.

Deltagare i gemensamma gränsöverskridande åtgärder

Mätenhet - Antal deltagande personer

Definition

 • Indikatorn räknar antalet deltagare i gemensamma åtgärder över gränserna som genomförts i projektet.
 • En gemensam åtgärd är en åtgärd som organiseras av organisationer från minst två deltagande länder.
 • Deltagare (dvs. antalet personer som deltar i en gemensam åtgärd över gränserna - t.ex. medborgare, studenter, anställda etc.) räknas för varje gemensam åtgärd som organiseras. Deltagarna ska komma från projektets externa målgrupp – anställda i projektet ska inte räknas in. Deltagandet ska vara baserat på närvarolistor eller andra sätt att kvantifiera deltagandet på.

Vid ansökan om stöd

 • Vid ansökan om stöd ska ni ange ett förväntat målvärde för indikatorn: hur många deltagare (personer) förväntas delta i de gemensamma gränsöverskridande åtgärderna i projektet?
 • I ärendehanteringssystemet Min ansökan finns ett kommentarsfält där ni ska förtydliga hur målvärdet har räknats fram.

Under projekttiden

 • Mätmetod
  • Räkna antalet deltagare i projektets gränsöverskridande åtgärder.
 • Rapportering
  • Ni rapporterar antal deltagare i gränsöverskridande åtgärder i samband med att ni lämnar en ansökan om utbetalning. Tänk på att redovisa det totala ackumulerade antalet vid varje rapportering, inte bara periodens utfall.
  • De gränsöverskridande åtgärderna ska beskrivas i er läges- och slutrapport.
  • Slutredovisning av det totala antalet deltagare i gränsöverskridande åtgärder sker i samband med slutrapporten.

Gemensamt utarbetade strategier och handlingsplaner

Mätenhet - Antal strategier/handlingsplaner

Definition

 • Indikatorn räknar antalet gemensamma strategier eller handlingsplaner som utvecklats av projekt som har fått stöd.
 • En gemensamt utvecklad strategi syftar till att skapa ett riktat sätt att uppnå mål inom ett visst område. En handlingsplan omsätter en befintlig gemensamt utvecklad strategi till åtgärder.
 • Organisationer från minst två deltagande länder ska vara involverade i utarbetandet av strategin eller handlingsplanen.

Vid ansökan om stöd

 • Vid ansökan om stöd ska ni ange ett förväntat målvärde för indikatorn: hur många gemensamt utarbetade strategier eller handlingsplaner förväntas projektet ta fram?
 • I ärendehanteringssystemet Min ansökan finns ett kommentarsfält där ni ska förtydliga hur målvärdet har räknats fram och vilka strategier/handlingsplaner som avses.

Under projekttiden

 • Mätmetod
  • Räkna antalet strategier/handlingsplaner som tas fram i projektet.
 • Rapportering
  • Ni rapporterar antal gemensamt utarbetade strategier och handlingsplaner i samband med att ni lämnar en ansökan om utbetalning. Tänk på att redovisa det totala ackumulerade antalet vid varje rapportering – inte bara periodens utfall.
  • De gemensamt utarbetade strategierna och handlingsplanerna ska beskrivas i er läges- och slutrapport.
  • Slutredovisning av det totala antalet gemensamt utarbetade strategier och handlingsplaner sker i samband med slutrapporten.

Lösningar på gränsöverskridande rättsliga eller administrativa hinder som identifierats

Mätenhet - Antal lösningar

Definition

 • Rättsliga eller administrativa hinder avser regler, lagar eller administrativa förfaranden som hindrar vardagen och utvecklingen av en gränsregion. Indikatorn räknar antalet lösningar som identifierats för att lösa/lindra sådana juridiska eller administrativa hinder över gränserna.
 • För att kunna räknas in i indikatorn ska det tillsammans med lösningen också ha identifierats möjliga åtgärder som kan vidtas för att lösningen ska kunna genomföras.

Vid ansökan om stöd

 • Vid ansökan om stöd ska ni ange ett förväntat målvärde för indikatorn: hur många lösningar på gränsöverskridande rättsliga och administrativa hinder förväntas projektet ta fram?
 • I ärendehanteringssystemet Min ansökan finns ett kommentarsfält där ni ska förtydliga hur målvärdet har räknats fram och vilka lösningar på rättsliga och administrativa hinder som avses.

Under projekttiden

 • Mätmetod
  • Räkna antalet lösningar på gränsöverskridande rättsliga eller administrativa hinder som identifierats i projektet.
 • Rapportering
  • Ni rapporterar antal lösningar på gränsöverskridande rättsliga eller administrativa hinder som identifierats i samband med att ni lämnar en ansökan om utbetalning. Tänk på att redovisa det totala ackumulerade antalet vid varje rapportering – inte bara periodens utfall.
  • De lösningarna som har identifierats ska beskrivas i er läges- och slutrapport.
  • Slutredovisning av det totala antalet identifierade lösningar på gränsöverskridande rättsliga eller administrativa hinder sker i samband med slutrapporten.

8.3.2 Resultatindikatorer

Här kan du läsa om programmets resultatindikatorer som är tematiskt inriktade och mäter vad projektets resultat blivit på kort sikt.

Utveckling och implementering av produkter, processer och lösningar

Resultatindikatorn "utveckling och implementering av produkter, processer och lösningar" används i modifierad form för programmets olika specifika mål. Följande versioner finns:

 • Utveckling och implementering av produkter, processer och lösningar
 • Utveckling och implementering av produkter, processer och lösningar för att reducera utsläpp av växthusgas
 • Utveckling och implementering av produkter, processer och lösningar för bättre klimatanpassning
 • Utveckling och implementering av cirkulära produkter, processer och lösningar
 • Utveckling och implementering av produkter, processer och lösningar för hållbara, smarta och effektiva transporter
 • Utveckling och implementering av produkter, processer och lösningar för en bättre fungerande gränsregional arbetsmarknad.

Mätenhet - Antal produkter, processer och lösningar

Definition

 • Indikatorn mäter antalet produkter, processer och lösningar som utvecklas och/eller implementeras under genomförandet av projektet.
 • Vid utveckling behöver implementering eller lansering inte ske under projektperioden. Varje produkt, process eller lösning räknas en gång oavsett om både utveckling och implementering sker under projektet.
 • Indikatorn omfattar såväl utveckling/implementering inom enskilda företag och organisationer som inom system och miljöer inom samhällets alla sektorer. Produkten, processen eller lösningen måste vara ny för företaget eller organisationen, men inte nödvändigtvis på marknaden eller inom övriga användningsområden. Organisationen som utvecklar och/eller implementerar behöver inte vara en projektpartner.
 • Med produkter avses en ny eller påtagligt utvecklad vara eller tjänst avseende exempelvis innehåll, teknologi, användningsområde eller användarvänlighet.
 • Med processer avses dels en ny eller påtagligt utvecklad produktionsprocess, distributionsmetod eller supportaktivitet, dels systemmässig utveckling av verktyg, metoder och lösningar.
 • Med lösningar avses lösning på ett problem eller en utmaning i form av exempelvis verktyg, metoder och processer.

Vid ansökan om stöd

 • Vid ansökan om stöd ska ni ange ett förväntat målvärde för indikatorn: hur många produkter, processer och lösningar förväntas utvecklas och/eller implementeras under projektet?
 • I ärendehanteringssystemet Min ansökan finns ett kommentarsfält där ni ska förtydliga hur målvärdet har räknats fram och vilka produkter, processer och lösningar som avses.

Under projekttiden

 • Mätmetod
  • Räkna antalet produkter, processer och lösningar som tagits fram i projektet.
 • Rapportering
  • Ni rapporterar antalet produkter, processer och lösningar som har utvecklats och/eller implementerats under projektet i samband med att projektet slutrapporteras. De utvecklade och/eller implementerade produkterna, processerna och lösningarna ska beskrivas i er slutrapport.

Små och medelstora företag som inför produkt- eller processinnovationer

Mätenhet - Antal företag

Definition

 • Med indikatorn avses marknadsintroduktion av nya eller signifikant förbättrade produkt- och/eller processinnovationer. Innovationerna måste vara nya för företaget, men behöver inte vara nya för marknaden. Företaget eller innovationen ska ha fått stöd genom projektet. Marknadsintroduktionen ska ha ägt rum senast vid projektavslut.
 • Ett företag är en vinstdriven organisation som producerar produkter eller tjänster för att tillfredsställa marknadens behov. Den juridiska formen på företaget kan variera (egenföretagare, partnerskap etc.). Små och medelstora företag omfattar för den här indikatorn även mikroföretag. De företag som omfattas är därmed företag som sysselsätter färre än 250 personer och har omsättning som inte överstiger 50 miljoner euro eller en balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro per år.
 • Produktinnovation är marknadsintroduktionen av en ny eller signifikant förbättrad vara eller tjänst sett till dess kapacitet, användarvänlighet, komponenter eller subsystem. Produktinnovationer (nya eller förbättrade) måste vara nya för det stöttade företaget, men de måste inte vara nya för marknaden. Produktinnovationer kan ha varit utvecklade av det stöttade företaget eller av andra företag eller organisationer.
 • Processinnovation är implementeringen av en ny eller signifikant förbättrad produktionsprocess, distributionsmetod, eller stöttande aktivitet. Processinnovationer måste vara nya för det stöttade företaget, men de måste inte vara nya på marknaden. Innovationen kan ha varit utvecklad av det stöttade företaget, eller av andra företag och organisationer. Indikatorn täcker inte rent organisatoriska innovationer.

Vid ansökan om stöd

 • Vid ansökan om stöd ska ett förväntat målvärde anges för indikatorn: hur många företag som får stöd genom projektet förväntas introducera nya produkt- och processinnovationer på marknaden?
 • I ärendehanteringssystemet Min ansökan finns ett kommentarsfält där ni ska förtydliga hur målvärdet har räknats fram.

Under projekttiden

 • Mätmetod
  • Räkna antalet företag som under projektets gång introducerar nya produkt- och processinnovationer på marknaden.
  • Ni ska samla in organisationsnummer för de företag som har introducerat en produkt- och/eller processinnovation på marknaden. Ni informerar om att detta är en obligatorisk uppgift att lämna i det fall företaget har valt att ta emot det stöd som erbjuds genom projektet.
 • Rapportering
  • Ni rapporterar antalet företag som inför produkt- eller processinnovationer i samband med att projektet slutrapporteras. Rapporteringen görs genom att ange organisationsnummer/cvr-nummer.
  • Ett och samma företag rapporteras endast en gång oavsett hur många innovationer som har gjorts.
  • Produkt- eller processinnovationerna ska beskrivas i er slutrapport.

Användare av miljöer och stödstrukturer för forskning och innovation

Mätenhet - Antal företag och organisationer

Definition

 • Användare är företag och organisationer som använder/får stöd/rådgivning genom miljöer och stödstrukturer för forskning och innovation inom ramen för deltagandet i projektet. Organisationer kan vara såväl privata (företag), offentliga som idéburna.
 • Miljöer och stödstrukturer är forskningsanläggningar, forskningsinstitutioner, inkubatorer och andra miljöer som främjar forskning, innovation och företagande.

  Vid ansökan om stöd
 • Vid ansökan om stöd ska ni ange ett förväntat målvärde för indikatorn: hur många organisationer förväntas använda miljöer och stödstrukturer för forskning och innovation inom ramarna för projektet?
 • I ärendehanteringssystemet Min ansökan finns ett kommentarsfält där ni ska förtydliga hur målvärdet har räknats fram.

Under projekttiden

 • Mätmetod
  • Räkna samtliga organisationer som använder miljöer och stödstrukturer för forskning och innovation inom ramarna för projektet. De behöver inte vara finansierande partners. Varje organisation räknas en gång oavsett vid hur många tillfällen man deltar.
  • I samband med att en organisation får stöd genom projektets verksamhet ska ni hämta in uppgifter om organisationsnummer. Ni informerar om att detta är en obligatorisk uppgift att lämna i det fall organisationen väljer att ta emot det stöd som erbjuds genom projektet.
 • Rapportering
  • Ni rapporterar antalet organisationer som använder miljöer och stödstrukturer för forskning och innovation i samband med att projektet slutrapporteras. Rapporteringen görs genom att ange organisationsnummer/cvr-nummer.

Gemensamma strategier/handlingsplaner som organisationer inlett vid/efter avslutat projekt

Mätenhet - Antal strategier/handlingsplaner

Definition

 • Indikatorn räknar antalet gemensamma strategier och handlingsplaner (inte enskilda åtgärder) som antagits och genomförts av organisationer under eller efter projektets slut. Genomförandet av den gemensamma strategin eller handlingsplanen ska ha påbörjats vid rapporteringen av indikatorn men behöver inte ha slutförts.
 • Organisationerna som är involverade i genomförandet av strategin/handlingsplanen behöver inte ha deltagit i projektet som fick stöd.

Vid ansökan om stöd

 • Vid ansökan om stöd ska ni ange ett förväntat målvärde för indikatorn: hur många gemensamma strategier/handlingsplaner förväntas ha antagits och genomförts när projektet är slut?
 • I ärendehanteringssystemet Min ansökan finns ett kommentarsfält där ni ska förtydliga hur målvärdet har räknats fram och vilka strategier/handlingsplaner som avses.

Under projekttiden

 • Mätmetod
  • Räkna antalet gemensamma strategier/handlingsplaner som antagits och genomförts.
 • Rapportering
  • Ni rapporterar antalet strategier/handlingsplaner som inletts i samband med att projektet slutrapporteras. Strategierna/handlingsplanerna ska beskrivas i er slutrapport där det också ska framgå vilka organisationer som har förbundit sig att genomföra strategierna/handlingsplanerna.

Antal anställda som har deltagit i kompetensutveckling kopplat till smart specialisering

Mätenhet - Antal personer

Definition

 • Antal personer som deltar i kompetensutveckling kopplat till smart specialisering. De deltagande personerna ska vara anställda i organisationer som deltar i projektet – antingen som projektpartners eller som målgrupp. Både tillsvidareanställningar, visstidsanställningar och deltidsanställningar omfattas.
 • Smart specialisering handlar om att stärka regioners konkurrenskraft genom att identifiera och prioritera områden med potential för tillväxt. Kompetensutvecklingsinsatserna kopplat till smart specialisering ska ha sin grund i regionernas smarta specialiseringsstrategier.

Vid ansökan om stöd

 • Vid ansökan om stöd ska ni ange ett förväntat målvärde för indikatorn: hur många anställda personer förväntas delta i kompetensutveckling kopplat till smart specialisering inom projektet?
 • I ärendehanteringssystemet Min ansökan finns ett kommentarsfält där ni ska förtydliga hur målvärdet har räknats fram.

Under projekttiden

 • Mätmetod
  • Räkna antalet anställda som har deltagit i kompetensutveckling kopplat till smart specialisering.
 • Rapportering
  • Ni rapporterar antalet anställda som har deltagit i kompetensutveckling kopplat till smart specialisering i samband med att projektet slutrapporteras. Kompetensutvecklingen ska beskrivas i er slutrapport.

Företag och organisationer som använder cirkulär affärsmodell eller cirkulära system

Mätenhet - Antal företag och organisationer

Definition

 • Antal företag och organisationer som efter projektets avslut använder en cirkulär affärsmodell eller ett cirkulärt system. Alla storlekar på företag omfattas. Såväl vinstdrivande som icke-vinstdrivande företag och organisationer räknas. Företaget och organisationen ska ha deltagit i projektet. Företaget eller organisationen räknas även om man har använt en cirkulär affärsmodell eller ett cirkulärt system även innan man deltar i projektet.
 • En cirkulär affärsmodell och ett cirkulärt system är en affärsmodell eller ett system som bidrar till en cirkulär ekonomi:

  Cirkulär ekonomi är ett kretslopp av material, produkter och tjänster där vi gör mer med mindre. En smartare ekonomi. I en cirkulär ekonomi är livslängden på material och produkter längre. Mängden avfall och uttaget av råvaror är också mindre. Det görs genom att återanvända, reparera, återvinna, uppgradera, hyra och dela. Samtidigt som allt görs på ett sätt som är giftfritt, resurssnålt, klimatsmart och som inte skadar människor, djur, natur, vatten eller luft. En cirkulär ekonomi skapar också möjligheter till tillväxt samt nya typer av jobb och företag i hela landet. I en cirkulär ekonomi har resurssnåla och giftfria företag konkurrensfördelar. ("Från värdekedja till värdecykel – så får Sverige en mer cirkulär ekonomi", Miljödepartementet)

  Ett cirkulärt system kan därmed vara en kretsloppslösning inom exempelvis en organisation. En affärsmodell handlar om att skapa affärsmöjligheter på att arbeta med ett sådant kretsloppstänk.

Vid ansökan om stöd

 • Vid ansökan om stöd ska ni ange ett förväntat målvärde för indikatorn: hur många företag/organisationer förväntas använda en cirkulär affärsmodell eller system efter att projektet har avslutats?
 • I ärendehanteringssystemet Min ansökan finns ett kommentarsfält där ni ska förtydliga hur målvärdet har räknats fram.

Under projekttiden

 • Mätmetod
  • Räkna antalet företag och organisationer som använder en cirkulär affärsmodell eller system.
  • I samband med att ett företag eller en organisation får stöd genom projektets verksamhet ska ni hämta in uppgifter om organisationsnummer. Ni informerar om att detta är en obligatorisk uppgift att lämna i det fall företaget/organisationen väljer att ta emot det stöd som erbjuds genom projektet.
 • Rapportering
  • Ni rapporterar antalet företag och organisationer som använder cirkulär affärsmodell eller cirkulära system i samband med att projektet slutrapporteras. Rapporteringen görs genom att ange organisationsnummer/cvr-nummer.

Rättsliga eller administrativa hinder som avlägsnats eller sänkts

Mätenhet - Antal rättsliga eller administrativa hinder

Definition

 • Rättsliga eller administrativa hinder avser regler, lagar eller administrativa förfaranden som hindrar vardagen och utvecklingen av en gränsregion. Indikatorn räknar antalet juridiska eller administrativa hinder som minskats eller lösts baserat på lösningar som identifierats genom projektet. Implementeringen av lösningar bör ske under genomförandet av projektet eller i direkt anslutning till projektavslut.

Vid ansökan om stöd

 • Vid ansökan om stöd ska ni ange ett förväntat målvärde för indikatorn: hur många gränsöverskridande rättsliga och administrativa hinder förväntas projektet sänka/lösa?
 • I ärendehanteringssystemet Min ansökan finns ett kommentarsfält där ni ska förtydliga hur målvärdet har räknats fram och vilka rättsliga och administrativa hinder som avses.

Under projekttiden

 • Mätmetod
  • Räkna antalet rättsliga eller administrativa hinder som har minskats eller lösts.
 • Rapportering
  • Ni rapporterar antalet rättsliga eller administrativa hinder som har minskats eller lösts i samband med att projektet slutrapporteras. De rättsliga eller administrativa hindren som har minskats eller lösts ska beskrivas i er slutrapport.
Hjälpte informationen på sidan dig?